Seisiún iomlánach de chuid CESE: is é an bhagairt is mó ar an aistriú aeráide ná fanacht go dtí go bhfuil sé ródhéanach

Ag an seisiún iomlánach a bhí aige an 24 Feabhra, thug Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) tuairim uaidh dar teideal'Oiriúnach do 55': sprioc aeráide an Aontais do 2030 i dtreo aeráidneodracht a bhaint amach (níl leagan Gaeilge ann). Tá tograí nithiúla curtha ar aghaidh ag CESE chun cuidiú le dlús a chur leis an aistriú fuinnimh ionas go mbeidh an tAontas in ann laghdú 55 % ar a laghad a dhéanamh ar ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030.

Beidh tionchar míchothrom ag gnóthú na spriocanna athbhreithnithe do 2030, mar a moladh sa phacáiste ‘Oiriúnach do 55’, ar réigiúin, ar phobail agus ar dhaoine aonair ar fud na hEorpa.

Chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní sin, molann CESE don Choimisiún Eorpach mapáil mhionsonraithe a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag an aistriú ar fhostaíocht agus ar scileanna sna tíortha, sna réigiúin agus sna hearnálacha éagsúla, lena n-áirítear ar fhochonraitheoirí agus ar shlabhraí luacha iartheachtacha.

Ní mór dúinn samhail a ghlacadh a mbeidh geilleagar rathúil, inbhuanaithe agus iomaíoch mar thoradh uirthi. Sin é an fáth a molann CESE go ndéanfaí seiceáil iomaíochais ar na tograí reachtacha go léir a thíolacfar faoi chuimsiú an phacáiste ‘Oiriúnach do 55’ ionas go dtuigfear i gceart na himpleachtaí go léir a bheadh ann do ghnólachtaí.

Tá ról ríthábhachtach ag na comhpháirtithe sóisialta agus ag príomh-eagraíochtaí na sochaí sibhialta. Ní mór dóibh a bheith páirteach ag céim phleanála agus chur chun feidhme araon an phacáiste ‘Oiriúnach do 55’.

Dá bhrí sin, ‘tacaíonn CESE le 'Coimisiúin thrípháirteacha um Aistriú Cóir' a chur ar bun chun cur ar chumas na n-údarás réigiúnach, na gcomhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta páirt a ghlacadh i gcur chun feidhme na bpleananna náisiúnta agus réigiúnacha um aistriú cóir', arsa Cillian Lohan.

Beidh impleachtaí ollmhóra airgeadais, sóisialta agus comhshaoil ag baint le dul i ngleic leis an athrú aeráide. ‘Sin é an fáth ar gá dúinn a chinntiú go mbeidh an pacáiste ‘Oiriúnach do 55’ ina chéim thábhachtach i dtreo geilleagar Eorpach aeráidneodrach a bhaint amach faoi 2050 agus nach gcuirfidh sé cosc ar an méid sin,’ a dúirt Stefano Mallia. (mr)