Tá tús curtha le téarma nua oifige an Choimisiúin Chomhairligh um Athruithe Tionsclaíocha in CESE agus tá a chlár oibre do 2021 glactha aige

An 13 Eanáir, thionóil an Coimisiún Comhairleach um Athruithe Tionsclaíocha (CCMI) i gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an cruinniú tionscnaimh dá théarma oifige nua agus ghlac sé a chlár oibre do 2021.

Rinne cathaoirleach CCMI, Pietro Francesco De Lotto, agus an leaschathaoirleach, Monika Sitárová, na comhaltaí agus na toscairí seachtracha, a mairfidh a dtéarma oifige ó mhí na Samhna 2020 go dtí mí na Samhna 2025, treoirlínte polaitiúla agus clár oibre CCMI do 2021 a ghlacadh d’aon toil.

Tá an clár oibre bunaithe ar thrí phríomhcholún:

  • aistriú glas don tionsclaíocht san Eoraip;
  • iarracht chuimsitheach chun earnálacha táirgeachta na hEorpa a dhigitiú;
  • iomaíochas domhanda na tionsclaíochta san Eoraip a fheabhsú i gcomhréir le hathbhreithniú 2021 an Choimisiúin Eorpaigh ar an mbeartas tionsclaíochta.

Ina ráiteas tosaigh, leag Pietro Francesco De Lotto béim ar an ról uathúil atá ag CCMI in CESE i ngeall ar an lear mór saineolais speisialaithe atá aige ar chúrsaí tionsclaíochta. Phléigh sé an ghéarchéim atá ar siúl faoi láthair agus bhí an méid seo a leanas le rá aige ina taobh:

“Ní hamháin nach mór don tionsclaíocht san Eoraip teacht slán ón ngéarchéim seo, ní mór di na dálaí is gá a chruthú ar mhaithe le hiomaíochas domhanda níos fearr atá bunaithe ar an aistriú fuinnimh agus ar an aistriú digiteach. Ba cheart do chomhlachtaí, institiúidí agus eagraíochtaí ábhartha an Aontais tacú léi agus an cúram sin á chur i gcrích.”

Tháinig CCMI i gcomharbas ar Choiste Comhairleach an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach (CEGC), arbh é túsphointe an Aontais Eorpaigh mar a thuigimid anois é. Nuair a chuaigh Conradh CEGC in éag in 2002, comhaontaíodh go gcoinneodh CCMI beo an oidhreacht a d’fhág an Coiste ina dhiaidh agus go leanfadh sé d’obair an Choiste sin a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí tionsclaíocha agus caidreamh tionsclaíoch. (ks)