Komunikazzjoni matul il-kriżi

F’dan l-aħħar episodju tas-sensiela, li sar bil-Franċiż, Isabel Caño Aguilar, Viċi President tal-KESE responsabbli għall-komunikazzjoni, titkellem dwar l-esperjenza tal-COVID-19. Hija tiddeskrivi kif il-pandemija biddlet il-ħidma ta’ komunikazzjoni kollha tal-KESE billi wriet solidarjetà u impenn lejn il-prinċipji ewlenin tax-xogħol u l-inizjattivi kollha tagħha, ibda bil-Premju għas-Solidarjetà Ċivili 2020. Għall-Viċi-President, “xejn m’huwa ħa jkun bħal qabel wara din il-pandemija. Iżda għandna r-responsabbiltà li nirreaġixxu biex l-Ewropa ssir aktar b’saħħitha. Iċ-ċittadini Ewropej qed jitolbuna nagħmlu dan.”

Dessine-moi (Mill-pinna ta’) ...

Is-sensiela “Dessine-moi (Mill-pinna ta’) ...“ waslet fi tmiemha. Dawn l-artikli tal-aħħar jarrikkixxu l-firxa ta’ testimonjanzi li akkumpanjawna mill-bidu tal-pandemija. Dawn ir-rakkonti sinċieri ta’ dan iż-żmien ta’ iżolament involontarju laqtuna, ħeġġuna nfittxu s-sbuħija fl-oħrajn, inkunu aktar attenti għas-sens ta’ ħajja u aktar sensittivi għall-importanza li wieħed jaħtaf il-mument preżenti.

Lingwi Disponibbli:

Editorjal

F’din l-età ta’ trasformazzjonijiet aċċellerati, konna xhieda ta’ kemm jistgħu jkunu fraġli d-demokraziji tagħna, is-soċjetajiet tagħna u l-pjaneta tagħna. 

Bdejt il-Presidenza tiegħi f’April 2018, u ħsibt li kellna bżonn nerġgħu niskopru l-ispirtu umanista tar-Rinaxximent biex inħaffu l-vjaġġ tagħna fit-triq lejn Ewropa sostenibbli. Wara l-Brexit u qabel l-elezzjonijiet Ewropej, kont naf li s-soċjetà ċivili kellha rwol importanti x’taqdi biex l-ekonomija timxi lejn mudelli aktar sostenibbli u aktar intelliġenti.

Fi tmiem il-mandat tiegħi dan ix-xahar, ninsab f’pożizzjoni li ngħid li l-Ewropa għal darb’oħra wriet kemm hi reżiljenti. In-nazzjonalisti u l-Ewroxettiċi ġew megħluba fl-elezzjonijiet tal-UE u l-pandemija tal-COVID-19 tat daqqa ta’ ħarta indisputabbli lin-narrattiva falza tagħhom. L-UE ħadet miżuri bla preċedent u fi ftit xhur kissret it-tabùs li kienu stabbiliti sew, ipproteġiet liċ-ċittadini u l-komunitajiet u investiet fi strateġija b’saħħitha għall-futur bl-akbar kunsens li qatt kien hemm.

Dati tad-Djarju

6-7 ta’ Ottubru 2020, Brussell, il-Belġju
Ġranet ta’ merħba għall-membri l-ġodda tal-KESE

27-28-29 ta’ Ottubru 2020, Brussell, il-Belġju
Tiġdid – Sessjoni plenarja tal-KESE

Karolina Dreszer-Smalec: "Il-coronavirus: x’tgħallimna"

F’Marzu 2020, bdejna nintebħu li l-pandemija tal-COVID-19 ma kinitx biss kriżi tas-saħħa; imma kienet se tinfluwenza ħafna aspetti ta’ ħajjitna. Għall-assoċjazzjonijiet u l-attivisti deher ċar ukoll li konna se nħabbtu wiċċna ma’ sfidi ġodda fil-ħidma tagħna tas-soltu. U kif żvolġew l-affarijiet, is-sitwazzjoni kienet agħar milli konna qed nistennew.

Martin Siecker: Naraw dejjem is-sabiħ tal-ħajja

Nixtieq naqsam il-ħsibijiet, l-analiżi u l-emozzjonijiet tiegħi dwar kif qed ngħix il-kriżi tal-coronavirus f’2000 karattru? Mhux daqstant għal xi ħaġa daqshekk ta’ tfixkil, karattru wieħed għal kull seklu. Insomma, ħsibijieti huma privati u kaotiċi.

Jože Smole: "Ħriġna mill-kriżi magħqudin u aktar b’saħħitna"

Sibna ma’ wiċċna sitwazzjoni li qatt ma konna għexna. Il-virus wasal f’daqqa waħda u kien qed jinfirex malajr ħafna, u dan wassal biex il-pajjiż kollu jitqiegħed taħt kwarantina sħiħa. Peress li din kienet l-ewwel darba li kellna sitwazzjoni bħal din, ma kellna l-ebda esperjenza ta’ kif nindirizzawha bl-aktar mod effiċjenti.

Janusz Pietkiewicz: Is-servizzi ta’ interess ġenerali u l-pandemija

Hekk kif Frar ġie fi tmiemu u dħalna f’Marzu, filwaqt li kienu qed isiru studji u dibattiti, ħadna sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet ferrieħa ta’ Martenitsa tal-ħbieb Bulgari tagħna, proprju kif nagħmlu ta’ kull sena għal dil-ħabta. Ilbisna brazzuletti rqaq magħmula minn spag aħmar u abjad immaljat u ngħataw pupi taċ-ċarruta bħala simbolu ta’ xorti tajba.

Giulia Barbucci: Leħen it-trejdjunjiniżmu f'dawn l-aħħar xhur kien iktar b'saħħtu minn qatt qabel

11 ta’ Marzu, lura d-dar, Ruma. Klima tqila u ta’dwejjaq; fit-Tramuntana tal-Italja l-mejtin diġà qegħdin jingħaddu. It-tifla tiegħi Ilaria reġgħet lura minn Milan, fejn tistudja, u Miriam, il-kbira, tgħix u taħdem Barċellona, u hija mħassba ħafna dwar dan.

Dilyana Slavova: Il-COVID-19 għallmitni ma nipposponix il-proġetti ta’ ħajti

L-impatt tal-pandemija wassal biex il-fruntieri fl-Ewropa reġgħu ġew viżibbli, kultant anke fl-istess pajjiż. Wieħed jista’ jaħseb li, b’riżultat ta’ dan, l-ambitu għal kooperazzjoni transnazzjonali fost ir-reġjuni u l-bliet naqas. Iżda fil-fatt, ġara pjuttost il-kuntrarju.

Claudine Otto: Fil-livell Ewropew għandha titqies aktar awtonomija fir-rigward tal-globalizzazzjoni.

Hekk kif tħabbar il-konfinament, it-toroq tbattlu. Dak li huwa impressjonanti huwa s-silenzju. Spiċċaw il-ġiri lejn ix-xogħol, l-ivvjaġġar barra l-pajjiż għal laqgħa ta’ sagħtejn, il-ħornijiet tat-traffiku fil-belt, il-karozza tal-linja li ma tasal qatt.

Renate Heinisch: Negħlbu s-solitudni flimkien

Bħala spiżjara, waqt il-pandemija tal-coronavirus, segwejt mill-qrib it-tema tal-mediċina tal-ġeneru. B’mod partikolari, id-differenzi bejn il-ġeneri fir-rigward tal-COVID-19 fil-qasam tas-saħħa mentali huma impressjonanti.

Jidher li l-irġiel, b’mod partikolari dawk żgħażagħ, jeħtieġu kura intensiva aktar ta’ spiss u għandhom probabbiltà ogħla li jmutu.

Laure Batut: biża’, reżiljenza, u mbagħad?

L-ewwel, il-biża’ u l-istagħġib

Biża’, dik reali. Dik li waqqfet kollox, dik li meta jitħabbar l-ammont ta’ mwiet kull filgħaxija, iġġiegħlek tibża’ għall-qraba tiegħek, għaż-żgħażagħ, għall-anzjani, għall-vulnerabbli. Biża’ li tfakkarna li d-dlam qed jitlajja’, qed jistenna.

Bente Sorgenfrey: Niffoka fuq dak li hu essenzjali f’ħajti

Meta fil-11 ta’ Marzu faqqgħet il-kriżi tal-coronavirus fid-Danimarka, jien u l-kollegi tiegħi konna mħabbtin niżguraw li l-membri tagħna setgħu jaffrontaw il-konfinament bl-aħjar mod possibbli. Ħafna impjegati kellhom jaħdmu mid-dar, oħrajn f’sitwazzjonijiet stressanti fl-isptarijiet, fid-djar tal-kura tal-anzjani u fis-settur tas-servizzi, li baqgħu miftuħa matul il-kriżi. Tweġibiet ċari u kooperazzjoni mill-qrib mal-kollegi kienu bżonjużi. 

Arnaud Schwartz: Kriżijiet tas-saħħa, ekoloġiċi, soċjali, ekonomiċi: ejjew nikkooperaw għal dinja abitabbli

Lil hinn min-nazzjonaliżmu introspettiv u t-tentazzjoni awtoritarja, il-kooperazzjoni hija kruċjali fil-livell Ewropew. Huwa essenzjali li l-pajjiżi jaħdmu flimkien biex jiġġieldu l-virus ida wkoll biex jindirizzaw il-kawżi u l-konsegwenzi tiegħu, speċjalment peress li l-pandemiji tal-futur, bħat-tniġġis, it-tibdil fil-klima jew il-kriżi tal-bijodiversità, ma għandhomx fruntieri.

Aħbarijiet tal-KESE

Isabel Caño Aguilar, Viċi President għall-Komunikazzjoni: Din hija sempliċement tislima

Hemm żmien għal kollox. Wasal il-waqt li nsellmu lil xulxin. Qattajna sentejn u nofs flimkien. Minn April 2018 kelli l-unur li naħdem bħala Viċi President għall-Komunikazzjoni, flimkien ma’ Milena Angelova, Viċi President għall-Baġit.

Milena Angelova, Viċi President għall-Baġit: Nagħżlu l-aħjar linja ta’ azzjoni

L-Unjoni Ewropea għaddejja minn mumenti dinamiċi u kruċjali. Hemm bżonn ta’ sforzi koordinati u tas-sinerġija tal-istituzzjonijiet kollha, tal-partijiet ikkonċernati kollha, u taċ-ċittadini Ewropej kollha sabiex nidentifikaw l-istrateġija t-tajba u jirnexxielna nindirizzaw l-isfidi kollha u niksbu riżultati bħala attur dinji b’saħħtu.

L-Intelliġenza Artifiċjali: il-liġi tal-UE għandha tistabbilixxi limiti sikuri għal applikazzjonijiet ta’ riskju għoli

Ir-rikonoxximent bijometriku għall-intraċċar, is-sorveljanza u d-detezzjoni ta’ emozzjonijiet m’għandu jkollha l-ebda post fl-Intelliġenza Artifiċjali (IA) Ewropea ffokata fuq il-bniedem, qal il-KESE fit-tweġiba tiegħu għall-White Paper dwar l-IA tal-Kummissjoni Ewropea, adottata mill-plenarja tal-KESE f’Lulju.

L-istrateġija dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri ma tistax ma tindirizzax l-effetti dannużi tal-kriżi tal-COVID-19 fuq in-nisa

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jistieden lill-Kummissjoni Ewropea timplimenta minnufih l-Istrateġija l-ġdida tagħha dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, filwaqt li tindirizza l-impatt dannuż fuq il-ġeneru tal-pandemija tal-COVID-19, li aggaravat aktar l-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi eżistenti bejn il-ġeneri, filwaqt li żdiedu wkoll il-vjolenza kontra n-nisa u l-forom differenti ta’ diskriminazzjoni kontrihom.

Il-kisba tan-newtralità klimatika se tiddependi ħafna fuq il-kapaċità tal-UE li tinvolvi ruħha maċ-ċittadini tagħha

Il-kisba tan-newtralità klimatika se tiddependi ħafna fuq il-kapaċità tal-UE li tinvolvi ruħha maċ-ċittadini tagħha. L-indirizzar tal-isfidi klimatiċi u ambjentali sar prijorità ewlenija tal-UE. Mit-tibdil fil-klima għall-emerġenza klimatika, jeħtieġ li l-UE tagħmel bidliet sostanzjali biex trawwem ekonomija ta’ benesseri.

Il-KESE jħeġġeġ l-iskambju tad-data għall-ekonomija diġitali u kollaborattiva

Il-KESE jħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE biex jintensifikaw il-koordinazzjoni tagħhom dwar kwistjonijiet ta’ taxxa fil-livell Ewropew u internazzjonali fid-dawl tal-ekonomija diġitali u kollaborattiva. Koordinazzjoni aktar mill-qrib tal-politiki tat-taxxa applikabbli għas-settur ekonomiku l-ġdid u t-tfassil ta’ strumenti u soluzzjonijiet li jaħdmu jistgħu jtejbu l-konformità mar-regoli tat-taxxa, jiżguraw kompetizzjoni ġusta u jisfruttaw il-potenzjal sħiħ ta’ dan is-settur ekonomiku ġdid.

Il-KESE jappoġġja s-Sena Ewropea tal-Ferroviji fl-2021

Il-ferroviji għandu jkollhom rwol prominenti fil-mobbiltà futura tal-UE u għandhom isiru l-mezz primarju tat-trasport. Għal din ir-raġuni, il-KESE jappoġġja bi pjaċir lill-Kummissjoni Ewropea fil-proposta tagħha biex l-2021 tkun immarkata bħala s-sena tal-Ferroviji.

Il-KESE jispjega r-rwol ewlieni tal-kummerċ fil-promozzjoni ta’ rkupru ekonomiku sostenibbli mill-kriżi tal-COVID-19

Fis-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Lulju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) adotta Opinjoni dwar l-aħħar rapport li ħarġet il-Kummissjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles (FTAs), li jkopri l-2018. Il-KESE jispjega r-rwol ewlieni tal-kummerċ biex “jippromovi rkupru ekonomiku sostenibbli mill-kriżi u jippermetti lill-kumpaniji jibnu mill-ġdid u jorganizzaw mill-ġdid il-ktajjen tal-valur tagħhom, li sofrew tfixkil”. Fl-istess ħin, jinnota b’dispjaċir li l-ħidma ta’ monitoraġġ tas-soċjetà ċivili għadha fil-biċċa l-kbira mhux inkluża fir-rapport ta’ implimentazzjoni.

Il-kriżi tal-coronavirus: Il-KESE jgħid li l-kumpaniji tal-UE għandhom jikkunsidraw mill-ġdid il-mudell ta’ negozju tagħhom

Jeħtieġ li nibdlu l-mod kif nagħmlu n-negozju fl-Ewropa u madwar id-dinja, iżda l-pilastri tal-ġejjieni tagħna għandhom jibqgħu l-għanijiet fit-tul tal-UE għat-tkabbir ekonomiku sostenibbli, minkejja l-kriżi tal-COVID-19.

Tibdil kostanti qed jhedded it-tlestija tan-network trans-Ewropew tat-trasport

Tibdil kostanti fil-prijoritajiet politiċi domestiċi tal-Istati Membri tal-UE huwa ostaklu fundamentali biex tinkiseb implimentazzjoni f’waqtha tal-proġetti tan-network tat-trasport trans-Ewropew (TEN-T), u dan iqajjem dubji dwar jekk hux se jkun possibbli li n-network ewlieni jitlesta sal-2030.

It-tisħin globali: il-KESE jappella għal miżuri fiskali ġodda sabiex jitnaqqas is-CO

Taxxi ġodda u miżuri addizzjonali fuq l-emissjonijiet tas-CO2 ser jgħinu, iżda mhux ser ikunu biżżejjed: it-tisħin globali jidher li ser ikompli sakemm l-emissjonijiet eżistenti tas-CO2 ma jitneħħewx mill-atmosfera.

Il-globalizzazzjoni mingħajr regolazzjoni twassal għal aktar inugwaljanza, jgħid il-KESE

It-trawwim tal-kompetittività, l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi għandu jkun prijorità fil-kooperazzjoni regolatorja globali permezz ta’ skema mġedda ta’ kummerċ multilaterali, qal il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) f’Opinjoni mibdija minn Georgi Stoev u Thomas Student u adottata mill-plenarja tal-KESE f’Lulju.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Il-KESE jappella għal titjib fil-klawżoli ta’ salvagwardja agrikoli fil-ftehimiet kummerċjali

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Fis-sessjoni plenarja ta’ Lulju ġiet adottata Opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri ta’ salvagwardja għall-prodotti agrikoli fil-ftehimiet kummerċjali.

Kif tirreaġixxi l-ekonomija jekk niżguraw standards minimi komuni għall-qgħad madwar l-Ewropa?

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Il-pandemija li għaddejja bħalissa tal-coronavirus biddlet kriżi fil-bogħod f’dipressjoni ekonomija veru u proprja, fejn kien hemm l-akbar tnaqqis fil-PDG fi żminijiet ta’ paċi, f’dan l-aħħar seklu, u fejn miljuni ta’ persuni spiċċaw fi skemi differenti ta’ qgħad jew ta’ impjieg part time. Minkejja r-rwol tagħhom biex itaffu l-biċċa l-kbira tal-impatt, is-sistemi soċjali tagħna ġeneralment huma ppreparati ħażin daqs kemm kienu ppreparati ħażin is-sistemi tagħna tas-saħħa għall-pandemija, hekk kif iddgħajfu serjament minn snin ta’ awsterità mill-kriżi tal-2008.

Ippubblikat studju ġdid “Insibu kunsens ġdid dwar il-valuri tas-soċjetà ċivili Ewropea u l-valutazzjoni tagħhom”, ikkummissjonat mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ) fi Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Greċja, l-Ungerija u l-Polonja jikkondividu fehim komuni tal-valuri tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt u tas-solidarjetà?

L-istudju l-ġdid Insibu kunsens ġdid dwar il-valuri tas-soċjetà ċivili Ewropea u l-valutazzjoni tagħhom, li twettaq mill-European Policy Centre (EPC) għall-KESE fuq talba tal-Grupp tal-KESE Diversità Ewropa, juri li hemm it-tendenza li l-OSĊ fil-pajjiżi koperti mill-istudju jaqblu fuq id-definizzjonijiet ta’ dawn il-valuri, anke jekk huma għandhom interpretazzjonijiet differenti tal-kunċett ta’ solidarjetà meta mqabbel mal-kunċett tad-demokrazija u l-istat tad-dritt.