Komunikacja w czasie kryzysu

W ostatnim odcinku serii zrealizowanym w języku francuskim wiceprzewodnicząca EKES-u odpowiedzialna za komunikację Isabel Caño Aguilar opowiada o doświadczeniach podczas pandemii COVID. Opisuje, w jaki sposób pandemia zmieniła wszystkie działania komunikacyjne EKES-u, sprawiając, że mottem wszystkich jego prac i inicjatyw, począwszy od Nagrody za Solidarność Obywatelską 2020, stały się solidarność i zaangażowanie. Wiceprzewodnicząca uważa, że „po ustaniu pandemii nic nie będzie już takie samo jak przedtem. Naszym obowiązkiem jest jednak reagowanie i wzmocnienie Europy. Domagają się tego od nas europejscy obywatele i obywatelki”.

„Narysuj mi...” (Draw me...)

Czas naszej rubryki „Narysuj mi...” dobiega końca. Te ostatnie artykuły wzbogacają liczne świadectwa, które towarzyszyły nam od wybuchu pandemii. Szczere wspomnienia z okresu przymusowej izolacji poruszają, zachęcają do poszukiwania piękna w innych i zwracania większej uwagi na sens życia, a także uwrażliwiają na docenianie upływającego czasu i miejsca, w którym się znajdujemy.

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

W czasach przyspieszonych przemian jesteśmy świadkami tego, jak krucha może być nasza demokracja, nasze społeczeństwa i nasza planeta. 

Objąłem funkcję przewodniczącego w kwietniu 2018 r., uważając, że musimy odkryć na nowo humanistycznego ducha renesansu, aby przyspieszyć naszą podróż ku zrównoważonej Europie. Było to na fali brexitu i przed wyborami europejskimi; wiedziałem, że społeczeństwo obywatelskie ma do odegrania kluczową rolę w transformacji w kierunku zrównoważonego i bardziej inteligentnego modelu gospodarczego.

Kończąc w tym miesiącu moją kadencję, mogę powiedzieć, że Europa raz jeszcze potwierdziła swoją odporność. W wyborach europejskich pokonani zostali nacjonaliści i eurosceptycy, a pandemia COVID-19 zdecydowanie osłabiła ich fałszywą narrację. UE podjęła bezprecedensowe działania i w ciągu kilku miesięcy obaliła tabu, które wydawało się nienaruszalne, chroniąc naszych obywateli i społeczności oraz inwestując w solidną strategię na rzecz przyszłości przy niespotykanym dotąd konsensusie.

Do odnotowania

6–7 października 2020 r., Bruksela, Belgia
Dni inauguracyjne dla nowych członków EKES-u

27–29 października 2020 r., Bruksela, Belgia
Odnowienie składu – sesja plenarna EKES-u

Karolina Dreszer-Smalec: Koronawirus: wnioski na przyszłość

W marcu 2020 r. zaczęliśmy sobie uświadamiać, że pandemia COVID-19 to nie tylko kryzys zdrowotny, lecz wydarzenie, które wpłynie na wiele aspektów naszego życia. Dla stowarzyszeń i działaczy stało się również jasne, że będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom w codziennej pracy. Sytuacja okazała się gorsza niż przewidywano.

Martin Siecker: „Zawsze myśl pozytywnie”

Czy chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i emocjami związanymi z koronakryzysem, a to wszystko w 2000 znakach? Jeden znak na stulecie to niewiele, wziąwszy pod uwagę skalę obecnej destrukcji. Moje przemyślenia są osobiste i chaotyczne.

Jože Smole: „Kryzys nas bardziej zjednoczył i wzmocnił”

Po raz pierwszy znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Nagle pojawił się i zaczął rozprzestrzeniać wirus, co doprowadziło do objęcia całego kraju pełną kwarantanną. Ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyliśmy, nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym najskuteczniej poradzić.

Janusz Pietkiewicz: Usługi użyteczności publicznej wobec pandemii

Na przełomie lutego i marca, podczas prac studyjnych i debat, jak zawsze o tej porze roku udzielił się nam nastrój radosnego „martenicowego” świętowania naszych przyjaciół z Bułgarii. Wkładaliśmy na nadgarstki cieniutkie opaski z przeplatanego biało-czerwonego sznureczka, śmialiśmy się z włóczkowych gałganków darowanych jako amulet na szczęście.

Giulia Barbucci: Głos związków zawodowych był w tych miesiącach silniejszy niż kiedykolwiek.

11 marca wracam do Rzymu, do domu. Ciężka atmosfera, niepokój; w północnych Włoszech jest już wiele ofiar śmiertelnych. Moja córka Ilaria wróciła z Mediolanu, gdzie studiuje; jej starsza siostra Miriam mieszka i pracuje w Barcelonie i jest bardzo zaniepokojona.

Diljana Sławowa: „COVID-19 nauczył mnie, by nie odkładać na później realizacji życiowych projektów”

Wpływ pandemii uwidocznił ponownie w Europie granice, czasem nawet w obrębie tego samego kraju. Można by sądzić, że wskutek tego zmniejszył się zakres transgranicznej współpracy między regionami i miastami. Jednak stało się wręcz odwrotnie.

Claudine Otto: Większą niezależność od globalizacji trzeba budować na poziomie europejskim.

Po ogłoszeniu izolacji ulice opustoszały. Uderzająca jest cisza. Koniec nawału zajęć, podróży za granicę na dwie godziny posiedzeń, samochodowych klaksonów, spóźnionych autobusów...

Renate Heinisch: Musimy razem pokonać samotność

Jestem farmaceutką i w czasie pandemii koronawirusa zajmowałam się intensywnie kwestią powiązania medycyny z płcią. Różnice między płciami w kontekście COVID-19 widoczne są zwłaszcza w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Mężczyźni stosunkowo częściej trafiają na oddziały intensywnej terapii i częściej umierają, szczególnie młodsi.

Laure Batut: Strach, odporność, i co dalej?

Najpierw paraliżujący strach

Prawdziwy strach. Strach, który wszystko zatrzymał w miejscu, który wieczorem, gdy jest podawana liczba ofiar, rodzi obawy o najbliższych, najmłodszych i najstarszych, o najsłabszych. I przypomina, że nieszczęście krąży wokół nas i czeka na swoją godzinę.

Bente Sorgenfrey: Skupić się na tym, co w moim życiu najważniejsze

W dniu 11 marca, kiedy w Danii wybuchł kryzys związany z COVID-19, razem z współpracownikami organizowałam uporządkowane zamknięcie dla naszych członków. Wielu pracowników musiało podjąć pracę z domu, inni w stresujących sytuacjach pracowali w szpitalach, placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz w sektorze usług, które działały przez cały czas mimo epidemii. Wtedy potrzebne były jasne odpowiedzi i ścisła współpraca. 

Arnaud Schwartz: „Kryzys zdrowotny, ekologiczny, społeczny i gospodarczy: współpracujmy, by stworzyć świat przyjazny do życia”

Z dala od postaw nacjonalistycznych i autorytarnych pokus współpraca okazuje się niezbędna na szczeblu europejskim. Konieczna jest kooperacja między państwami w celu zwalczenia wirusa, lecz także zaradzenia jego przyczynom i skutkom, zwłaszcza że przyszłe pandemie – podobnie jak zanieczyszczenie środowiska, zakłócenia klimatu czy kryzys w dziedzinie różnorodności biologicznej – będą miały charakter transgraniczny.

Wiadomości EKES-u

Isabel Caño Aguilar, wiceprzewodnicząca ds. komunikacji: Mówię Wam tylko „Do zobaczenia!”

Wszystko przychodzi w swoim czasie. Teraz nadszedł czas, by się pożegnać. Spędziliśmy razem dwa i pół roku. Od kwietnia 2018 r. miałam zaszczyt pełnić funkcję wiceprzewodniczącej ds. komunikacji ramię w ramię z wiceprzewodniczącą ds. budżetu Mileną Angełową.

Milena Angełowa, wiceprzewodnicząca ds. budżetu: wybrać najlepszy sposób działania

Unia Europejska przechodzi dynamiczne, kluczowe momenty. Potrzebne są skoordynowane wysiłki i synergiczne działanie wszystkich instytucji, wszystkich zainteresowanych stron i wszystkich obywateli europejskich, tak aby znaleźć właściwą strategię, która pozwoli skutecznie stawić czoła wszystkim wyzwaniom i działać jako silny podmiot na arenie międzynarodowej.

Sztuczna inteligencja: prawo UE powinno ustanawiać bezpieczne granice dla zastosowań wysokiego ryzyka

W swojej odpowiedzi na białą księgę Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji, przyjętej na lipcowej sesji plenarnej, EKES stwierdził, że w europejskiej sztucznej inteligencji, zorientowanej na człowieka, nie powinna mieć miejsca identyfikacja biometryczna w celu śledzenia i nadzoru ludzi oraz wykrywania emocji.

W unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci nie można zapomnieć o szkodliwych skutkach kryzysu związanego z COVID-19 dla kobiet

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zwraca się do Komisji Europejskiej o niezwłoczne wdrożenie nowej strategii na rzecz równouprawnienia płci przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu szkodliwego wpływu na równouprawnienie płci pandemii COVID-19, która jeszcze bardziej pogłębiła istniejące społeczne i gospodarcze nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn, nasilając przemoc wobec kobiet i różne formy ich dyskryminacji.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie w dużej mierze zależało od zdolności UE do włączenia obywateli

Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie w dużej mierze zależało od zdolności UE do włączenia obywateli. Sprostanie wyzwaniom związanym z klimatem i ochroną środowiska stało się jednym z najważniejszych priorytetów UE. Ze względu na zmianę klimatu i sytuację kryzysową w tym zakresie UE musi wprowadzić istotne zmiany w celu wspierania gospodarki dobrobytu.

EKES nalega na wymianę danych dotyczących gospodarki cyfrowej i gospodarki współpracy

EKES wzywa państwa członkowskie UE do ściślejszej koordynacji kwestii podatkowych dotyczących gospodarki cyfrowej i gospodarki współpracy na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Ściślejsza koordynacja polityk podatkowych dotyczących nowego sektora gospodarki oraz opracowanie instrumentów i rozwiązań roboczych mogłyby poprawić przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, zapewnić uczciwą konkurencję i umożliwić spożytkowanie pełnego potencjału nowego sektora.

EKES popiera Europejski Rok Kolei w 2021 r.

Kolej powinna odgrywać znaczącą rolę w przyszłej mobilności UE i stać się główną formą transportu. Z tego względu EKES z przyjemnością popiera propozycję Komisji Europejskiej, by 2021 był Rokiem Kolei.

EKES podkreślił kluczową rolę handlu w promowaniu trwałego ożywienia gospodarczego po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19

Na swej sesji plenarnej w lipcu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię w sprawie ostatniego sprawozdania Komisji Europejskiej za 2018 r. w sprawie wdrażania umów o wolnym handlu. EKES podkreśla, że handel odgrywa „kluczową rolę w promowaniu trwałego ożywienia gospodarczego” oraz umożliwieniu „przedsiębiorstwom odbudowy i reorganizacji zakłóconych łańcuchów wartości”. Jednocześnie wyraża ubolewanie, że w sprawozdaniu z wdrażania „w dużej mierze ignorowane” są prace monitorujące społeczeństwa obywatelskiego.

Koronakryzys: Zdaniem EKES-u przedsiębiorstwa UE powinny na nowo przemyśleć swój model biznesowy

Musimy zmienić sposób prowadzenia działalności w Europie i na całym świecie, lecz długoterminowe cele UE w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego powinny pozostać filarem naszej przyszłości pomimo kryzysu związanego z COVID-19.

Ciągłe zmiany priorytetów zagrażają ukończeniu transeuropejskiej sieci transportowej

Ciągłe zmiany krajowych priorytetów politycznych państw członkowskich UE stanowią podstawową przeszkodę na drodze do terminowego wdrożenia projektów transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Tym samym stwarzają ryzyko, że budowa sieci bazowej nie zostanie ukończona do 2030 r.

Globalne ocieplenie: EKES apeluje o nowe środki podatkowe w celu zmniejszenia emisji CO

Nowe podatki i dodatkowe środki dotyczące zmniejszenia emisji CO2 będą pomocne, lecz niewystarczające: globalne ocieplenie będzie prawdopodobnie postępować, chyba że obecne emisje CO2 zostaną usunięte z atmosfery.

EKES przestrzega: globalizacja bez regulacji pogłębi nierówności

Na sesji plenarnej w lipcu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię Georgiego Stojewa i Thomasa Studenta. Stwierdzono w niej, że priorytetem globalnej współpracy regulacyjnej powinno być zwiększenie konkurencyjności, rozwijanie innowacji i tworzenie miejsc pracy za pomocą odnowionego wielostronnego systemu handlu.

Aktualności z Grup

EKES wzywa do ulepszenia klauzul ochronnych dotyczących rolnictwa w umowach handlowych

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Sesja plenarna w lipcu była okazją do przyjęcia opinii z inicjatywy własnej w sprawie wprowadzenia środków ochronnych dla produktów rolnych w umowach handlowych UE.

Jak zareagowałaby gospodarka, gdybyśmy w całej Europie zapewnili wspólne minimalne normy dotyczące świadczeń dla bezrobotnych?

Grupa Pracowników EKES-u

Wciąż trwająca pandemia koronawirusa sprawiła, że groźba kryzysu przeistoczyła się w pełną depresję gospodarczą, nastąpił największy od stulecia spadek PKB w czasach pokoju, a miliony ludzi zostały objęte różnymi systemami – świadczeń dla bezrobotnych lub pracy w niepełnym wymiarze czasu. Pomimo, że systemy opieki socjalnej w dużej mierze łagodzą skutki kryzysu, są na ogół równie źle przygotowane na pandemię jak nasze systemy opieki zdrowotnej, które ucierpiały wskutek wieloletniej polityki oszczędnościowej realizowanej od kryzysu w 2008 r.

Opublikowano nowe badanie pt. „Ustalenie nowego konsensusu w sprawie wartości europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i ich oceny”, zlecone przez Grupę „Różnorodność Europy” EKES-u.

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Czy organizacje społeczeństwa obywatelskie we Francji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Polsce i na Węgrzech tak samo rozumieją wartości demokracji, praworządności i solidarności?

Z nowego badania pt. „Ustalenie nowego konsensusu w sprawie wartości europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i ich oceny”, przeprowadzonego przez Centrum Polityki Europejskiej dla EKES-u na wniosek Grupy „Różnorodność Europy” wynika, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego w badanych krajach zwykle zbieżnie definiują te wartości, nawet jeśli różnią się bardziej w swoich interpretacjach solidarności niż demokracji i praworządności.