Ενημέρωση των μελών σχετικά με μέτρα προστασίας τόσο των ίδιων όσο και των επιχειρήσεών τους με σκοπό τον μετριασμό των οικονομικών απωλειών

This page is also available in

Μάνθος Μαυρομμάτης
Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κύπρο

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) απέστειλε αρκετές εγκυκλίους στα μέλη του, ενημερώνοντάς τα σχετικά με τα μέτρα που οφείλουν να λάβουν για την προστασία τόσο τη δική τους όσο και των επιχειρήσεών τους, καθώς και σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος κορονοϊού στις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, αναφόρτωσε στον δικτυακό τόπο του πληθώρα πληροφοριών οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ccci.org.cy/covid-19/.

 

Το ΚΕΒΕ είχε επίσης συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς και υπέβαλε προτάσεις σχετικά με μια σειρά μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις και στην οικονομία. Εν συντομία, τα εν λόγω μέτρα είναι τα εξής:

  • παράταση των προθεσμιών καταβολής φόρων και λοιπών εισφορών χωρίς την επιβολή κυρώσεων·
  • χρήση μέτρων κρατικής ενίσχυσης για την παροχή ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις·
  • παροχή από τις τράπεζες της απαιτούμενης ρευστότητας σε όλες τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα·
  • πέραν της αναρρωτικής άδειας μετ’ αποδοχών όσον αφορά επιβεβαιωμένα κρούσματα ή περιπτώσεις που τίθενται σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους, παροχή εισοδηματικής στήριξης στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που αναγκάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους·
  • παράταση της αναστολής λειτουργίας των ξενοδοχείων έως τις 31 Μαΐου 2020 και καταβολή επιδόματος ανεργίας στους θιγόμενους εργαζόμενους·
  • όσον αφορά τα πρακτορεία ταξιδίων που δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα λόγω της πανδημίας, το κράτος θα πρέπει να επιδοτήσει την παροχή εκ περιτροπής άδειας στους εργαζόμενους για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών·
  • όσον αφορά τις επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού, μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο, μαζί με τη μισθοδοσία, αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών των επιχειρήσεων, ιδίως των ξενοδοχείων·
  • ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να τεθούν δυσανάλογοι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση των διασυνοριακών αλυσίδων αξίας·

Επιπλέον:

  • το ΚΕΒΕ καλεί τις επιχειρήσεις που είναι μέλη του να προσπαθήσουν, στο μέτρο του δυνατού σε αυτήν την εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν, να διατηρήσουν την απασχόληση είτε του συνόλου είτε σημαντικού αριθμού των μελών του προσωπικού τους, κάνοντας χρήση, όπου αυτό είναι εφικτό, των κρατικών συστημάτων προσωρινής αναστολής των συμβάσεων εργασίας·
  • η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με κάθε δυνατό τρόπο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μέσω της παράτασης ή της προσωρινής αναστολής των προθεσμιών καταβολής των διαφόρων φόρων και εισφορών, όπως ο ΦΠΑ, η κοινωνική ασφάλιση, το Ταμείο Συνοχής, καθώς και άλλες εισφορές που περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας, χωρίς την επιβολή προστίμων και κυρώσεων.