CESE le Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta a bhronnadh ar thionscadail atá dírithe ar an gcoróinvíreas a chomhrac sna Ballstáit agus sa Ríocht Aontaithe

Sheol Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) gradam nua – Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta – lena dtabharfar luach saothair do thionscnaimh a chuir daoine aonair, eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus cuideachtaí atá faoi úinéireacht phríobháideach ar bun san Aontas Eorpach agus sa Ríocht Aontaithe chun dul i ngleic le COVID-19 agus chun éifeachtaí millteacha na paindéime a mhaolú.

Beidh suas le 29 nduais á mbronnadh ag CESE dar luach EUR 10 000 an ceann. Go sonrach, beidh 27 nduais ar fáil do thionscadail a cuireadh chun feidhme sna Ballstáit, aon duais amháin i gcás na Ríochta Aontaithe agus aon cheann amháin eile do thionscadal trasteorann nó ag a bhfuil fócas Eorpach.

Le Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta, a bhronnfar ar bhonn eisceachtúil aonuaire agus a ghlacfaidh ionad Dhuais na Sochaí Sibhialta, gradam aitheanta de chuid CESE, i mbliana, tabharfar aitheantas do na tionscnaimh sin a rinne cion nach beag chun dul i ngleic le héigeandáil COVID-19 agus leis na hiarmhairtí iomadúla a bhaineann léi, agus a neartaigh, dá réir sin, an dlúthpháirtíocht Eorpach.

Leis an duais seo, is mian le CESE ómós a thabhairt do na daoine go léir a throid i gcoinne an choróinvíris, a léirigh misneach, tiomantas, agus freagracht thar na bearta.

Chun go mbeidh iarrthóir incháilithe le hiarratas a dhéanamh, ní mór cónaí a bheith orthu, nó iad a bheith bunaithe, san Aontas Eorpach nó sa Ríocht Aontaithe. Siúd is go bhfuil an Ríocht Aontaithe ag fágáil an Aontais Eorpaigh anois, is mian le CESE a léiriú, trí iarrthóirí ón iar-Bhallstát sin a chur san áireamh i measc na n-iarrthóirí atá incháilithe don duais, nach bhfuil sé i gceist aige na naisc leis an tsochaí shibhialta sa Ríocht Aontaithe a scor ach gur mian leis – os a choinne sin – dlúthchaidreamh a choinneáil léi.

Is é 12 p.m. an 30 Meán Fómhair 2020 an spriocdháta le haghaidh iarratas. Beidh searmanas bronnta na nduaiseanna ar siúl ag an seisiún iomlánach a reáchtálfaidh CESE i mí Eanáir 2021 sa Bhruiséil.

Tuilleadh eolais le fáil faoi conas iarratas a dhéanamh anseo.