Hälsa, omsorg och välstånd efter covid-19: svenska och europeiska perspektiv

Tre år efter covid-19-pandemins utbrott är dödligheten i Europa ungefär 10 % högre än vad som kan förväntas under ett normalt år. I mitten av december 2022 var antalet dödsfall i Frankrike och Tyskland 25 % högre. Dessa oroväckande tendenser förklaras i viss utsträckning av ansträngda budgetar, befolkningsgrupper med sämre hälsa efter covid-19, utmattad vård- och omsorgspersonal och en europeisk befolkning med en allt högre genomsnittsålder. Frågan kvarstår dock hur man kan dra lärdom av pandemin och hur man kan förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen.

Mot denna bakgrund kommer konferensen inom gruppen för civilsamhällesorganisationer vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den 25 maj på Europahuset i Stockholm att ta upp både svenska och europeiska perspektiv på hälsa, omsorg och välstånd efter covid-19. Hur inverkade covid-19-pandemin på europeiska hälso- och sjukvårdssystem? Varför behövs ett europeiskt samarbete inom vård och omsorg? Hur kan man bygga upp motståndskraftiga och högkvalitativa system för vård och omsorg i EU? Hur kan man garantera rätten till hälso- och sjukvård genom förbättrad tillgänglighet och skydd av de mest utsatta?

Konferensen anordnas inom ramen för det svenska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Den kommer att äga rum kl. 9.15–16.45 med deltagande av följande talare på hög nivå:

  • Lena Hallengren, riksdagsledamot, tidigare socialminister (2019–2022)
  • Miriam Söderström, statssekreterare hos sjukvårdsministern
  • Anette Richardson, enhetschef, enheten för beredskap och krishantering vid Folkhälsomyndigheten, ”Exemplet Sverige”
  • Andrea Ammon, direktör för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Ytterligare information finns i det preliminära programmet.

Simultantolkning kommer att finnas tillgänglig på engelska, franska och svenska.

Denna konferens hålls med närvaro på plats. Anmälan är nu stängd.

Downloads

Speakers of the conference 25 May 2023
List of participants