Is tusa an todhchaí – cén fhís atá agatsa don Eoraip amach anseo?

Tionólfaidh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) Seimineár Connecting EU an 18-19 Samhain. Tugtar le chéile lucht cumarsáide na n-eagraíochtaí sochaí sibhialta a bhfuil nasc acu le CESE gach bliain le linn an imeachta seo, rud ar ar tugadh an Seimineár do na Meáin sa tSochaí Shibhialta roimhe seo. Reáchtálfar an ócáid i lárionad Fhondúireacht Gulbenkian i Liospóin.
Is é an teideal a bheidh ar sheimineár na bliana seo ná ‘Cén fhís atá agatsa don Eoraip amach anseo? An tSochaí Shibhialta agus an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa (CoFoE)’. Pléifear trí ábhar ann, ar trí cinn de na naoi n-ábhar iad a bheidh le plé le linn dhíospóireachtaí na saoránach ag CoFoE. Is iad sin:

  • an tsláinte;
  • geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist;
  • daonlathas na hEorpa.

Creideann CESE gurb iad sin na hábhair is mó tábhacht agus is mó imní do mhuintir na hEorpa. Beidh painéal ar leith ann do gach ceann de na trí ábhar a phléifear. I measc na gcainteoirí, beidh daoine ón saol acadúil, taighdeoirí, iriseoirí agus ionadaithe ó eagraíochtaí neamhrialtasacha.
Leis an seiminéar seo, teastaíonn ó CESE a mhéid a chreideann sé in CoFoE a chur in iúl óir creideann sé gur céim ríthábhachtach é ó thaobh muinín an phobail as an Aontas, agus a chuid tacaíochta dó, a mhúscailt athuair. Tá súil aige, idir an dream a bheidh i Liospóin féin agus an dream a bheidh i láthair ar líne, go gcuirfidh na rannpháirtithe a gcuid comhghleacaithe thiar sa bhaile ar an eolas faoi thorthaí an tseimineáir. Ar an gcaoi sin, d’fhéadfaí níos mó daoine a thabhairt isteach sa díospóireacht faoi thodhchaí na hEorpa, agus cabhair ar fáil dóibh lena gcuid smaointe, mianta, agus ábhar imní a chur in iúl maidir leis an bhfís atá acu don Eoraip amach anseo.

Tá tuilleadh eolais le fáil faoi sheimineár Connecting EU 2021 ar: https://www.eesc.europa.eu/en/node/93131 (ii).