Blivandes initiativ ”Crisis response” hör till de 23 projekt från EU och Förenade kungariket som har fått utmärkelsen för sina enastående bidrag till kampen mot covid-19 och dess katastrofala följder

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har delat ut sitt pris för medborgerlig solidaritet till det svenska kulturcentrumet Blivande, som genom sitt open source-projekt ”Crisis Response” organiserade storskalig produktion av skyddsutrustning för personal inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, som befinner sig i frontlinjen mot covid-19. Projektet gav upphov till liknande åtgärder i hela Sverige.

EESK, som är ett rådgivande organ som företräder Europas civila samhälle på EU-nivå, valde Blivande som Sveriges bästa kandidat till priset och menade att bidraget var ett strålande exempel på enastående solidaritet under covid-19-krisen.

Mer än 200 000 rockar producerades inom detta smidiga nätverk på gräsrotsnivå där det icke-vinstdrivande företaget Blivande var den centrala samordnaren.

Kulturcentrumet Blivande tillkännagavs som en av de 23 pristagarna vid den virtuella prisutdelningsceremoni som anordnades av EESK den 15 februari.

Varje vinnare fick ett pris värt 10 000 euro.

När Cillian Lohan, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation, delade ut priserna sade han följande:

”EESK har upprepade gånger betonat att solidaritet och riktade gemensamma åtgärder är avgörande för att överleva en pandemi av det här slaget. Det enda verkningsfulla svaret på en kris som denna pandemi är att agera snabbt, beslutsamt och tillsammans. Här finns lärdomar för att hantera andra kriser, vare sig de är sociala, ekonomiska eller miljörelaterade.

Det civila samhället har gått i bräschen för alla solidaritetsinsatser och utan dess hjälp på fältet skulle vi ha fått betala ett mycket högre pris för denna pandemi. Alla projekt som inkom utgör bevis på osjälviskt medborgar- och gräsrotsengagemang och visar att det civila samhällets bidrag i denna kamp är enormt. Med detta pris ger vi erkännande åt de människor och organisationer som gör skillnad i dessa aldrig tidigare skådade tider. Det är en ära att kunna fira tillsammans.”

Utmärkelserna gick till de vinnande bidragen från 21 EU-länder. Ett pris delades ut till ett projekt med gränsöverskridande inriktning och ett till en brittisk organisation, som en gest för att visa att EESK vill upprätthålla nära förbindelser med det brittiska civila samhället trots att Förenade kungariket har lämnat EU.

EESK hade för avsikt att hitta en vinnare i varje EU-land och i Förenade kungariket, men från sex länder inkom inga relevanta tävlingsbidrag.

En fullständig förteckning över vinnarna finns nedan och på vår webbsida.

Vinnarna valdes ut bland totalt 250 ansökningar från organisationer i det civila samhället, enskilda personer och privata företag. Alla projekt hade solidaritet som drivkraft och uppvisade kreativa och effektiva sätt att möta de ofta svåra utmaningar som krisen medför.

De flesta projekten var inriktade på utsatta grupper eller de människor som drabbats hårdast av krisen, såsom äldre eller ungdomar, barn, kvinnor, minoriteter, migranter, hemlösa, vårdpersonal eller anställda och arbetsgivare.

När det gäller projektens innehåll inriktades de på fem huvudteman: livsmedelsförsörjning och hjälp till utsatta grupper, medicinsk utrustning, rådgivningstjänster, utbildningstjänster och information om pandemin samt kultur.

DEN SVENSKA VINNAREN

Kulturcentrumet Blivande fick priset som ett av de bidrag som fokuserade på temat ”Produktion och distribution av medicinsk utrustning”. Inom temat grupperades projekt samman som producerat och distribuerat munskydd och hygienartiklar, omvandlat byggnader till sjukhus, byggt nya medicinska inrättningar eller köpt och donerat läkemedel och teknisk utrustning.

När krisen utbröt utvecklades snart en brist på visir och andra skyddskläder i Stockholm, och kommunala ålderdomshem drabbades särskilt hårt. Bland initiativen var Blivande ett av de första att erbjuda sin hjälp. Dess projekt Crisis Response producerade och distribuerade visir, rockar och munskydd till vård- och omsorgspersonal i frontlinjen mot covid-19.

Utformningen och instruktionerna för Blivandes rockar översattes för att användas i andra länder, och den förhållandevis billiga utrustning som krävdes för att producera rockarna innebar att Blivandes modell snabbt kunde tas i bruk nästan var som helst.

Priset kommer förhoppningsvis att inspirera både oss själva och kollegor i vårt nätverk till att våga kliva fram nästa gång det uppstår ett liknande behov eller en liknande kris, säger Hampus Lindblad, medgrundare av Blivande. Den outnyttjade och ofta förbisedda potentialen hos det civila samhället att bidra på ett meningsfullt och vitalt sätt vid dessa omständigheter kan inte överskattas.

Andra svenska kandidater som tävlade om EESK:s pris lämnade också in projekt av hög kvalitet. Bland dem fanns Linköpings stadsmissions ”Matkasse till en medmänniska”. 300 kassar fylldes varje vecka med livsmedel, basvaror och färdiga måltider för behövande (arbetslösa, äldre, hemlösa och andra personer som är utsatta på grund av covid). Forum – idéburna organisationer med social inriktning lanserade kampanjen ”Engagemanget kan inte pausa”, som hjälpte volontärer och organisationer att hitta varandra och ledde till en massiv ökning av volontärarbete för utsatta grupper.

Detaljerad information om alla vinnarna och de andra kandidaterna finns i vår broschyr, som finns tillgänglig på begäran.

EESK hoppas att priset för medborgerlig solidaritet kommer att öka synligheten för och medvetenheten om inte bara de vinnande projekten utan även många andra kreativa medborgarinitiativ som äger rum i EU.

I dag visar vi vår uppskattning inte bara för våra 23 vinnare. Vi lyfter på hatten för hela det europeiska civila samhället och alla dess organisationer, de företag och de enskilda personer som har visat och fortsätter att visa solidaritet, mod och samhällsansvar utan motstycke i dessa svåra och påfrestande tider, sade Cillian Lohan.

De medborgar- och civilsamhällesledda projekten och initiativen kompletterade på många sätt medlemsstaternas insatser för att dämpa krisens konsekvenser och låg till och med före dem på vissa områden, såsom produktionen av munskydd på lokal och regional nivå, sade EESK.

Jämfört med bidragen till priset till det civila samhället under tidigare år såg EESK fler ansökningar från informella eller mindre väletablerade organisationer, vilket tydligt visar andan på fältet. Det inkom också färre bidrag från vissa länder som drabbades mindre hårt under pandemins första våg eller från länder med starkare välfärdssystem.

PRISKRITERIERNA

EESK lanserade priset i juli 2020 på temat ”Det civila samhället mot covid-19” och tillkännagav att det skulle vara en exceptionell engångsutmärkelse som skulle ersätta dess välkända pris till det civila samhället. Syftet var att hylla det europeiska civila samhället, som aktivt och osjälviskt har agerat solidariskt sedan pandemins allra första dagar.

Tävlingen var öppen för enskilda personer, organisationer i det civila samhället och företag vars projekt måste vara helt ideella och inte fick vara offentligt finansierade till mer än 50 %. De måste ha direkt koppling till covid-19 och syfta till att bekämpa viruset eller hantera dess konsekvenser.

EESK:s flaggskeppspris till det civila samhället belönar varje år organisationer i det civila samhället och/eller enskilda personer vars projekt hyllar den europeiska identiteten och de gemensamma värdena inom ett visst arbetsområde. Det har delats ut sedan 2006.