Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα (ΕΣΟ) «ΕΕ-Καναδά» - Related Events