EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston on tartuttava tilaisuuteen ja otettava tavoitteeksi johtoasema kaupan, teknologian ja innovoinnin alalla

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) totesi heinäkuun täysistunnossaan, että uudesta kauppa- ja teknologianeuvostosta (Trade and Technology Council, TTC) voi tulla sekä EU:ta että Yhdysvaltoja palveleva innovatiivinen väline, jonka avulla osapuolet voivat tehdä yhteistyötä kestävän kehityksen periaatteisiin ja demokraattisiin arvoihin perustuvan turvallisemman ja vauraamman maailman rakentamiseksi. TTC-prosessin on tarkoitus olla osallistava, ja kauppa- ja teknologianeuvoston onkin osoitettava käytännössä avoimuutensa ja valmiutensa osallistaa vahvasti kansalaisyhteiskunta ja sidosryhmät.

Vuosi sitten Brysselissä 15. kesäkuuta 2021 pidetyssä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa perustetun TTC:n on otettava johtoasema demokraattisten arvojen ja sääntöihin perustuvan kaupankäynnin suojelemisessa epävakaina geopoliittisina aikoina. Se voi toimia ydinelementtinä kumppanuuden uudistamisessa luotettujen yhteistyökanavien myötä.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng totesi, että kauppa- ja teknologianeuvosto on innovatiivinen ja osallistava uusi tapa tehdä yhteistyötä. Sen keskeisenä tavoitteena tulee olla sen selvittäminen, miten kauppa ja teknologia voivat toimia paremmin yhteiskuntiemme hyväksi. Järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla Atlantin molemmin puolin on oltava kauppa- ja teknologianeuvostossa merkittävä rooli. Toiminnan pitää olla avointa ja osallistavaa.

EU:lla ja Yhdysvalloilla on edelleen maailman yhdentyneimmät kahdenväliset taloussuhteet. Niiden taloudet ovat suuruudeltaan puolet maailman bruttokansantuotteesta, ja niiden välinen kauppa muodostaa kolmasosan maailman kauppavirroista. Täysistunnossa puhujavieraana ollut ekonomisti ja tietokirjailija Fredrik Erixon huomautti kuitenkin, että Euroopan ja Yhdysvaltojen taloudet taantuvat muihin verrattuna. Tämä tarkoittaa, että niiden osuus maailman bruttokansantuotteesta pienenee, koska kasvu on muilla markkina-alueilla nopeampaa.

Erixonin mukaan TTC-aloite tarjoaa Yhdysvalloille ja Euroopalle uuden mahdollisuuden vaikuttaa maailmantalouteen puhaltamalla yhteen hiileen ja pyrkimällä yhteistyöhön samoja taloudellisia ja poliittisia perusarvoja noudattavien samanmielisten maiden kanssa. Kummallakin osapuolella on yhtenevät näkemykset siitä, miten maailma muuttuu ja mitä se merkitsee EU:lle ja Yhdysvalloille. Kehitys kulkee sellaiseen suuntaan, että hallitsevaan asemaan saattaa nousta maita, jotka eivät kunnioita demokraattisia arvoja, Erixon tähdensi.

ETSK valottaa oma-aloitteisessa lausunnossaan Uusi EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvosto käytännön työssä: painopisteet yrityksiä, työntekijöitä, kuluttajia ja tarvittavia takeita ajatellen TTC:n painopisteitä ja korostaa erityisesti tarvetta laatia yhteinen sääntelykehys ja reagoida akuutteihin markkinahäiriöihin varmistamalla globaalit arvo- ja toimitusketjut, energiaturvallisuus, ruokaturva ja raaka-aineiden saanti.

ETSK:n jäsen ja lausunnon esittelijä Timo Vuori painotti avoimuuden merkitystä ja sidosryhmien vahvaa osallistumista Atlantin molemmin puolin. Lisäksi hän korosti hyvän yhteistyön tarvetta. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston on kehitettävä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ratkaisuja kahdenvälisen ja kansainvälisen kaupan toimintaympäristön parantamiseksi. Muussa tapauksessa se saattaa hukata tilaisuuden ja menettää asemansa foorumina, jonka kautta käytännön haasteisiin voidaan löytää tehokkaita ratkaisuja, Vuori sanoi.

ETSK:n jäsen ja lausunnon yhteisesittelijä Tanja Buzek ilmaisi tyytyväisyytensä uuteen kolmikantaiseen kaupan ja työelämän vuoropuheluun, jonka myötä luodaan virallinen kanava työmarkkinaosapuolille Atlantin molemmin puolin, jotta näillä on mahdollisuus antaa panoksensa TTC-prosessiin ja muokata transatlanttisia kauppa- ja investointisuhteita. Teknologian hyödyntäminen pakkotyön havainnoinnissa voisi olla yksi esimerkki TTC:stä käytännön työssä. Buzek lisäsi myös, että kauppa- ja teknologianeuvoston tulee olla riippumaton poliittisista sykleistä ja tarjota pitkän aikavälin vakaa institutionaalinen ja demokraattinen foorumi transatlanttiselle kumppanuudelle.

Work organisation

Downloads

The EU-US Trade and Technology Council must seize the momentum to lead in trade, technology and innovation