Eiropas Savienībai ir vajadzīgs rīcības plāns, lai nodrošinātu cenas ziņā pieejamus un kvalitatīvus mājokļus

Augsta līmeņa konferencē, ko Rīgā rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), tika paustas bažas par cenas ziņā pieejamu mājokļu krīzi un izskanēja brīdinājumi, ka Eiropas Savienībai ir pienācis laiks rīkoties, lai Eiropas iedzīvotājiem būtu iespēja apmierināt šo pamatvajadzību, kas tagad ir pakļauta vēl lielākam riskam saistībā ar enerģijas cenu kāpumu un Ukrainā notiekošo karu.

Cenas ziņā pieejamu mājokļu krīze ES dalībvalstīs nekad nav bijusi tik saasināta. Ir pienācis laiks nevis vairāk runāt, bet gan rīkoties, tāpēc Eiropas Savienībai ir vajadzīgs īpašs rīcības plāns mājokļu jomā. EESK un Latvijas Ekonomikas ministrijas 2022. gada 6. jūlijā Rīgā kopīgi rīkotās augsta līmeņa konferences secinājumi ir nepārprotami: ir jārīkojas.

Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju, mūsu svarīga prioritāte ir nodrošināt ilgtspējīgus un cenas ziņā pieejamus mājokļus šodien un nākotnē, sacīja EESK priekšsēdētāja Krista Švenga (Christa Schweng). Šodien ir svarīgi arī palielināt ēku energoefektivitāti. Lai gan mājokļu joma joprojām ir dalībvalstu kompetencē, ņemot vērā daudzās problēmas, mums ir jāstrādā kopā, lai rastu praktiskus risinājumus, kas palīdzētu grūtībās nonākušiem cilvēkiem un uzņēmumiem.

Latvijas ekonomikas ministre Ilze Indriksone norādīja, ka Ukrainā notiekošais karš daudzos veidos ir mainījis to, kā mēs aplūkojam mājokļu jomu: Šis jautājums ir jāapspriež tieši tagad: mājokļi un drošība ir svarīgi dzīves faktori, un mājokļu pašlaik trūkst. Cenas ziņā pieejami mājokļi ir ne tikai izaicinājums, bet arī iespēja ikvienam: pašvaldībām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem kopumā. Mums ir jāmeklē jauni risinājumi.

Cenas ziņā pieejamu mājokļu krīze saasinās

Pašreizējā energoapgādes krīze, ko saasinājis Ukrainā notiekošais karš, un nepieredzētais enerģijas cenu kāpums, kā arī Covid-19 pandēmijas ekonomiskās un sociālās sekas ir saasinājušas cenas ziņā pieejamu mājokļu problēmu Eiropas Savienībā.

Piekļuve kvalitatīviem un cenas ziņā pieejamiem mājokļiem ir Eiropas iedzīvotāju pamatvajadzība, un, lai gan mājokļu politika joprojām ir valstu kompetencē, pienācīgu un cenas ziņā pieejamu mājokļu trūkuma novēršanai Eiropas Savienībā ir vajadzīgs īpašs Eiropas rīcības plāns, kurā galvenā uzmanība pievērsta ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

Ministru konferencē par mājokļiem un būvniecību, kas notika Nicā 2022. gada martā, ES dalībvalstis pieņēma deklarāciju, kurā tās apņēmās veicināt ilgtspējīgu, cenas ziņā pieejamu, kvalitatīvu un noturīgu mājokļu – kas nodrošina dzīves kvalitāti – veidošanu un ieguldījumus tajos. Ir izvirzīts mērķis līdz 2030. gadam likvidēt ilglaicīgos šķēršļus energoefektīvai un resursefektīvai renovācijai un uzlabot atkalizmantošanu un reciklēšanu, vismaz divkāršā mērā palielinot renovācijas rādītājus.

EESK ir palīdzējusi veicināt dialogu starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un valstu un Eiropas iestādēm. Komiteja jau sen ir iesaistījusies Eiropas debatēs par ilgtspējīgiem un cenas ziņā pieejamiem mājokļiem un energoefektivitāti. Mēs esam smagi strādājuši, lai debates virzītu uz priekšu, rastu risinājumus un veidotu saiknes ar sabiedrību, sacīja EESK Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas priekšsēdētāja Baiba Miltoviča.

Ceļā uz ilgtspējīgiem un cenas ziņā pieejamiem mājokļiem

Raugoties nākotnē, ilgtspējīgu un cenas ziņā pieejamu mājokļu veidošana nozīmē galvenokārt to, ka jānosaka mājsaimniecības, kurām nepieciešams atbalsts, jānodrošina piekļuve finansējumam, jāpalielina informētība par energoefektivitāti un izmaksām, kā arī jāpalielina sadarbība starp visiem iesaistītajiem dalībniekiem.

Ir būtiski īstenot vairāk pasākumu, un to uzsvēra visi vietējā, valsts un Eiropas līmeņa dalībnieki, it īpaši pilsoniskās sabiedrības organizācijas un ES iestādes, piemēram, Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas Investīciju banka un Eiropas Reģionu komiteja.

Housing Europe” pārstāvji Sorča Edvards (Sorcha Edwards) un Alise Pittini (Alice Pittini) brīdināja, ka mājokļu jautājums ir vispārēja, nevis individuāla problēma, kas īpaši skar neaizsargātākās sabiedrības grupas, piemēram, mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem, jauniešus, vecāka gadagājuma cilvēkus un migrantus. Mājokļu situācija personām ar invaliditāti bieži ir smaga, un šā iemesla dēļ Eiropas Invaliditātes foruma pārstāve Gunta Anča uzsvēra nepieciešamību, projektējot ēkas, koncentrēties uz piekļuves iespējām.

Kā mēs varam finansēt cenas ziņā pieejamus mājokļus? Ir svarīgi apzināt labāko finansēšanas praksi, lai no tradicionālajām dotācijām un subsīdijām pārietu uz ilgtspējīgiem finansēšanas modeļiem. Šajā jautājumā Reinis Bērziņš paskaidroja, kā Latvijas valsts attīstības finanšu institūcija “Altum” ir piedāvājusi valsts atbalstu dažādām mērķgrupām, lai kompensētu tirgus nepilnības.

Joprojām svarīga nozīme ir ēku energoefektivitātes palielināšanai ar renovācijas palīdzību. Viens veiksmīgs piemērs ir Latvijas pilsēta Valmiera. Pašvaldības domes pārstāvis Jānis Baiks paskaidroja, ka, pateicoties uzlabotai siltumizolācijai un jaunām tehnoloģijām, vietējā sociālo mājokļu projektā iekļautās ēkas ietaupīja ievērojamu enerģijas apjomu.

Pašlaik Eiropas Savienībā katru gadu tikai 1 % ēku tiek veikta energoefektīva renovācija. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre norādīja: Mājokļu pieejamības jautājums ir cieši saistīts ar ilgtspēju un enerģētisko nabadzību. Cenas ziņā pieejamu mājokļu izveide nozīmē vides un sociālās politikas sinhronizēšanu, kā arī tā darbojas kā reģiona ekonomikas virzītājspēks.

Downloads

The EU needs an action plan to deliver affordable and decent housing