Taxonomin för hållbar finansiering – avgörande för att stödja gröna investeringar och förebygga klimatförändringar

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) stöder till fullo de åtgärder som kommissionen nyligen lagt fram i syfte att fastställa standarder för definitionen av ”hållbar ekonomisk verksamhet”, men påpekar att vissa inslag kan visa sig bli en komplex och kostsam utmaning, särskilt för små och medelstora företag, och ifrågasätter om den nuvarande versionen av den delegerade förordningen är ändamålsenlig.

EU behöver effektiva och brådskande åtgärder för att minska utsläppen och ta itu med klimatförändringarna. I detta syfte skulle det paket för hållbar finansiering som kommissionen lagt fram kunna fastställa en tydlig, sammanhängande och övergripande ram inom vilken en grönare ekonomi kan utvecklas utan inlåsningseffekter.

I det yttrande som antogs vid plenarsessionen i september och som utarbetats av Stefan Back framhåller EESK att det är viktigt att tydligt fastställa tekniska kriterier för gröna investeringar som direkt bidrar till Europas klimatmål och som de berörda affärssektorernas och den finansiella sektorns praxis kan anpassas till. Att fastställa standarder som avviker från maximikraven i EU-lagstiftningen kan skapa förvirring, och EESK rekommenderar därför att dessa krav stärks.

Kommissionens åtgärdspaket syftar till att ge investerare möjlighet att omorientera sina investeringar mot mer hållbara teknikformer och företag. Vi behöver effektiva, innovativa och produktiva verktyg som är lätta att tillämpa och som ger snabba och synliga resultat. Bedömningen av den delegerade förordningen om taxonomin för hållbar finansiering bör utföras i denna anda, betonar Stefan Back.

Vad är EU-taxonomin?

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som förtecknar miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter och ger en exakt definition av vad som kan betraktas som en sådan verksamhet.

Dess syfte är att öka de hållbara investeringarna och bidra till genomförandet av den europeiska gröna given, eftersom den skapar säkerhet för investerare, skyddar privata investerare från ”grönmålning”, hjälper företagen att arbeta på ett mer klimatvänligt sätt, minskar marknadsfragmenteringen och flyttar investeringar dit de behövs.

Taxonomin för hållbar finansiering kommer att bidra till definitionen av ”hållbar ekonomisk verksamhet”

På det hela taget välkomnar EESK målet att fastställa en enhetlig EU-standard som anger vilka verksamheter som i hög grad bidrar till begränsning av eller anpassning till klimatförändringarna.

Den delegerade förordningen skulle kunna skapa rättvisa och transparenta lika villkor för grön finansiering i EU, genom att förbättra transparensen tack vare tydliga kriterier för hållbara investeringar och hjälpa potentiella investerare genom att både förhindra ”grönmålning” och locka investeringar till hållbara projekt.

Dessutom anser EESK att ekonomiska verksamheter och projekt som definieras som ”hållbara” måste vara kommersiellt attraktiva för investerare i den reala ekonomin, med tanke på att investerarna förväntar sig att ett hållbart projekt är realistiskt, genomförbart, rimligt lönsamt och förutsägbart för marknadsaktörerna.

Det kan bli besvärligt att genomföra EU-taxonomin

EESK anser att de tekniska kriterierna bör ge större möjligheter att erkänna omställningslösningar som gröna, vilket skulle möjliggöra en smidigare omställning. Det är av yttersta vikt att förhindra inlåsningseffekter.

Åtgärder med en hög ambitionsnivå när det gäller att begränsa klimatförändringarna kan också visa sig bli en komplex och kostsam utmaning, särskilt för små och medelstora företag, eventuellt med undantag för några få mycket stora aktörer. Därför varnar kommittén för risken med alltför höga kostnader när taxonomikriterierna genomförs.

Med tanke på de farhågor som aktörerna i den reala ekonomin hyser om den delegerade förordningens negativa effekter på finansieringsmöjligheter och kostnader betonar EESK att det är viktigt att tillsynsmyndigheterna noga övervakar utvecklingen. Detta är avgörande för att förhindra snedvridande effekter på finansmarknaderna, särskilt med tanke på utvidgningen av taxonomikriteriernas tillämpningsområde till att, bland annat, omfatta icke-finansiell rapportering och den föreslagna europeiska standarden för gröna obligationer.

Bakgrund – ”paketet”

Paketet för hållbar finansiering offentliggjordes av kommissionen i april 2021 och består av meddelandet ”EU:s taxonomi, hållbarhetsredovisning för företag, hållbarhetspreferenser och förvaltaruppdrag: Styra kapital mot den europeiska gröna given”, en delegerad kommissions­förordning, ett förslag till nytt direktiv om företags hållbarhetsredovisning samt ändrade delegerade akter enligt direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid II) och direktivet om försäkringsdistribution.

Syftet med åtgärderna är att underlätta investeringar i hållbar verksamhet, vilket är avgörande för att göra Europa klimatneutralt senast 2050, så att EU blir världsledande när det gäller att fastställa standarder för hållbar finansiering.