EESC Opinion: Ship recycling

EESC Opinion: Ship recycling