Latinalainen Amerikka tarvitsee uuden yhteiskuntasopimuksen, jotta varmistetaan poliittinen vastuu, osallisuus, sosiaalinen suojelu ja laadukkaat työpaikat, ETSK toteaa viime joulukuussa hyväksymässään oma-aloitteisessa lausunnossa Latinalaisen Amerikan sosioekonomisesta tilanteesta covid-19-kriisin jälkeen. Vapaat ja demokraattisesti järjestäytyneet kansalaisyhteiskunnat voivat tarjota tätä varten parhaat lähtökohdat.

Koronapandemia on koetellut Latinalaista Amerikkaa erityisen ankarasti ja paljastanut heikkoudet vuosikymmeniä jatketuissa toimintapolitiikoissa, jotka ovat osoittautuneet tehottomiksi vastattaessa nykyisiin haasteisiin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kärjistänyt taloushäiriöitä horjuttamalla globaaleja toimitusketjuja ja edistämällä inflaation kiihtymistä.

Lausunnossa Latinalaisen Amerikan sosioekonominen tilanne covid-19-kriisin jälkeen: kansalaisyhteiskunnan rooli elpymisprosessissa todetaan, että alue tarvitsee uuden yhteiskuntasopimuksen ja että siihen voidaan päästä tekemällä monialaisia sopimuksia sosioekonomisten ryhmien, alueiden ja sukupolvien välillä.

Kommentoidessaan kansalaisyhteiskunnan roolia ETSK:n jäsen ja lausunnon esittelijä Josep Puxeu Rocamora painotti: ”Eurooppa ja Latinalainen Amerikka ovat sitoutuneet demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen, mikä merkitsee sen varmistamista, että kansalaisyhteiskunta osallistetaan aktiivisesti ja että sillä on johtava rooli kehitystyössä ja kriiseistä selviämisessä, ja että edistetään uuden yhteiskuntasopimuksen edellyttämää vuoropuhelua.”

Euroopan on vahvistettava siteitään Latinalaisen Amerikan kanssa ja keskityttävä erityisesti sosiaaliseen, vihreään ja digitaaliseen siirtymään. ”Meidän on pikaisesti panostettava lisätoimiin liittoumien luomiseksi samanmielisten kumppanien kanssa Latinalaisessa Amerikassa”, Puxeu Rocamora sanoi. ”Olemme aivan liian kauan pitäneet näitä suhteita itsestäänselvyytenä. Meidän on pyrittävä kuromaan umpeen välimatkaa, sillä juuri nyt käymme kovaa kilpailua muiden toimijoiden kanssa.”

ETSK:n mukaan tällainen liittouma edellyttää järjestäytyneiden kansalaisyhteiskuntien, ihmisoikeusjärjestöjen, ammattiliittojen ja elinkeinoelämän järjestöjen sekä ympäristöjärjestöjen täysimääräistä tunnustamista ja osallistumista. (at)