EESK Info: Jūs esat ievēlēta par EESK ad hoc grupas “Līdztiesība” priekšsēdētāju. Kādi ir šīs grupas svarīgākie uzdevumi?

Maria Nikolopoulou: Līdztiesības grupas uzdevums ir EESK iekšienē veicināt visaptverošu līdztiesības un nediskriminācijas kultūru. Tāpēc pirmais solis ir apzināt jomas, kurās locekļi varētu saskarties ar nevienlīdzīgu attieksmi izcelsmes, dzimuma, seksuālās orientācijas vai pārliecības dēļ. Mūsu mērķis ir arī palielināt Komitejā sieviešu skaitu un pēc iespējas ātrāk panākt dzimumu līdzsvaru. Pašlaik Komitejas sastāvā ir 108 sievietes (32,82 %). Vēlamies, pirmkārt, vidējā termiņā un ilgtermiņā palielināt sieviešu skaitu un, otrkārt, nodrošināt telpu un nepieciešamos apstākļus, lai sievietes varētu darboties aktīvāk. Viens no instrumentiem, ko vēlamies uzlabot, ir datu vākšana par sieviešu dalību mūsu darbībā ne tikai Komitejas locekļu, bet arī ekspertu un referentu statusā.

Kā grupa sadarbosies ar citām ES iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar līdztiesības jautājumiem?

Pagājušajā gadā mēs uzturējām kontaktus ar Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas (FEMM) komitejas bijušo priekšsēdētāju Evelyn Regner un Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku dzimumu līdztiessības un daudzveidības jautājumos Dimitrios Papadimoulis, lai apmainītos ar idejām, paraugpraksi un pasākumiem. Mūs iedvesmoja Parlamenta iniciatīva sarīkot Līdztiesības nedēļu, un mēs to atkārtojām. Pielāgojām šo ideju savam darbam un grafikam un specializēto nodaļu sanāksmē gada beigās sarīkojām tematiskas debates par jautājumiem, kas saistīti ar sievietēm, to skaitā par dzimumu vardarbību un par sievietēm lauksaimniecībā, ūdenstransportā, ekonomikā un ārējās attiecībās. Vēl mēs šobrīd organizējam atklātu pasākumu, kuru pārraidīsim un kuru esam iecerējuši rīkot katru gadu, lai atzīmētu Starptautisko sieviešu dienu 8. martā.

Sā gada 8. marta pasākumu vēlamies veltīt publikai ārpus Komitejas un vērst tās uzmanību uz sieviešu situāciju darba tirgū.

EESK Info: Kāpēc jūs domājat, ka ir svarīgi, lai pilsoniskajai sabiedrībai būtu šāda grupa?

EESK ir pilsoniskās sabiedrības daļa. Organizācijas, kurās mēs esam biedri, pieprasa cieņu un veicina līdztiesību valsts un vietējā līmenī, un mums tas ir jādara Eiropas līmenī – “organizētas pilsoniskās sabiedrības namā”. Lai konsekventi pieturētos pie savām vērtībām un prasībām, mūsu vārdiem jāsaskan ar darbiem, nemitīgi rūpējoties par līdztiesības kultūru.

Maria Nikolopoulou, EESK locekle, ad hoc grupas “Līdztiesība” priekšsēdētāja