L-istrumentalizzazzjoni tal-migranti u l-kriżi tar-refuġjati tal-Ukrajna jappellaw għal bidu ġdid għall-politika dwar il-migrazzjoni

This page is also available in

L-istrumentalizzazzjoni tal-migranti sostnuta mill-Istat, li għandha l-għan li tiddestabbilizza lill-UE, u l-gwerra attwali fl-Ukrajna, li wasslet għal influss bla preċedent ta’ refuġjati, jagħmluha neċessarja li tiġi riveduta l-politika Ewropea dwar il-migrazzjoni. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jinsisti li s-solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-piżijiet fost l-Istati Membri huma meħtieġa sabiex ikun hemm rispons komuni għall-kriżijiet tar-refuġjati. Fl-istess ħin, il-KESE jenfasizza l-ħtieġa li jiġu ggarantiti s-sikurezza u d-drittijiet tal-bniedem tal-migranti.

Fl-Opinjoni tiegħu dwar L-istrumentalizzazzjoni tal-migranti, adottata fil-plenarja tal-KESE ta’ Ġunju, il-membri enfasizzaw li r-rispons tal-UE għall-istrumentalizzazzjoni tal-migranti għandu jkun ibbażat fuq politika komuni, kondiviża u koerenti dwar il-migrazzjoni.

Ir-regolamentazzjoni speċifika, imminenti u li ilha mixtieqa f’dan il-qasam għandha tipprovdi forma bbażata fuq is-solidarjetà ta’ kondiviżjoni tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri u tinkludi proċeduri rapidi ta’ rilokazzjoni.

Il-kriżi tal-migrazzjoni fil-fruntiera esterna tal-UE mal-Belarussja ma kinitx l-ewwel każ tat-tip tagħha; strateġiji oħra tal-istat preċedentement fittxew li jistrumentalizzaw il-movimenti migratorji, bħall-abbużi simili mwettqa mit-Turkija fil-fruntiera tal-UE mal-Greċja u mill-Marokk fil-fruntieri Spanjoli u Taljani.

Speċjalment issa, bil-gwerra tal-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna, li kkawżat influss massiv ta’ refuġjati, jidher ċar li l-migrazzjoni għandha impatt fuq l-Istati Membri kollha. F’dan il-kuntest, il-Patt il-ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil għandu jitfassal mill-ġdid sabiex iwassal għall-bidla sistemika meħtieġa biex tiġi żviluppata politika tal-UE dwar l-ażil u l-migrazzjoni li tkun razzjonali u bbażata fuq id-drittijiet.

Għal dan il-għan, il-membru tal-KESE u r-relatur tal-Opinjoni, Stefano Palmieri, enfasizza l-ħtieġa li l-UE twettaq strateġija sostenibbli dwar il-migrazzjoni u l-ażil ibbażata fuq ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, it-trasparenza u l-kooperazzjoni. Huwa qal: L-UE u l-Istati Membri tagħha ma rreaġixxewx b’mod effettiv għall-istrumentalizzazzjoni tal-migranti, kif għamlu fil-każ tal-Belarussja: issa hemm bżonn li tkompli ssir ħidma biex tiġi kkonsolidata r-reputazzjoni tal-Ewropa bħala post li jista’ jipprovdi għajnuna umanitarja u jiggarantixxi l-konformità mad-drittijiet tal-bniedem.

L-iżgurar tal-protezzjoni tal-migranti strumentalizzati

Fir-rigward tat-“theddid ibridu” użat minn pajjiżi terzi biex tiġi ttestjata l-unità tal-UE, Pietro Vittorio Barbieri, membru tal-KESE u korelatur tal-Opinjoni, irrimarka li l-bnedmin mhumiex it-theddida iżda pjuttost il-vittmi ta’ tattiċi bħal dawn. Huwa żied jgħid: It-‘theddid’ jirreferi għal sitwazzjoni ta’ instabbiltà ġeopolitika fil-fruntieri tal-UE, mhux għan-nies li qed jiġu ttraffikati. 

Il-migranti involuti huma vulnerabbli ħafna u jeħtieġu protezzjoni. L-assistenza umanitarja offruta lill-migranti mill-Istati Membri trid tissodisfa l-istandards meħtieġa skont il-liġi tal-UE, u tikkonforma mal-prattiki stabbiliti biex jiġu appoġġjati individwi vulnerabbli.

F’dan ir-rigward, il-KESE jirrakkomanda bil-qawwa li għandu jingħata rikonoxximent ġust, sħiħ u immedjat tad-drittijiet tal-migranti strumentalizzati, filwaqt li jiġu evitati żoni griżi jew sitwazzjonijiet ta’ inċertezza amministrattiva.

Sistema olistika u koeżiva ta’ migrazzjoni, ibbażata fuq spirtu ta’ solidarjetà fost l-Istati Membri, tista’ tipprevjeni tentattivi futuri u ddgħajjef it-theddid għas-sigurtà u l-istabbiltà tal-Unjoni.

Downloads

Instrumentalisation of migrants and the Ukraine refugee crisis call for a fresh start to migration policy