ES un Japānas koordinācijas komiteja - Related Opinions