Chuir CESE in iúl sa fhreagra a thug sé ar Pháipéar Bán an Choimisiúin Eorpaigh maidir le hintleacht Shaorga, a glacadh ag seisiún iomlánach CESE i mí Iúil, nár cheart an t-aitheantas bithmhéadrach arna úsáid le haghaidh rianú, faireachais agus brath mothúchán a bheith mar chuid de chur chuige daonlárnach na hEorpa i leith na hIntleachta Saorga (IS).

Tá sé molta ag an gCoimisiún Eorpach go measfar go ngabhann ardriosca le feidhmchlár IS má úsáidtear í in earnáil ardriosca (cúram sláinte, iompar, fuinneamh agus codanna den earnáil phoiblí) agus más úsáid ardriosca atá i gceist, taobh amuigh de roinnt eisceachtaí atá le sainiú fós. Is féidir a mheas gur intleacht shaorga ardriosca atá i gceist i gás ina gcomhlíontar an dá choinníoll réamhráite sin, agus thiocfadh sí faoi rialacháin shonracha agus faoi struchtúir rialachais shonracha.

Creideann CESE, áfach, go bhfuil an baol ann go gcruthóidh an sainmhíniú seo lúba ar lár a d’fhéadfadh a bheith contúirteach.

"Cuimhnímis, cuir i gcás, ar fhógraíocht pholaitiúil Facebook", arsa an rapóirtéir Catelijne Muller. "Is earnáil lena mbaineann riosca íseal í an fhógraíocht agus is féidir glacadh leis an bhfeidhm atá ar Facebook chun nuacht a chomhbhailiú mar úsáid ísealriosca. Mar sin féin, chonaiceamar le linn feachtais toghcháin áirithe go bhféadfadh scaipeadh bréagnuachta agus domhainbhrionnuithe a ghintear le cabhair ón intleacht shaorga tionchar diúltach nach beag a bheith acu, ní áirím an tionchar a bhíonn acu ar an treo ina vótálann daoine. Is ó áiteanna lasmuigh den Eoraip fiú amháin a thagann cuid den bhréagnuacht agus cuid de na domhainbhrionnuithe sin."

Creideann CESE gurbh fhearr liosta de shaintréithe coiteanna a tharraingt suas, ar saintréithe ardriosca iad beag beann ar an earnáil lena mbaineann siad.

Tá CESE láidir air gur cheart toirmeasc a chur freisin ar an aitheantas bithmhéadrach a dhéantar le cabhair IS i gcomhair faireachais nó chun iompar nó mothúcháin daoine a rianú, a mheasúnú nó a chatagóiriú. Leag Catelijne Muller béim air gur gá sin a dhéanamh go háirithe toisc nach bhfuil aon fhianaise eolaíoch ann a léiríonn gur féidir linn mothúcháin duine a bhrath bunaithe ar a shonraí/sonraí bithmhéadracha.

Ina theannta sin, tá rabhadh á thabhairt ag CESE in éadan an bhorrtha neamhrialaithe atá tagtha faoin teicneolaíocht rianaithe agus lorgaireachta, ar mó ná riamh an úsáid atá á baint aisti inár sochaí agus sinn ag iarraidh dul i ngleic le ráig an choróinvíris.

"Ba cheart na teicnící agus na cineálacha cur chuige IS a úsáidtear chun paindéim an choróinvíris a chomhrac a bheith chomh láidir, éifeachtach, trédhearcach agus inmhínithe céanna agus atá aon teicníc IS eile a úsáidtear i gcás ar bith eile," arsa Catelijne Muller. "Ba cheart dóibh cearta an duine, prionsabail eiticiúla agus an reachtaíocht atá ann cheana a chosaint. Ba cheart gur de dheoin an duine i gceist a chuirfí na teicnící sin i bhfeidhm óir, pé olc maith linn é, cuid mhaith de na teicnící a tugadh isteach le linn na géarchéime, is teicnící iad a bheidh againn go buan anois". (dm)