You are here

Michael Smyth – wiceprzewodniczący odpowiedzialny za budżet

  • Pracownik naukowy w Centrum ds. Prognoz Gospodarczych London Business School (1986–1987)
  • Od 1990 r. członek Komisji ds. Gospodarki w Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego Irlandii Północnej, od 1998 r. członek Rady Strategii Gospodarczej przy Instytucie Dyrektorów w Północnej Irlandii
  • Członek komisji monitorującej podprogram w dziedzinie energii w ramach funduszy strukturalnych w Irlandii Północnej (1994–1999), specjalny doradca ds. przedsiębiorstw i uczenia się przez całe życie w parlamencie Szkocji (2002–2004), doradca ds. gospodarki przy podgrupie ds. gospodarki w ramach programu Komisji ds. Rządu Zgromadzenia Irlandii Północnej (2006–2007)
  • Kierownik Szkoły Ekonomii przy Uniwersytecie Ulster w Jordanstown w Irlandii Północnej (2008–2013)
  • Doradca Komisji Europejskiej w sprawie Wspólnotowych Ram Wsparcia dla Irlandii Północnej, doradca rady okręgu Armagh, Zgromadzenia Irlandii Północnej, administracji premiera i pierwszego wicepremiera oraz parlamentu Irlandii.
  • Prezes Habinteg Housing Association, dużego podmiotu budownictwa socjalnego w Irlandii Północnej
  • Od października 2006 r. członek Grupy Innych Podmiotów EKES-u i przewodniczący Sekcji ECO w EKES-ie (2010–2013)
  • Wiceprzewodniczący EKES-u odpowiedzialny za budżet (2015–2018)

W EKES-ie Michael Smyth był sprawozdawcą opinii w takich sprawach jak: plan inwestycyjny dla Europy, długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej oraz długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy.