FAQ

This page is also available in

 

FI

Epäselvissä tapauksissa tekstin englanninkielistä toisintoa on pidettävä ensisijaisena.

Usein kysyttyä – ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma 2018


 

1.         Ilmoittautuminen ja valinta

Haluaisin ilmoittautua tapahtumaan. Mitä minun on tehtävä?

Koulujen ja/tai opettajien on täytettävä ilmoittautumislomake ennen 24. marraskuuta 2017. Oppilaat eivät voi ilmoittautua itsenäisesti.

Kuinka monta koulua voi osallistua tapahtumaan ja miten ne valitaan?

Arvonta tapahtuu joulukuussa 2017 niiden koulujen kesken, jotka ovat ilmoittautuneet määräaikaan mennessä. Kustakin maasta valitaan ainoastaan yksi koulu osallistumaan Brysselissä järjestettävään tapahtumaan. Koulussa myös vierailee ETSK:n jäsen tammi- ja helmikuun 2018 välisenä aikana. Osallistuville kouluille ilmoitetaan kullekin erikseen, ja niiden on ilmoitettava Brysseliin 15.–17. maaliskuuta 2018 saapuvien mukana seuraavan opettajan ja kolmen oppilaan nimet.

Millä tasolla oppilaiden kielitaidon on oltava, jotta he voivat osallistua työpajoihin?

Kielitaidon vähimmäistasoa ei vaadita. Valittujen oppilaiden ja heidän opettajansa on kuitenkin pystyttävä ilmaisemaan itseään englanniksi kommunikoinnin ja keskustelun helpottamiseksi tapahtuman aikana.

Miten koulujen tulisi valita Brysseliin tulevat oppilaat?

Kukin koulu voi vapaasti päättää omista valintaperusteistaan, joiden on oltava selkeät, oikeudenmukaiset ja syrjimättömät. Sukupuolten tasa-arvon kunnioittamiseksi valittuihin oppilaisiin on mahdollisuuksien mukaan kuuluttava ainakin yksi tyttö ja yksi poika. ETSK:n tilat ovat täysin esteettömät vammaisille.

Miten saan yhteyden tapahtuman järjestäjiin? Miten minuun otetaan yhteyttä, jos kouluni valitaan mukaan tapahtumaan?

Voitte ottaa yhteyttä järjestäjiin lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Järjestäjät ottavat yhteyttä kouluun sähköpostitse. Teidän on näin ollen varmistettava, että ilmoittautumislomakkeessa antamanne sähköpostiosoite on voimassa, ja Teidän on tarkistettava sähköpostinne säännöllisesti.

Saako kouluni ilmoittautua useammin kuin kerran?

Ei, ainoastaan yksi hakemus sallitaan. Koulut, jotka ilmoittautuvat useammin kuin kerran, suljetaan automaattisesti menettelyn ulkopuolelle.


 

2.         Valmistelut tapahtumaa varten

Miten oppilaiden ja opettajien olisi valmistauduttava tapahtumaa varten?

ETSK:n jäsen vierailee osallistuvissa kouluissa tammi-helmikuussa 2018 selittääkseen, miten ETSK toimii ja mikä on EU:n eri toimielinten rooli päätöksentekoprosessissa (komitea maksaa ETSK:n jäsenen matkakulut).

Lisäksi sähköpostitse lähetetään hyvissä ajoin valmistautumista varten tarvittavia asiakirjoja, muun muassa valmisteluasiakirja, jonka avulla oppilaita pyritään valmistamaan Brysselissä käytäviin keskusteluihin.


 

3.         Tapahtuma

Kuinka kauan tapahtuma kestää?

Tapahtuma järjestetään 15.–16. maaliskuuta 2018. Oppilaat saapuvat Brysseliin torstaina 15. maaliskuuta, ja saman päivän iltana heillä on mahdollisuus tavata toisensa. Seuraavana päivänä he työskentelevät ja keskustelevat yhdessä työryhmissä ja täysistunnoissa. Oppilaat palaavat kotiinsa lauantaina 17. maaliskuuta 2018.

Kuka maksaa matka- ja majoituskustannukset?

ETSK järjestää ja maksaa oppilaiden ja heidän opettajansa majoituksen Brysselissä. Se maksaa myös heidän kotimaansa ja Brysselin välisistä kansainvälisistä lento- tai junayhteyksistä aiheutuvat matkakulut (tarvittaessa myös jatkolennot ja pitkän matkan junayhteydet) sekä kuljetukset Brysselin rautatie- tai lentoasemalta hotellille ja takaisin.

Järjestääkö ja maksaako ETSK myös matkat lähtöasemalle tai -lentoasemalle ja takaisin kotimaassa?

Ei, ETSK ei järjestä tai maksa matkoja lähtölento- tai -rautatieasemalle ja takaisin kotimaassa eikä korvaa niistä aiheutuvia matkakuluja. ETSK maksaa ainoastaan kansainvälisen yhteyden Brysseliin/Brysselistä (tarvittaessa myös junayhteydet ja jatkolennot).

Maksaako ETSK uuden lipun ja lisämajoituskustannukset, jos myöhästyn junasta/lentokoneesta?

Jos myöhästytte junasta tai lennolta jonkin muun syyn kuin ylivoimaisen esteen vuoksi, ETSK ei korvaa matkakuluja tai myönnä hyvitystä eikä kata kustannuksia, jotka aiheutuvat uusien lippujen ostamisesta, matkan uudelleenreitityksestä tai majoituksen tai oleskelun lisäkuluista. Varmistakaa, että saavutte rautatie- tai lentoasemalle hyvissä ajoin ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa.

Voivatko koulut valita tietyn hotellin Brysselissä?

Ei, ETSK ottaa yhteyttä valittuihin kouluihin ja ehdottaa matka- ja majoitusjärjestelyjä.

Millainen on mukana seuraavan opettajan rooli?

Mukana seuraava opettaja on henkilö, joka huolehtii yhteydenpidosta ETSK:n ja osallistujien välillä. Hän varmistaa, että kaikki osallistujat saavat tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, ja on vastuussa kaikesta valmistelutyöstä. Mikäli opettaja sairastuu tai ei muusta syystä voi osallistua tapahtumaan, hänen kollegansa on toimittava hänen sijaisenaan.

Millainen on mukana seuraavan opettajan rooli tapahtuman aikana Brysselissä?

Mukana seuraavilla opettajilla on keskeinen rooli, ja he kantavat täyden vastuun oppilaista Brysseliin/Brysselistä suuntautuvan matkan ja Brysselissä oleskelun aikana. He ovat läsnä koko tapahtuman ajan ja osallistuvat kaikkeen toimintaan. On tärkeää, että he pystyvät ilmaisemaan itseään englanniksi.

Voiko koululla olla enemmän kuin yksi mukana seuraava opettaja?

Hanke käsittää kutakin kolmea oppilasta kohden yhden mukana seuraavan opettajan. ETSK maksaa näin ollen matka- ja majoituskustannukset ainoastaan kolmelta oppilaalta ja yhdeltä opettajalta kutakin osallistuvaa maata kohti.

Millainen on pukeutumisohje?

Erityistä pukeutumisohjetta ei ole.

Downloads

YEYS 2018 FAQ