Rudolf Kolbe

Rakennusalalla on huomattava vaikutus hiilidioksidipäästöihin Euroopan unionissa ja koko maailmassa. On tärkeää pienentää sen jalanjälkeä, ja puurakentamisen edistäminen on tärkeä keino päästöjen vähentämisessä sekä vihreän siirtymän vauhdittamisessa.

Puu sitoo hiiltä jo ennen käyttöään rakennusmateriaalina – puussa on noin 50 prosenttia puhdasta hiiltä – ja sen suorituskyky on erinomainen useasta syystä: kestäviksi sertifioiduista metsistä peräisin olevaa puutavaraa voidaan monissa maissa kuljettaa suhteellisen läheltä rakennustyömaita, käsittely on harvoin ongelmallista tai ympäristölle haitallista ja puuta voidaan helposti käyttää uudelleen. Samanarvoisten rakennusten vertailu koko elinkaaren aikana osoittaa, että puu on käyttökelpoinen vaihtoehto energiankäytön, kasvihuonekaasupäästöjen, ilman ja veden saastumisen ja muiden vaikutusindikaattorien kannalta.

Jotta puurakentamista voidaan edistää keinona saavuttaa ilmastotavoitteet, hankinnoissa on kuitenkin tärkeää käyttää laatukriteerejä kestävyys- ja elinkaarikriteerit mukaan lukien ja valita asianmukaiset hankintamenettelyt, jotka mahdollistavat innovatiiviset ratkaisut. Tarvitaan tiukempia oikeudellisia velvoitteita, jotka koskevat laatuperusteista kilpailua ja ilmastoystävällisiä julkisia hankintoja. Tarvitaan myös toimenpiteitä hankintaviranomaisten kouluttamiseksi soveltamaan tällaisia kriteerejä ja velvoitteita.

Lisäksi tarvitaan rakennusten elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä koskevia vähimmäisnormeja ja vastaavaa pakollista hiiliraportointia koko rakennusalalla samoin kuin oikeudellista ja teknistä ympäristöä, joka mahdollistaa yleisen ja puurakentamiseen liittyvän innovoinnin.

Rakennuksissa asuville ja niitä käyttäville ihmisille puurakentaminen voi tarjota kestäviä, osallistavia ja kauniita elintiloja.