Gruppen Mångfald Europa

This page is also available in

Att gruppen Mångfald Europa (Grupp III) finns, vid sidan av Arbetsgivargruppen och Arbetstagargruppen, gör kommittén till en dynamisk kraft med full befogenhet att föra fram intressefrågor från de olika sociala, yrkesmässiga, ekonomiska och kulturella organisationer som utgör det civila samhället i medlemsstaterna. I linje med de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget, består grupp III av "andra företrädare för det civila samhället, särskilt inom socioekonomiska, medborgerliga områden och fackområden samt kulturella områden". 

Ett unikt kännetecken som format Grupp III:s identitet är bredden av olika grupperingar. Medlemmarna kommer från lantbruksorganisationer, små och medelstora företag, hantverkssektorn, fria yrken, aktörer inom den sociala ekonomin, (ömsesidiga bolag, kooperativ, stiftelser och ideella organisationer), konsument- och miljöorganisationer, familje-, kvinno- och jämställdhetsorganisationer, organisationer som företräder ungdomar, minoriteter och missgynnade grupper, handikapporganisationer, frivilligsektorn, samt från vårdsektorn och de juridiska, vetenskapliga och akademiska kretsarna.

Det gemensamma målet är att åstadkomma en verklig ekonomisk och social deltagardemokrati inom EU. Faktum är att grupp III:s motto är "Att uppnå verklig deltagandedemokrati i EU genom civil dialog" och de etiska normer som ligger till grund för dess verksamhet vilar på tre pelare:

  • Mångfald i demokratin
  • Skapa samförstånd
  • Engagemang från det europeiska civila samhällets sida – agera lokalt

Prioriteringar 2018-2020