Groep Diversiteit Europa

This page is also available in

Het bestaan van de groep Diversiteit Europa (groep III), naast die van de groep Werkgevers en de groep Werknemers, zorgt ervoor dat het Comité een dynamische kracht vormt die in staat is om de bezorgdheden van de verschillende sociale, professionele, economische en culturele organisaties van het maatschappelijk middenveld in de lidstaten ten volle tot uiting te brengen. Aansluitend bij de wijzigingen in het Verdrag van Lissabon bestaat groep III uit "andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, met name sociaaleconomische en culturele organisaties en burger- en beroepsorganisaties". 

Het unieke kenmerk van groep III is de brede waaier van categorieën. De leden zijn afkomstig van organisaties van landbouwers, kleine ondernemingen, de ambachtelijke sector, vrije beroepen, actoren in de sociale economie (onderlinge maatschappijen, coöperaties, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk), consumenten-, milieu- gezins- en vrouwenorganisaties, organisaties voor gendergelijkheid, jongeren, minderheden en kansarme groepen, mensen met een handicap, de vrijwilligerssector en de medische, juridische, wetenschappelijke en academische gemeenschappen.

De gezamenlijke doelstelling is te zorgen voor reële economische, sociale en participatieve democratie in de EU. Het motto van groep III is immers "Totstandbrenging van echte participatieve democratie in de EU via burgerdialoog" en de filosofie waarop haar activiteiten zijn gebaseerd, steunt op drie pijlers:

  • Diversiteit in democratie
  • Totstandbrenging van consensus
  • Europese inzet van de burgers- lokale actie

Prioriteiten 2018-2020