Mūsdienu prasībām atbilstoša mājokļa pieejamība Eiropas Savienībā

Konferenci kopīgi rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Latvijas Ekonomikas ministrija, un tajā pulcējās vietējie, valsts un Eiropas līmeņa dalībnieki, lai apspriestu problēmas un risinājumus ilgtspējīgu un cenas ziņā pieejamu mājokļu jomā.

Pašreizējā energoapgādes krīze, ko izraisījis Ukrainā notiekošais karš, un nepieredzētais enerģijas cenu kāpums – līdztekus Covid-19 krīzes ekonomiskajām un sociālajām sekām – ir saasinājis cenas ziņā pieejamu mājokļu krīzi, ar kuru ES dalībvalstis saskaras jau gadiem ilgi.

Piekļuve kvalitatīviem mājokļiem par pieņemamu cenu ir Eiropas iedzīvotāju pamatvajadzība; tā ir svarīga, lai sasniegtu vairākus ekonomikas, vides un sociālās politikas mērķus un veicinātu vienlīdzīgas iespējas, sociālo iekļaušanu un mobilitāti.

Mājokļu politika joprojām ir dalībvalstu kompetencē, tomēr, lai risinātu problēmas saistībā ar kvalitatīvu un cenas ziņā pieejamu mājokļu trūkumu Eiropas Savienībā, ir vajadzīgs Eiropas rīcības plāns mājokļu jomā.

Būtiska nozīme ir ēku energoefektivitātes palielināšanai. Cenas ziņā pieejamu mājokļu iniciatīva – kas ir renovācijas viļņa stratēģijas daļa – ir vērsta uz to, lai vismaz divkāršotu renovācijas rādītājus ES, likvidējot ilglaicīgos šķēršļus energoefektīvai un resursefektīvai renovācijai, kā arī uzlabojot atkārtotu izmantošanu un reciklēšanu.

Eiropas Savienības līmenī iniciatīva atbilst Eiropas sociālo tiesību pīlāram un tā 19. principam “Mājokļi un palīdzība bezpajumtniekiem”, kohēzijas politikas mērķiem 2021.–2027. gadam, ar kuriem atbalsta vietējās stratēģijas, Eiropas Reģionālās attīstības fonda nostādnēm un Jaunā Eiropas “Bauhaus” projektam, kura mērķis ir apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, pieņemamību cenas ziņā un ieguldījumus, lai palīdzētu īstenot Eiropas zaļo kursu.

Īpaša uzmanība tika pievērsta pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo pašvaldību lomai vietējā līmenī, lai nodrošinātu līdzatbildību, augšupēju līdzdalību mājokļu politikā, pienācīgu informāciju līdzekļu tiešajiem saņēmējiem un finansēšanas veicināšanu.