Available Languages:

Chuir an cogadh san Úcráin i gcuimhne dúinn an fhírinne shearbh, is é sin gur síocháin bhuan a chinntiú ar mhór-roinn na hEorpa a chéadspreag bunú an Aontais Eorpaigh. Ligeamar sin i ndearmad, faraor. Tharla sé, ag pointe áirithe, nach raibh scéal na síochána san Eoraip tarraingteach a thuilleadh, go háirithe don ghlúin óg. Is é a dúirt Albert Camus gurb í ‘an tsíocháin an t-aon chogadh is fiú a fhearadh’. Táimid ag cur eolais arís ar an bhfírinne atá sna focail sin agus ar an tuiscint go gcaithfimid leanúint dár n-iarrachtaí chun athrú a dhéanamh san áit a bhfuil gá leis.

Diary Dates

Ón Úcráin go dtí...

Image
Sławek Kaminski / GW

A bhuí le hobair dhochloíte chróga na n‑iriseoirí, na ngrianghrafadóirí agus na n‑oibreoirí ceamara a théann chuig áiteanna nach féidir linne dul, is féidir linn na heachtraí tragóideacha atá ag titim amach san Úcráin a fheiceáil lenár súile féin. Sheol duine acu siúd, an grianghrafadóir Polannach Sławek Kamiński, grianghraif chugainn ón teorainn idir an Bhealarúis agus an Pholainn, ó Rzeszów agus ó Medyka-Szeginie.

Sa lá atá inniu ann tá na chéad grianghraif sin ón teorainn idir an Pholainn agus an Úcráin á bhfoilsiú againn. Gabhaimid buíochas leis as na heachtraí sin a léiriú dúinn.

An t-aoi speisialta

Uair sa mhí sa cholún ‘An t-aoi speisialta’ cuirimid pearsa phoiblí ar leith i láthair, ar foinse inspioráide iad a cuid oibre agus an tiomantas atá léirithe aici, dar le mórán. Go háirithe, is eiseamláir dúinn misneach, diongbháilteacht agus díograis na pearsan ar a bhfuiltear ag díriú.

Sławek Kamiński: Teorainn

D’fhág mé gan smaoineamh le dul chuig an teorainn in éineacht le comhghleacaí liom ag 5 a.m. ar an Satharn an 26 Feabhra 2022. Ag an bpointe sin, bhí ionradh na Rúise ar an Úcráin ag dul ar aghaidh ar feadh dhá lá.

Ceist amháin ar...

Inár gcolún ‘Ceist amháin ar...’ freagraíonn Javier Doz, comhalta de CESE, ceist ó CESE info maidir leis na cúraimí is tábhachtaí atá ar Ghrúpa an tSeimeastair Eorpaigh in 2022, a bhfuil sé ina uachtarán air.

CESE: Is tusa Uachtarán Ghrúpa an tSeimeastair Eorpaigh. Cad iad na cúraimí is tábhachtaí atá ar an nGrúpa i mbliana?

Javier Doz: Gníomhaíochtaí an Ghrúpa um an Seimeastar Eorpach

Tá an Grúpa um an Seimeastar Eorpach comhdhéanta de 42 chomhalta, cathaoirleach amháin agus dhá leaschathaoirleach – Luca Jahier (Grúpa III) agus Gonçalo Lobo (Grúpa I) – rúnaíocht de thriúr a bhfuil Jakob Andersen i gceannas uirthi agus oiliúnaí amháin. Ina theannta sin, tá 27 dtoscaireacht náisiúnta thríthaobhacha sa struchtúr ina bhfuil 39 gcomhalta eile.

Croí an scéil

Sa cholún ‘Croí an scéil’, iarraimid ar chomhaltaí CESE béim a leagan ar na pointí ina gcuid tuairimí a mheasann siad a bheith tábhachtach. An uair seo, d’iarramar ar Ozlem Yildirim míniú a thabhairt ar na dúshláin a eascraíonn as na naisc idir cosaint an chomhshaoil agus na cearta bunúsacha.

Ozlem Yildirim: An ceart chun comhshaoil fholláin a aithint mar cheart bunúsach

 Agus é á chur san áireamh go bhfuil tionchar díreach agus indíreach ag díghrádú an chomhshaoil agus ag an suaitheadh aeráide ar chearta bunúsacha éagsúla (amhail an ceart chun na beatha, an ceart chun sláinte nó an ceart chun oideachais), d’fhéach CESE den chéad uair riamh ar an idirnascacht shoiléir sin a d’fhéadfadh an dul chun cinn atá déanta le blianta beaga anuas maidir le forbairt, sláinte dhomhanda agus laghdú na bochtaineachta a chur ó rath.

EESC News

Ní sábháilte an Eoraip go mbeidh Úcráin shlán shábháilte ann

Cháin comhaltaí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) an t‑ionradh gan chúis gan údar a rinne Cónaidhm na Rúise ar an Úcráin. Rinneadh an cáineadh le linn díospóireacht gan choinne ar chuir Uachtarán CESE Christa Schweng tús léi agus seisiún iomlánach mhí Feabhra ar siúl. Chuir comhaltaí CESE a ndlúthpháirtíocht le muintir na hÚcráine in iúl agus d’éiligh siad bearta láidre ar leibhéal an Aontais agus na mBallstát araon, mar léiriú ar an gcur le chéile in am seo an ghátair.

Beartas tionsclaíoch: ní mór an inbhuanaitheacht a bheith fite fuaite leis an iomaíochas agus le neamhspleáchas straitéiseach

Ní mór don Aontas Eorpach athmheasúnú a dhéanamh ar thosaíochtaí a bheartais thionsclaíoch i bhfianaise na paindéime agus na coinbhleachta ar theorainn oirthear na hEorpa. Is é sin an teachtaireacht a tháinig as an gcomhdháil dar teideal ‘Todhchaí inbhuanaithe d’earnáil tionsclaíochta na hEorpa’ a d’óstáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 4 Márta 2022, i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus le hUachtaránacht na Fraince ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

I bhfianaise an ionsaithe atá ar siúl i gcoinne na hÚcráine, is léir gur gá tionscadal an Aontais a neartú a thuilleadh

Thionóil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) comhdháil dar teideal An Eoraip a mhúnlú i dteannta a chéile. Ba é cuspóir na comhdhála sin, a eagraíodh d’fhonn Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa a thabhairt chun críche, bailchríoch a chur ar an obair a rinne an Coiste go dtí sin agus plé a dhéanamh ar an staid reatha, ar na dúshláin a bhí amach romhainn agus ar na huaillmhianta don todhchaí.

Ní mór dúinn siúl le cois a chéile ar an mbóthar fada seo i dtreo an chomhionannais inscne

Is faoi scáth an chogaidh a tionóladh an chomhdháil maidir le Mná sa Mhargadh Saothair, a d’eagraigh CESE chun Lá Idirnáisiúnta na mBan a chomóradh an 8 Márta. Mhol rannpháirtithe na comhdhála mná éachtacha na hÚcráine as an neart, as an gcrógacht agus as an teacht aniar atá léirithe acu.

Gradaim an Aontais maidir le Táirgeadh Orgánach eagraithe den chéad uair

EU organic awards

In 2022, eagróidh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ar bhonn comhpháirteach leis an gCoimisiún Eorpach, le Coiste Eorpach na Réigiún (CnaR), COPA-COGECA agus IFOAM Organics Europe Gradaim an Aontais maidir le táirgeadh orgánach den chéad uair, agus é mar aidhm aige barrfheabhas a aithint agus duais a bhronnadh ar na gníomhaithe is fearr agus is nuálaí i slabhra luacha orgánach an Aontais.

Seisiún iomlánach de chuid CESE: is é an bhagairt is mó ar an aistriú aeráide ná fanacht go dtí go bhfuil sé ródhéanach

Ag an seisiún iomlánach a bhí aige an 24 Feabhra, thug Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) tuairim uaidh dar teideal'Oiriúnach do 55': sprioc aeráide an Aontais do 2030 i dtreo aeráidneodracht a bhaint amach (níl leagan Gaeilge ann). Tá tograí nithiúla curtha ar aghaidh ag CESE chun cuidiú le dlús a chur leis an aistriú fuinnimh ionas go mbeidh an tAontas in ann laghdú 55 % ar a laghad a dhéanamh ar ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030.

Is bearta eisceachtúla iad na bearta chun dul i ngleic leis an bpaindéim agus níor cheart dóibh an bonn a bhaint de chomhluachanna an Aontais Eorpaigh

Ba cheart na bearta éigeandála a ghlacann na húdaráis phoiblí in imthosca urghnácha a bheith go hiomlán comhréireach, teoranta go soiléir ó thaobh ama de agus ba cheart dlúthfhaireachán a dhéanamh orthu. Ag labhairt dóibh ag seisiún iomlánach CESE an 23 Feabhra 2022, ghlac Christa Schweng, Uachtarán CESE agus Věra Jourová, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh um Luachanna agus um Thrédhearcacht, seasamh daingean.

Ní mór sláinte daoine a chur san áireamh agus an t‑aistriú glas san iompar uisce á bhaint amach

Ní mór sláinte agus cáilíocht saoil daoine a bhfuil cónaí orthu agus a bhíonn ag obair in aice seolbhealaí loingseoireachta nó calafort a chur san áireamh agus an muiriompar agus an t‑iompar uiscebhealaí intíre á nglasú. Is é sin an phríomhtheachtaireacht a chuirtear chun tosaigh sa tuairim ó CESE a dhréachtaigh Pierre Jean Coulon agus a glacadh ag seisiún iomlánach CESE i mí Feabhra.

Is gá don Aontas dul i muinín creat eacnamaíoch a bheidh dírithe ar an rathúnas, dar le CESE

Thionóil CESE agus AS ECFIN comhdháil ar líne maidir le creat rialachais eacnamaíoch an Aontais mar chuid den díospóireacht phoiblí ghaolmhar. Bhí sé d’aidhm ag an imeacht an tsochaí shibhialta a rannpháirtiú d’fhonn teacht ar chomhthoil maidir lena bhfuil i ndán don chreat rialachais eacnamaíoch.

Stiúrthóir nua um Chumarsáid agus um Chaidreamh Idirinstitiúideach in CESE

Is é Alexander Kleinig an Stiúrthóir nua um Chumarsáid agus um Chaidreamh Idirinstitiúideach in CESE. Thosaigh Alexander ag obair i bParlaimint na hEorpa in 1996 mar riarthóir don Choiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta. In 2005, thosaigh sé ag obair in Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide i bParlaimint na hEorpa mar bhainisteoir tionscadail d’ionad na gcuairteoirí. Rinne sé an Parlamentarium a sheoladh agus a bhainistiú idir 2011 agus 2018.

‘Tá mé an-tógtha le leibhéal cáilíochta na ndíospóireachtaí agus le gairmiúlacht fhoireann an Choiste. Gach áit a dtéim, buailim le comhghleacaithe atá tiomanta, díograiseach agus bródúil as a gcuid oibre. Chuaigh an fháilte chroíúil a chuir Stiúrthóireacht D romham i bhfeidhm go mór orm. Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le mo réamhtheachtaí, Eleonora Di Nicolantonio, a rinne sárbhainistíocht ar an stiúrthóireacht san am atá caite’.

News from the Groups

Oscailt súl don Eoraip

Le Stefano Mallia, Uachtarán Ghrúpa na bhFostóirí in CESE

Mar a scríobh Leo Tolstoy ina shárshaothar War and Peace ‘is inár gcodladh atáimid go dtí go dtitimid i ngrá!’

Ba cheart do Vladimir Putin obair a chomhthíreach a léamh chun tuiscint a fháil ar an staid reatha. Cé go bhféadfadh sé go raibh an Eoraip ina codladh nuair a rinne an Rúis an Chrimé a ionghabháil, is mór-roinn aontaithe í inár tharla dhá chogadh domhanda agus ní fhanfaidh sí ina codladh i bhfad eile.

Lá Idirnáisiúnta na mBan 2022

Le Maria Nikolopoulou, comhalta de Ghrúpa na nOibrithe in CESE

Caitheadh scáth dorcha ar Lá Idirnáisiúnta na mBan i mbliana agus paindéim COVID‑19 ann i gcónaí agus cogadh dearg ar bun san Úcráin. Is léir ón dá chás sin gur minic a chaitear cearta na mban i dtraipisí a luaithe a bhíonn éagobhsaíocht pholaitiúil, shóisialta nó eacnamaíoch ann.

Beart práinneach ar son na haeráide faoina stiúir féin á éileamh ag eagraíochtaí sochaí sibhialta ó 27 mBallstát an Aontais

Leis an nGrúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’ in CESE

D’éiligh eagraíochtaí sochaí sibhialta ó gach cearn den Eoraip, agus iad i láthair ag comhdháil i bPáras, aistriú aeráide agus fuinnimh cóir cothrom cuimsitheach a mbeidh na saoránaigh, eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus, thar aon dream eile, daoine óga páirteach ann.

Soon in the EESC/Cultural events

Imeachtaí cultúrtha CESE

Eagraíodh imeachtaí cultúrtha éagsúla tráth Chomhdháil Gheallsealbhóirí an Gheilleagair Chiorclaigh 2022 agus Lá Idirnáisiúnta na mBan.

Leatsa an Eoraip, Abair leat 2022!

Beidh an t-imeacht don aos óg, Leatsa an Eoraip, Abair leat 2022! (YEYS) ar siúl ar líne amháin an 31 Márta agus an 1 Aibreán 2022. ‘An Fhírinne faoi na Bréaga. An tAos Óg ag dul i ngleic leis an mBréagaisnéis’ is ea an t-ábhar a phléifidh na daltaí scoile.