ETSK kannattaa avointa, kestävää ja määrätietoista kauppapolitiikkaa

This page is also available in

Komission helmikuussa julkistamassa uudessa kauppapolitiikassa ehdotetaan sitovia periaatteita, joilla tuetaan EU:n sisä- ja ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kannattaa tällaista kauppapolitiikkaa, jolla parannetaan markkinoille pääsyä ja turvataan tasapuolisemmat toimintaedellytykset. Lisäksi katsotaan, että Maailman kauppajärjestön uudistaminen on välttämätöntä tulevien sukupolvien tarpeisiin vastaamiseksi.

Kauppa on ollut kasvun ja talouden liikkeellepaneva voima. Sen rooli on vain kasvanut pandemian puhkeamisen jälkeen, sillä se voi varmistaa Euroopan elpymisen. EU:n on kuitenkin ensin analysoitava ja mitattava määrällisesti kaupassa tapahtuvat muutokset ja erotettava toisistaan tilapäiset ja covid-19-pandemiaan liittyvät muutokset ja toisaalta pysyvät muutokset.

Jotta sidosryhmät sitoutuisivat paremmin kauppapolitiikkaan, meillä on oltava selkeä lähestymistapa, joka perustuu avoimuuteen ja määrätietoisuuteen, sillä kansainvälisen kaupan luonne on muuttumassa, totesi kauppapolitiikan tarkistuksesta laaditun ETSK:n lausunnon esittelijä Timo Vuori.

Heinäkuun täysistunnossa hyväksytty lausunto on askel eteenpäin tälle strategialle, jolla luodaan uusia tilaisuuksia pienentää maailmankauppaan ja EU:n talouteen liittyviä riskejä.

Euroopan on aika luopua naiivista ajattelusta ja suhtautua määrätietoisemmin EU:n arvojen ja kauppasitoumusten puolustamiseen yksipuolisesti. Kun WTO:lla ei ole mahdollisuuksia toimia tai saavuttaa haluttuja tuloksia, EU:n pitäisi pystyä turvautumaan monenlaisiin vapaakauppasopimuksiin, joissa otetaan huomioon EU:n periaatteet ja kansainväliset vaatimukset, joita noudatetaan yhdessä johtavien ja nousevien talouksien kanssa kansainvälisen kaupan alalla.

Kaikissa toimissa on pidettävä mielessä monenvälisyys ja WTO:n uudistaminen, totesi lausunnon toinen esittelijä Christophe Quarez.

ETSK on samaa mieltä siitä, että WTO:n uudistaminen on ensisijaisen tärkeää, koska ilman sitä on vaikea luoda toimivaa monenvälistä järjestelmää modernille kaupankäynnille. EU:n on siksi johdettava kunnianhimoista WTO:n uudistusta murtamalla kaupan sosiaalisiin ja ympäristönäkökohtiin liittyviä tabuja ja ratkaisemalla nykyiset ja tulevat haasteet pysyvästi. Sitä varten jäsenvaltioiden on tehtävä keskeisten kauppakumppanien kanssa strategista yhteistyötä ensisijaisen tärkeissä monenvälisissä kysymyksissä.

Kauppapolitiikka ihmisten palveluksessa

ETSK kannattaa kauppapoliittista ohjelmaa, jolla vastataan julkisessa kuulemisessa esitettyihin sidosryhmien huoliin. Siinä ei kuitenkaan pohdita, miten voitaisiin lisätä kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Komitea korostaa tarvetta tehdä jatkuvaa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla, jotta voidaan varmistaa, että kauppapolitiikka tuo lisäarvoa ihmisten arkeen.

Kansalaisyhteiskunnasta on tehtävä aktiivinen kauppapolitiikan kumppani, jolla osallistuu toimiin kaupan välineiden ja sopimusten laatimisesta aina niiden seurantaan saakka. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden roolin varmistamiseksi tässä prosessissa ETSK kehottaa perustamaan uudelleen vapaakauppasopimuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän, joka oli perehtynyt syvällisesti ja ajantasaisesti kaupan alan erityisaiheisiin ja antoi korvaamatonta ja paljon kaivattua apua. Tarkoituksenmukainen yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa muun muassa ETSK:n välityksellä huolenaiheiden käsittelemiseksi tehokkaammin auttaisi varmistamaan sujuvamman ratifioinnin.

Lisäksi olisi vahvistettava sisäisiä neuvoa-antavia ryhmiä, joilla on olennaisen tärkeä rooli uudenaikaisten vapaakauppasopimusten institutionaalisina seurantapilareina.

Pandemia on paljastanut maailmankauppajärjestelmän ja toimitusketjujen työntekijöiden haavoittuvuuden. Maailmanlaajuisten arvoketjujen vastustuskyvyn ja kestävyyden vahvistaminen on erittäin tärkeää tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi.

EU tarvitsee välineitä, joilla se voi puuttua korruptioon sekä ympäristö-, työ-, sosiaali- ja ihmisoikeusrikkomuksiin: näitä ovat pakollinen huolellisuusvelvoite, uusi YK:n sopimus yrityksistä ja ihmisoikeuksista sekä ILO:n yleissopimus ihmisarvoisesta työstä.

Covid-19-kriisistä saatujen kokemusten perusteella EU peräänkuuluttaa syvällisempää käsitystä maailmanlaajuisten arvoketjujen vaikutuksista ihmisiin ja yrityksiin sekä niiden heikkouksista. Monipuolistaminen on yksi keino vastustuskyvyn parantamiseen yhdessä asianmukaisten seurantamekanismien ja tarkoituksenmukaisten julkisten hankintamenettelyjen kanssa.

ETSK kannattaa vahvasti EU:n aktiivista roolia maailmanlaajuisten sääntöjen muotoilussa niin, että kaupasta tulee pohjaltaan kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa ja se tuo vaurautta ja turvallisuutta paitsi liikekumppaneille myös valtioille ja niiden kansalaisille. 

Downloads

ETSK kannattaa avointa, kestävää ja määrätietoista kauppapolitiikkaa