Een welvarend, inclusief en duurzaam Europa staat centraal in het nieuwe programma van de voorzitter van het EESC

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft het volledige programma van zijn nieuwe voorzitter, Christa Schweng, voor haar ambtstermijn 2020-2023 bekendgemaakt. Het staat nu online en is beschikbaar in alle EU-talen.

Mevrouw Schwengs programma biedt een gedurfde visie op een sterker en veerkrachtiger Europa na COVID-19 en streeft naar een krachtige bijdrage van het EESC aan het herstel en de participatiedemocratie in Europa.

Onder het motto "Verenigd voor de toekomst van Europa" legt zij grote nadruk op eenheid, dat het sleutelwoord van haar voorzitterschap zal zijn met de oproep om het EESC opnieuw op te bouwen, waardoor het meer verenigd en doeltreffender de beleidsvorming van de EU zal kunnen beïnvloeden.

Het omvat vier prioriteiten die stroken met haar idee van een post-pandemisch Europa, dat zijn burgers in staat stelt in welvaart te leven in een open en op waarden gebaseerde samenleving.

De eerste prioriteit is een economisch welvarend Europa, met de nadruk op hulp aan lidstaten, bedrijven, werknemers en het grote publiek om te overleven en de economie nieuw leven in te blazen. De transitie naar een meer digitale en groenere economie moet ook aan sociaal herstel gekoppeld zijn.

De tweede prioriteit is een sociaal inclusief Europa dat ervoor zorgt dat tijdens de digitale en groene transitie niemand wordt uitgesloten. Het waarborgen van werkgelegenheid en inkomen voor alle werknemers is van het grootste belang, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het programma stelt dat er onder geen beding aan gemeenschappelijke EU-waarden mag worden getornd. Ook de oprichting van een Europese gezondheidsunie wordt gesteund als een belangrijk aspect van solidariteit.

De derde prioriteit, een ecologisch duurzaam Europa, beschouwt een groenere en gedigitaliseerde economie als de drijvende kracht achter het herstelplan voor Europa. Daartoe moet het bedrijfsleven echter worden beschouwd als een deel van de oplossing en moet het worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan het vormgeven van de transitie naar een koolstofarme, hulpbronnenefficiënte economie.

De vierde prioriteit is ervoor te zorgen dat het EESC een essentiële rol speelt tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa, een belangrijk initiatief dat de Europeanen een gevoel van betrokkenheid bij hun EU moet geven, door hen in staat te stellen te debatteren over belangrijke EU-thema's, met als doel een beter werkende EU. Als warm pleitbezorger van de participatiedemocratie en met leden uit alle geledingen van het maatschappelijk middenveld die in alle lidstaten ter plaatse actief zijn, heeft het EESC de kans om zijn meerwaarde te laten zien en als facilitator op te treden. (ll)