EU:s mobilitet måste vara hållbar och smart menar EESK:s ordförande Christa Schweng och kommissionsledamot Adina Vălean

This page is also available in

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) gör gemensam sak med kommissionen och framhåller att ett aktivt deltagande av det civila samhällets organisationer i EU kan bidra till att forma den gröna och digitala omställningen inom EU:s transportsektor.

EU:s framtida transporter måste vara hållbara, sociala och smarta: det är utmaningen för denna sektor som har genomgått genomgripande förändringar de senaste åren utöver att den drabbats svårt av covid-19-pandemin. Vid plenardebatten om kommissionens nya transportstrategi, som hölls den 28 april, framhöll EESK:s ordförande Christa Schweng att Europa behöver en vision för tiden efter covid-19. Inom transportsektorn skulle denna vision omfatta hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet. Denna satsning på en grön och digital omställning inom transportsektorn görs i ett läge då hela sektorn fortfarande är i gungning på grund av pandemin. Vi vet alla att sektorn för resor och mobilitet hör till dem som drabbats hårdast av covid-19-pandemin. EESK efterlyser därför brådskande åtgärder för att stödja sektorn och hjälpa den att ta sig igenom krisen.

Transportkommissionären Adina Vălean var inne på samma spår och betonade att pandemin inte har rubbat kommissionens övergripande vision för transportsektorn, som är stadigt förankrad i EU:s gröna giv och bygger på pelarna minskade koldioxidutsläpp och digitalisering. Vid övergången till ett grönare, smartare och mer motståndskraftigt mobilitetssystem får ingen lämnas på efterkälken – ingen region, ingen samhällsgrupp, ingen person med nedsatt rörlighet och inga landsbygdssamhällen. Alla måste kunna ta del av och ha råd med mobilitet. Transportsektorn måste fortsätta att erbjuda goda sociala villkor och attraktiva arbetstillfällen, samtidigt som den förblir konkurrenskraftig och tar sig an digitaliseringens utmaningar.

EU:s transporter håller på att förändras

Transporter och mobilitet är avgörande för Europas ekonomi och konkurrenskraft. Transport­branschen sysselsätter mer än 11 miljoner människor direkt och står för cirka 5 % av EU:s bruttonationalprodukt. Transportsektorn står i dag för omkring en fjärdedel av EU:s totala växthusgasutsläpp, och för att uppnå klimatneutralitet i enlighet med den europeiska gröna given måste koldioxidutsläppen minska med 90 % fram till 2050 (med 55 % fram till 2030).

Redan före pandemin genomgick sektorn en rad djupgående tekniska, ekonomiska och sociala förändringar som utmanade dess traditionella karaktär. Digitalisering och automatisering har varit några av de viktigaste megatrenderna. Det kommer att krävas en enorm ekonomisk insats för att genomföra de nödvändiga anpassningarna av den fysiska och digitala infrastrukturen (5G), och detta kommer radikalt att förändra arbetets karaktär och efterfrågan på färdigheter.

EESK:s yttrande: fokus på den inre marknaden och transportarbetare

EESK stöder det allmänna tillvägagångssättet att integrera kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet med målen för den europeiska gröna given. I det yttrande som utarbetades av Stefan Back och Tanja Buzek och som antogs den 27 april 2021 ifrågasätter kommittén dock huruvida rätt balans mellan tekniska och transportpolitiska åtgärder uppnås med detta tillvägagångssätt.

Många av de åtgärder som föreslås med avseende på hållbarhet och digitalisering har långtgående effekter på den inre marknaden och på transportarbetarna. Tyvärr läggs inte tillräcklig vikt vid dessa aspekter i strategin, vilket skulle kunna undergräva ett framgångsrikt genomförande. Dessutom kan EU:s hållbara och digitala omställning av transportsektorn endast ske om hela sektorn och EU:s tillhörande industriella bas blir mer konkurrenskraftig.

Det behöver inte påpekas att pandemin har förvärrat situationen för tusentals transportarbetare i hela Europa. De konfronteras med osäkra anställningsavtal, vilket visar att transportpolitiken under de senaste årtiondena, med fokus på den inre marknaden, har misslyckats med att förhindra en försämring av arbetsvillkoren. För att undvika negativa effekter för transportarbetarna anser kommittén att det snarast behövs ett socialt hållbart transportsystem, som kompletteras med en krisberedskapsplan.

Under debatten framhöll Baiba Miltoviča, ordförande för sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN), att strategin tar upp såväl mobilitetens fördelar som kostnaderna för samhället. Stefan Back betonade vikten av att strategin fokuserar på transporter på den inre marknaden och Tanja Buzek gladde sig över att strategin uppmärksammar transportarbetarnas centrala roll men efterlyste mer specifika åtgärder, såsom en arbetsgrupp för sociala frågor.

Avslutningsvis konstaterade Christa Schweng: EESK är redo att bidra till återhämtningen och omställningen av Europas transport- och mobilitetsektor. Endast tillsammans kan vi ställa om till en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet som också är rättvis.

Bakgrund - Strategin för hållbar och smart mobilitet

”Strategin för hållbar och smart mobilitet – att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden” presenterades av kommissionen i december 2020. Det är den första övergripande strategin för miljövänligare och smartare transporter och där betonas transporternas avgörande roll och fördelar för människor och EU:s ekonomi, men också kostnaderna för samhället.

Strategin för mobilitet syftar till att omvandla EU:s transportsystem mot bakgrund av den europeiska gröna given och EU:s digitala strategi, och åtföljs av en handlingsplan med åtgärder som ska vidtas mellan 2021 och 2023.

Downloads

EU:s mobilitet måste vara hållbar och smart menar EESK:s ordförande Christa Schweng och kommissionsledamot Adina Vălean

See also