Grupė „Įvairovė Europa“

This page is also available in

Grupė „Įvairovė Europa“ (III grupė) kartu su Darbdavių bei Darbuotojų grupėmis užtikrina Komitetui galimybę būti dinamiška jėga ir visapusiškai išreikšti valstybių narių įvairių pilietinės visuomenės socialinių, profesinių, ekonominių ir kultūros organizacijų interesus. Atsižvelgiant į Lisabonos sutartyje numatytus pakeitimus, III grupę sudaro „kitų pilietinei visuomenei atstovaujančių organizacijų, visų pirma ekonominės, pilietinės, profesinės ir kultūros sričių, atstovai ir suinteresuotieji subjektai“.

Išskirtinis III grupės bruožas, pagrindžiantis jos tapatumą, yra tai, kad ji apima platų kategorijų spektrą. Jos nariai yra ūkininkų organizacijų, mažųjų įmonių, amatų sektoriaus, laisvųjų profesijų atstovai, socialinės ekonomikos dalyviai (kooperatyvai, savidraudos bendrovės, fondai ir ne pelno asociacijos), vartotojų organizacijų, aplinkos organizacijų, šeimos, moterų ir lyčių lygybės sričių asociacijų, jaunimo, mažumų ir remtinų grupių, neįgaliųjų, savanoriškos veiklos sektoriaus, teisinių, medicinos, mokslo bei akademinės bendruomenės atstovai.

Jų bendras tikslas – siekti realios ekonominės, socialinės ir dalyvaujamosios demokratijos ES. III grupė vadovaujasi šūkiu „Realiai įtvirtinti dalyvaujamąją demokratiją ES per pilietinį dialogą“ ir jo veiklos etika grindžiama trimis ramsčiais:

  • Demokratinė įvairovė
  • Sutarimo siekimas
  • Europos pilietinės visuomenės dalyvavimas – veiksmai vietos lygmeniu

Prioritetai 2018-2020