Luottamus ja menettelyjen oikeudenmukaisuus lisäävät energiakäänteen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä

Menettelyjen oikeudenmukaisuus ja paikallisyhteisöjen kanssa käytävä vuoropuhelu lisäävät unionin kansalaisten tietoisuutta energiakäänteen hyödyistä ja motivoivat heitä osallistumaan siihen, toteaa ETSK maaliskuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa.

Keskinäisen luottamuksen rakentaminen kaikkien sidosryhmien kanssa on keskeinen edellytys energiakäänteen ja vähähiilisyyteen siirtymisen yhteiskunnalliselle hyväksyttävyydelle, korostaa ETSK antamassaan lausunnossa ”Energiakäänteen ja vähähiilisyyteen siirtymisen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden perusedellytykset”. 

”Kaikkien energiakäänteeseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä on huolehdittava avoimesta viestinnästä sekä täysipainoisesta osallistumisesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen kehittämiseen kaikilla asianmukaisilla tasoilla EU:sta paikallishallintoon”, sanoi esittelijä Arnaud Schwartz.

Toinen esittelijä Jean Coulon totesi: ”Kansalaisyhteiskunnan tuki on äärimmäisen tärkeää, jotta varmistetaan yhteisön sitoutuminen energiakäänteeseen, sillä paikalliset organisaatiot voivat osallistua helpommin julkiseen keskusteluun ja torjua mahdollisia virheellisiä käsityksiä tieteellisin tiedoin.”

Energiakäänne on Euroopan unionille välttämätön, koska se on sekä yksilöille että yhteisöille oikeudenmukaisempi ja puhtaampi ratkaisu. Se myös tulee pitkällä aikavälillä edullisemmaksi kansalaisille. Energiakäänne edellyttää kuitenkin henkilökohtaisia ja kollektiivisia muutoksia, ja lyhyellä aikavälillä vähähiilisyyteen siirtyminen merkitsee kustannusten nousua tuottajille ja korkeampia hintoja kuluttajille.

Siksi on keskeisen tärkeää, että asukkaat ja kaikki sidosryhmät vahvistavat keskinäistä luottamustaan ja hyväksyvät siirtymän ja sen mukanaan tuomat tekniset muutokset suunnitteluvaiheesta aina täytäntöönpanoon asti. Jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa, prosessin on oltava riippumaton, avoin ja osallistava, annettavien tietojen tulisi olla korkealaatuisia ja helposti saatavilla ja päättäjien tulisi olla vastuuvelvollisia. (mp)