Eiropas Dzelzceļa gads 2021: dzelzceļš var ievērojami sekmēt viedu un ilgtspējīgu mobilitāti

This page is also available in

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) rīkoja īpašu pasākumu, lai popularizētu dzelzceļam veltīto Eiropas gadu un vērstu uzmanību uz tā potenciālu kļūt par pilnībā ilgtspējīgu un konkurētspējīgu transporta veidu, kas palīdz sasniegt zaļā kursa mērķus.

Dzelzceļš var sniegt milzīgu ieguldījumu ilgtspējīgā un viedā mobilitātē, taču vēl ir daudz darāmā, lai tas kļūtu par ilgtspējīgu un konkurētspējīgu transporta veidu. Šāds vēstījums tika pausts Eiropas Dzelzceļa gadam (2021) veltītajā pasākumā, kas notika Briselē un tiešsaistē 2021. gada 15. novembrī un ko kopīgi organizēja Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa (TEN) un Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija (CCMI).

EESK priekšsēdētāja Krista Švenga (Christa Schweng) videovēstījumā aicināja veikt pasākumus, kas vērsti uz tūlītēju atbalstu transporta, ceļojumu un mobilitātes nozarei, lai tās varētu pārvarēt krīzi un – burtiski runājot – izdzīvotu: Eiropas Dzelzceļa gads ir unikāla iespēja organizētai pilsoniskajai sabiedrībai apspriest priekšrocības, ko dzelzceļš sniedz ceļotājiem un tā izmantotājiem, priekšrocības darba apstākļu, ekonomikas un klimata ziņā, kā arī izaicinājumus, kas jāpārvar centienos izveidot patiesi vienotu Eiropas dzelzceļa transporta telpu bez robežām.

Komisāres Adinas Veleanas (Adina Vălean) kabineta locekle Elžbeta Lukanjuka (Elżbieta Łukaniuk) piebilda: Transporta nozarē galvenais mērķis izriet no zaļā kursa, un ceļā uz to jāīsteno ļoti vērienīgi pasākumi, un tas ir milzīgs izaicinājums nozarei. Dzelzceļam ir liels potenciāls, taču dzelzceļš ir jāatbalsta, lai tas kļūtu par turpmākās transporta jomas, kas iekļauj vairākus transporta veidus, pamatu.

Turpinot šo domu, TEN priekšsēdētāja Baiba Miltoviča sacīja: Dzelzceļš ir stratēģiski nozīmīga ES nozare, kam jāvelta īpaša uzmanība, visos pārvaldības līmeņos īstenojot vērienīgus un koordinētus politikas pasākumus. Mēs aicinām palielināt dzelzceļa pārvadājumu īpatsvaru gan pasažieru, gan kravu pārvadājumu jomā tā, lai savienotu dalībvalstis un efektīvi informētu sabiedrību un nozares par dzelzceļa sniegtajām priekšrocībām.

Dzelzceļš var palīdzēt sasniegt zaļā kursa mērķus

Pēc Eiropas zaļā kursa uzsākšanas 2021. gads tika pasludināts par Eiropas Dzelzceļa gadu. Eiropas Komisijas vērienīgās programmas mērķis ir līdz 2050. gadam panākt, lai Eiropa kļūst par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Komisija nodrošina ilgtspējas ceļvedi, lai, īstenojot taisnīgu un iekļaujošu pārkārtošanos, klimata un vides problēmas tiktu pārvērstas par iespējām visās politikas jomās.

Transportam un mobilitātei ir izšķiroša nozīme Eiropas ekonomikā un konkurētspējā. Transporta nozarē ir tieši nodarbināti vairāk nekā 11 miljoni cilvēku, tā veido aptuveni 5 % no ES IKP un rada aptuveni ceturto daļu no ES kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķi – klimatneitralitāti –, ES transporta nozarei ir līdz 2050. gadam par 90 % jāsamazina savas CO2 emisijas (par 55 % – līdz 2030. gadam), un dzelzceļš var sniegt nozīmīgu ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā.

Iespējas un problēmas, dzelzceļa priekšrocības

Debates pulcēja augsta līmeņa referentus no Eiropas un valstu organizācijām. Eiropas Parlamenta deputāte, TRAN komitejas locekle un PPE ēnu referente par Eiropas Dzelzceļa gadu Barbara Tālere (Barbara Thaler) norādīja, ka ar Eiropas Dzelzceļa gadu 2021 būtu jāatbalsta ieguldījumi un vienotas pasažieru un kravu pārvadājumu telpas izveide visā Eiropā.

Slovēnijas Infrastruktūras ministrijas valsts sekretārs Alešs Miheličs (Aleš Mihelič)videovēstījumā piebilda, ka dzelzceļa transports sniedz būtisku ieguldījumu ilgtspējā un zaļajā mobilitātē, pateicoties plašai galveno līniju elektrifikācijai, un ka ir jāatbalsta jauni tehnoloģiski risinājumi.

Latvijas satiksmes ministrs Tālis Linkaits uzsvēra, ka dzelzceļš pēdējos gados ir piedzīvojis sava veida atdzimšanu un ka šis transporta veids atkal kļūst populārāks. Viņš aicināja izmantot šo impulsu, lai gan domāšanā, gan praksē stiprinātu pāreju uz dzelzceļu kā transporta sistēmas pamatu un – kravu pārvadājumu jomā – pāreju no autotransporta uz dzelzceļu un tā kravu pārvadājumu sistēmām.

CCMI priekšsēdētājs Pjetro Frančesko De Loto (Pietro Francesco De Lotto) uzsvēra, ka transports ir viena no nozarēm, ko pandēmija skārusi vissmagāk, un ka dzelzceļš varētu ievērojami palīdzēt atgūties darba ņēmējiem, uzņēmumiem un sabiedrībai, piebilstot, ka jauniešiem varētu būt svarīga loma zaļās mobilitātes veicināšanā, jo viņi ļoti labi apzinās gaidāmās problēmas un ļoti vēlas iesaistīties viedās mobilitātes risinājumos.

Visbeidzot TEN tematiskās izpētes grupas “Transports” priekšsēdētājs Stefans Baks (Stefan Back) noslēgumā uzsvēra, ka dzelzceļš jau sen ir bijis un joprojām ir viens no Eiropas transporta sistēmas centrālajiem elementiem un tā tam jābūt arī turpmāk, lai veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti, Eiropas konkurētspēju un ekonomikas izaugsmi.

Iepazīstināšana ar vienošanos “Sievietes un dzelzceļa nozare”

Pasākumā notika arī iepazīstināšana ar vēsturisko vienošanos “Sievietes un dzelzceļa nozare”, ko 2021. gada 5. novembrī parakstīja Eiropas Dzelzceļa un infrastruktūras uzņēmumu kopiena (CER) un Eiropas Transporta darbinieku federācija (ETDF).

ES līmenī šī ir pirmā šāda veida vienošanās par dzimumu līdztiesību un – dzelzceļa nozarē – pirmā autonomā vienošanās vairāk nekā 15 gadu laikā. Tajā sniegts pārskats par sieviešu pārstāvību Eiropas dzelzceļa uzņēmumos, piedāvājot atjauninātus statistikas datus un sekojot līdzi norisēm šajā jomā, un tās mērķis ir dzelzceļa nozarei piesaistīt vairāk sieviešu, nodrošināt viņām lielāku aizsardzību un garantēt vienlīdzīgu attieksmi darbavietā.

Downloads

Eiropas Dzelzceļa gads 2021: dzelzceļš var ievērojami sekmēt viedu un ilgtspējīgu mobilitāti