Tšekin eurooppaministeri Mikuláš Bek paljasti Prahassa 28. huhtikuuta 2022 ETSK:n jäsenille pitämässään puheessa Euroopan unionin neuvoston tulevan puheenjohtajavaltion Tšekin viisi todennäköistä poliittista painopistettä.

Mikuláš Bek kertoi ETSK:n työvaliokunnan kokouksessa, mitkä ovat Tšekin puheenjohtajuuskauden todennäköiset poliittiset painopisteet, ja korosti, että pääpaino olisi vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä mutta viimeaikaisten tapahtumien vuoksi myös turvallisuudessa.

Puheenjohtajavaltio Tšekki käyttää maan entisen valtionpäämiehen Václav Havelin Aachenissa pitämässä puheessa käyttämää tunnuslausetta ”Eurooppa tehtävänä” ja keskittyy seuraaviin kysymyksiin:

1) Ukrainan pakolaiskriisin ja kriisinjälkeisen elpymisen hallinta,
2) Euroopan energiaturvallisuus,
3) Euroopan puolustusvalmiuden ja kyberturvallisuuden vahvistaminen,
4) Euroopan talouden strateginen kestokyky,
5) demokraattisten instituutioiden kestokyky.

Ministeri Bek viittasi Ukrainan kriisin kehitykseen ja totesi, että ”kohtuuhintaisten, kestävien mutta myös luotettavien energialähteiden saatavuuden varmistaminen on yksi suurimmista haasteista, joita EU on koskaan kohdannut”.

ETSK:n jäsenet kehottivat keskustelussa ministeriä lisäämään EU:n ja jäsenvaltioiden hallitusten tukea kansalaisjärjestöille ja huomauttivat, että tällaiset järjestöt ovat Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä aiheutuneen humanitaarisen kriisin etulinjassa ja tarvitsevat kiireesti käytännön tukea.

Eurooppalainen solidaarisuus oli toinen keskustelun keskeinen aihe: jäsenet korostivat, että energian tuonti Venäjältä olisi mahdollista lopettaa vain, jos kaikki EU:n jäsenvaltiot pitävät yhtä ja jakavat käytettävissä olevat energialähteet.

Useat puhujat myös varoittivat, ettei sosiaalisia näkökohtia pidä jättää huomiotta Tšekin puheenjohtajakaudella vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Energian ja elintarvikkeiden hintojen noustessa köyhyys on kasvussa ja uhkaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Osana tapahtumaa järjestetyssä seminaarissa, jossa käsiteltiin kestävien ja kohtuuhintaisten energialähteiden optimaalista yhdistelmää, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Christa Schweng korosti, että on olennaisen tärkeää vähentää EU:n energiariippuvuutta kolmansista maista. Nyt olisi monipuolistettava energialähteitä ja lisättävä investointeja uusiutuviin energialähteisiin.

”Onnistuneen siirtymän varmistamiseksi kansalaisjärjestöillä on oltava keskeinen rooli toimintapolitiikkojen määrittelyssä ja täytäntöönpanossa”, hän totesi. (mp)