Група „Многообразие Европа“

This page is also available in

Присъствието на група „Многообразие Европа“ (ІІІ група), редом с група „Работодатели“ и група „Работници“, гарантира на Комитета статут на динамична сила и легитимен изразител на позициите на различните социални, професионални, икономически и културни организации, съставляващи гражданското общество в държавите членки. В съответствие с промените, въведени в Договора от Лисабон, III група се състои от „други представители на гражданското общество, по-конкретно в социално-икономическата, гражданската, професионалната и културната област“. 

Уникалната характеристика на III група, която е в основата на нейната идентичност, е широкият кръг категории. Нейните членове идват от сдруженията на земеделските стопани, малките предприятия, занаятите, свободните професии, участници в социалната икономика (взаимоспомагателни дружества, кооперации, фондации и сдружения с нестопанска цел), потребителските организации, организациите за опазване на околната среда, сдруженията, които представляват семейството, жените и равенството между половете, младежите, малцинствата и групите в неравностойно положение, лицата с увреждания, доброволческия сектор и медицинските, правните, научните и академичните среди.

Общата цел е постигането на истинска икономическа и социална демокрация и демокрация на участието в ЕС. Всъщност девизът на ІІІ група е „Постигане на истинска демокрация на участието в ЕС чрез граждански диалог“ и концепцията за нейните дейности се основава на три принципа:

  • многообразие в демокрацията;
  • постигане на консенсус;
  • европейско гражданско участие – действия на местно равнище

Приоритети 2018-2020