Multimodala godstransporter: låt oss göra dem till verklighet!

This page is also available in

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) framhåller att effektiva och hållbara multimodala transporter, inbegripet logistik, endast kan bli verklighet om man tar itu med de problem som gör dem dyrare, långsammare och mindre tillförlitliga än unimodala vägtransporter. Att enbart införa ett nytt regelverk på området eller skjuta till ytterligare finansiering kommer inte att hjälpa.

Det kommer att bli lättare att flytta varor med hjälp av en kombination av vatten- och landtransporter i Europa så snart problem som påverkar intermodaliteten har lösts. I det yttrande som utarbetats av Stefan Back, och som antogs vid plenarsessionen i juli, konstaterar kommittén att bristande driftskompatibilitet och dålig infrastruktur har stor inverkan på utvecklingen av integrerade godstransporter, vilket ofta göra att operatörerna inte har något annat val än att använda vägtransporter. Detta får i sin tur negativa konsekvenser för miljön.

I sin kommentar till antagandet av yttrandet påpekade Stefan Back att EU behöver en strategi som ur lagstiftningssynpunkt är pragmatisk och resurseffektiv: Vi behöver ta itu med de kvarstående frågorna direkt och lösa dem snabbt. Multimodala transporter, inbegripet logistik, måste vara effektiva och hållbara, inte dyrare, långsammare och mindre tillförlitliga än framför allt unimodala vägtransporter. En långsiktig och genomförbar lösning kan inte bygga på att man bara inrättar ett nytt särskilt regelverk eller skjuter till nya finansiella resurser.

Att göra multimodala transporter attraktiva och konkurrenskraftiga

Kommissionens kommande översyn av regelverket för intermodala transporter bör därför inte leda till att man lägger till nya regler eller ny finansiering, utan till att man tar itu med de specifika problemen.

För närvarande brister de multimodala godstransporterna i effektivitet och hållbarhet. Att kombinera olika transportsätt på vatten och land innebär i dag avsevärda omlastnings- och transaktionskostnader, och detta utöver nackdelar såsom långa leveranstider, komplexitet, högre risk och mindre tillförlitlighet. Begränsad kapacitet i multimodala terminaler och logistiknav kan orsaka ytterligare flaskhalsar.

Mot bakgrund av allt detta är multimodala transporter för närvarande inte särskilt attraktiva.

För att de multimodala transporterna fullt ut ska kunna bli en del av transportsystemet måste de bli konkurrenskraftiga i sig och åstadkomma effektiva och sömlösa flöden till samma kostnad som unimodala transporter.

Framför allt måste järnvägen anpassas bättre till en öppen marknad, och man måste åtgärda problem med bristande punktlighet, tillförlitlighet, förutsägbarhet och flexibilitet, något som har en negativ inverkan på multimodala lösningar som omfattar järnväg.

Dessutom rekommenderar EESK en fullständig internalisering av de externa kostnaderna för alla transportsätt för att skapa lika villkor.

Att investera i infrastruktur och digitala verktyg

För att förbättra den multimodala trafiken stöder kommittén också investeringar i terminalinfrastruktur och teknisk innovation.

Mer specifikt efterlyser EESK seriösa åtgärder för att säkra och/eller nylansera ett europeiskt system för enstaka vagnslast, sammankoppla strategisk infrastruktur (t.ex. hamnar) med järnvägslösningar, investera i industrispår och involvera de stora logistikföretagen i en trafikomställning av deras flöden.

För att intermodaliteten ska bli framgångsrik är det viktigt att åstadkomma en lämplig terminalinfrastruktur. Offentliga investeringar i detta bör inte ses som något som ger upphov till offentlig skuld och bör undantas från bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten efter covid-19-krisen.

För att optimera resursanvändningen bör medlemsstaterna dessutom samarbeta för att planera för terminaler i gränsregioner och anpassa avståndet mellan dem till efterfrågan, nätets täthet och andra lokala förhållanden.

Avslutningsvis skulle även smarta digitala lösningar såsom spårningsmöjligheter och andra digitala lösningar som underlättar en ändamålsenlig hantering av multimodala transportflöden kunna spela en betydelsefull roll.

Bakgrund

Enligt kommissionens meddelande från december 2020 om en strategi för hållbar och smart rörlighet behöver de intermodala transporterna genomgå en omfattande modernisering för att bli mer effektiva.

För att stödja grönare godstrafik i Europa planerar kommissionen att se över det befintliga regelverket, inklusive direktivet om kombinerad transport, under 2022 och överväger att införa ekonomiska incitament för både verksamhet och infrastruktur.

Multimodala transporter spelar en viktig roll i strategin, som syftar till att säkra miljövänliga transportsätt och minska den dominans som godstransporter på väg har, i syfte att minska utsläppen av växthusgaser med 90 % fram till 2050.

See also