Komunikácia počas krízy

V tejto poslednej časti seriálu podpredsedníčka EHSV Isabel Caño Aguilar zodpovedná za komunikáciu hovorí o svojich skúsenostiach s ochorením COVID-19. Opisuje nám, ako pandémia zmenila celú komunikačnú činnosť EHSV a ako sa solidarita a angažovanosť stali mottom celej jej práce a všetkých jej iniciatív, počnúc Cenou za občiansku solidaritu 2020. Podľa podpredsedníčky „už nič nebude tak, ako pred touto pandémiou. Sme však zodpovední za našu reakciu a za posilnenie Európy. Európski občania a európske občianky nás o to žiadajú.“

Nakresli mi… (Draw me...)

Séria „Nakresli mi...“ sa končí. Tieto posledné články obohacujú výber osobných príbehov, ktoré nás sprevádzali od začiatku pandémie. Tieto úprimné výpovede v čase nedobrovoľnej izolácie nás dojímajú, podnecujú k tomu, aby sme hľadali krásu u iných, venovali väčšiu pozornosť zmyslu života a boli vnímavejší k dôležitosti okamihov v čase a priestore.

Dostupné jazyky:

Úvodník

V časoch rýchlych zmien sme svedkami toho, aké krehké môžu byť naše demokracie, spoločnosti a naša planéta. 

Keď som sa v apríli 2018 ujal predsedníctva, uvedomil som si, že ak chceme rýchlejšie smerovať k udržateľnej Európe, musíme znovu objaviť humanistického ducha renesancie. V kontexte brexitu a eurovolieb mi bolo jasné, že občianska spoločnosť musí hrať zásadnú rolu pri usmerňovaní ekonomiky k udržateľnejším a inteligentnejším modelom.

Keďže moje funkčné obdobie sa na konci tohto mesiaca už končí, môžem smelo vyhlásiť, že Európa opäť preukázala svoju odolnosť. Nacionalisti a euroskeptici boli v eurovoľbách porazení a pandémia COVID-19 nepopierateľne odhalila ich falošný naratív. EÚ prijala bezprecedentné opatrenia a behom niekoľkých mesiacov prelomila tabu, o ktorom sme si mysleli, že sa nikdy neprelomí. Ochránila našich občanov a komunity a investovala do silnej stratégie pre budúcnosť, ktorej podpora je širšia ako kedykoľvek predtým.

Dôležité dátumy

6. – 7. októbra 2020, Brusel, Belgicko
Uvítacie podujatia pre nových členov EHSV

27., 28. a 29. októbra 2020, Brusel, Belgicko
Ustanovujúce plenárne zasadnutie EHSV v novom funkčnom období

Karolina Dreszer-Smalec:Čo nás naučila koronakríza

V marci 2020 sme si začali uvedomovať, že pandémia COVID-19 nie je len zdravotnou krízou, ale že ovplyvní aj mnohé iné aspekty nášho života. Pre združenia a aktivistov bolo takisto jasné, že v našej bežnej práci budeme čeliť novým výzvam. Ako sa ukázalo, situácia bola ešte horšia, než sme očakávali.

Martin Siecker: Vždy hľadajte pozitívne stránky života!

Či by som vraj mohol maximálne 2 000 znakmi zhrnúť, čo si myslím o koronakríze a ako ju prežívam? Na jedno storočie pripadá jeden znak, čo pri niečom s takými katastrofálnymi následkami nie je príliš veľa. Moje postrehy sú v každom prípade osobné a chaotické.

Jože Smole: "We have come out of the crisis united and stronger"

Ocitli sme sa v situácii, akú sme nikdy predtým nezažili. Zrazu tu bol vírus a veľmi rýchlo sa šíril, preto zostala celá krajina v úplnej karanténe. Keďže išlo o bezprecedentnú situáciu, nemali sme žiadnu skúsenosť, ktorá by nám pomohla čo najlepšie sa s tým vyrovnať.

Janusz Pietkiewicz: Služby všeobecného záujmu v boji proti pandémii

Na prelome februára a marca, v čase prípravných prác a diskusií, sa nás ako každý rok v tomto období zmocnila radostná „martenicová“ nálada, ktorú priniesli naši bulharskí kolegovia. Uviazali sme si na zápästie tenučký náramok z prepletených červeno-bielych šnúrok a tešili sa zo strapcových bábik, ktoré sme dostali ako amulety pre šťastie.

Giulia Barbucci: Hlas odborárov rezonoval v týchto mesiacoch silnejšie než kedykoľvek predtým

Je 11. marca, vraciam sa domov do Ríma. Nálada je pochmúrna, všade cítiť úzkosť. Na severe Talianska sa už počítajú mŕtvi. Moja dcéra Ilaria sa vrátila z Milána, kde študuje, a staršia Miriam, ktorá žije a pracuje v Barcelone, je veľmi znepokojená.

Diľana Slavova: Pandémia COVID-19 ma naučila neodkladať svoje plány do budúcnosti

V dôsledku pandémie sa v Európe opäť objavili hranice, niekedy dokonca aj v rámci jednej krajiny. Človek by si myslel, že z tohto dôvodu sa rozsah nadnárodnej spolupráce medzi regiónmi a mestami zmenší. Stal sa však presný opak.

Claudine Otto: Väčšia nezávislosť od globalizácie sa musí zvážiť na európskej úrovni

Hneď ako vyhlásili zákaz vychádzania, ulice sa vyľudnili. Najhoršie bolo to ticho. Už žiaden každodenný pracovný frmol, cesty do cudziny na dvojhodinové schôdze, vytrubovanie áut v meste, čakanie na autobus, ktorý opäť mešká...

Renate Heinisch: Spoločne prekonať samotu

Ako lekárnička som sa v čase koronakrízy intenzívne zaoberala otázkou zdravotnej starostlivosti podľa osobitných potrieb mužov a žien Práve v oblasti psychického zdravia sa v súvislosti s ochorením COVID-19 jasne prejavili rozdiely medzi mužmi a ženami.

Muži končia častejšie na jednotke intenzívnej starostlivosti a častejšie aj umierajú, predovšetkým mladší muži.

Laure Batut: Strach, odolnosť, a potom?

Najskôr strach a úžas

Strach, skutočný strach. Strach, ktorý všetko zastavil. Strach, ktorý pri oznámení počtu nových obetí vo večerných správach vás núti báť sa o svojich blízkych, veľmi mladých alebo veľmi starých, veľmi zraniteľných. Strach, ktorý pripomína, že temnota číha, že čaká.

Bente Sorgenfrey: Zaostrené na to, čo je v mojom živote najdôležitejšie

Keď 11. marca vypukla v Dánsku koronakríza, osobne sme sa s kolegami snažili zabezpečiť, aby sa činnosť našich členov plynule prerušila. Mnoho zamestnancov bolo nútených pracovať z domu, iní prežívali stresové situácie pri práci v nemocniciach, domovoch dôchodcov a v sektore služieb, ktoré fungovali aj počas krízy. Jasné odpovede a úzka spolupráca s kolegami boli nevyhnutné. 

Arnaud Schwartz: Zdravotná, ekologická, sociálna a hospodárska kríza: usilujme sa spoločne o svet, v ktorom sa dá žiť

Nie nacionalistické tendencie a autoritárske pokušenie, ale spolupráca na európskej úrovni sa ukazuje ako kľúčová. Spolupráca medzi krajinami v boji proti vírusu, ale aj v boji proti jeho príčinám a následkom, je nevyhnutná. Dôvodom je najmä to, že budúce pandémie – ako je znečistenie, narušenie klímy alebo dokonca kríza biodiverzity – nepoznajú hranice.

Aktuality EHSV

„Nelúčime sa navždy,“ ubezpečuje podpredsedníčka pre komunikáciu Isabel Caño Aguilar

Všetko má svoj čas. A teraz je čas rozlúčiť sa. Strávili sme spolu dva a pol roka: od apríla 2018 som mala tú česť byť podpredsedníčkou pre komunikáciu spolu s Milenou Angelovou, podpredsedníčkou pre rozpočet.

Milena Angelova, podpredsedníčka pre rozpočet: Zvoliť správny kurz

Európska únia prežíva intenzívne, rozhodujúce okamihy. Správnu stratégiu, ktorá EÚ umožní úspešne zvládať všetky výzvy a stať sa silným celosvetovým hráčom, bude možné vytvoriť len koordinovaným úsilím a súčinnosťou všetkých inštitúcií, zainteresovaných strán a európskych občanov.

Umelá inteligencia: Právne predpisy EÚ by mali stanoviť bezpečné hranice pre vysokorizikové aplikácie

Biometrické rozpoznávanie na účely dohľadu, sledovania a zisťovania emócií by nemalo mať miesto v európskom prístupe k umelej inteligencii zameranej na človeka, uvádza EHSV vo svojej reakcii na bielu knihu o umelej inteligencii Európskej komisie prijatej na svojom júlovom plenárnom zasadnutí.

Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť musí zastaviť negatívny dosah krízy COVID-19 na ženy

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzýva Európsku komisiu, aby rýchlo zaviedla svoju novú stratégiu pre rodovú rovnosť a zastavila negatívy dosah pandémie COVID-19 na ženy. Počas tejto krízy sa totiž ešte viac prehĺbili existujúce sociálne a hospodárske rozdiely medzi pohlaviami, vzrástlo násilie páchané na ženách a rozšírili sa rôzne formy ich diskriminácie.

Dosiahnutie klimatickej neutrality bude vo veľkej miere závisieť od schopnosti EÚ zaangažovať svojich občanov

Dosiahnutie klimatickej neutrality bude vo veľkej miere závisieť od schopnosti EÚ zaangažovať svojich občanov. Riešenie klimatických a environmentálnych výziev sa stalo najvyššou prioritou EÚ. Či už ide o zmenu klímy alebo stav klimatickej núdze, EÚ musí vykonať rozsiahle zmeny s cieľom podporiť hospodárstvo zamerané na dobré životné podmienky.

EHSV tlačí na výmenu údajov pre digitálne a kolaboratívne hospodárstvo

EHSV vyzýva členské štáty EÚ, aby zintenzívnili svoju koordináciu na európskej a medzinárodnej úrovni v daňových veciach s ohľadom na digitálne a kolaboratívne hospodárstvo. Lepšia koordinácia daňových politík uplatňovaných na toto nové hospodárske odvetvie a navrhovanie nástrojov a pracovných riešení by mohli zlepšiť dodržiavanie daňových predpisov a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a úplné využitie potenciálu tohto odvetvia.

EHSV podporuje vyhlásenie roka 2021 za Európsky rok železníc

V mobilite v EÚ by v budúcnosti mali železnice zohrávať poprednú úlohu a stať sa hlavným druhom dopravy. EHSV preto s radosťou podporuje návrh Európskej komisie, aby bol rok 2021 vyhlásený za Európsky rok železníc.

EHSV poukazuje na kľúčovú úlohu obchodu pri podpore udržateľného hospodárskeho oživenia v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal na svojom plenárnom zasadnutí v júli stanovisko o poslednej výročnej správe Európskej komisie o vykonávaní dohôd o voľnom obchode za rok 2018. EHSV zdôrazňuje, že obchod bude zohrávať kľúčovú úlohu „pri podpore udržateľného hospodárskeho oživenia a umožnení podnikom znovu vybudovať a zreorganizovať svoje narušené hodnotové reťazce.“ Zároveň vyjadruje poľutovanie nad tým, že v správe o vykonávaní sa „takmer vôbec nespomína“ monitorovacia činnosť občianskej spoločnosti.

Koronavírusová kríza: podľa EHSV by podniky v EÚ mali prehodnotiť svoje podnikateľské modely

V Európe aj na celom svete potrebujeme zmeniť svoj spôsob podnikania, ale dlhodobé ciele EÚ v oblasti udržateľného hospodárskeho rastu by napriek koronavírusovej kríze mali zostať piliermi našej budúcnosti.

Neustále zmeny ohrozujú dokončenie transeurópskej dopravnej siete

Neustále zmeny domácich politických priorít jednotlivých členských štátov EÚ sú zásadnou prekážkou včasnej realizácie projektov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), čo vyvoláva pochybnosti o tom, či bude základnú sieť možné dokončiť do roku 2030.

Globálne otepľovanie: EHSV žiada nové daňové opatrenia na zníženie emisií CO

Nové dane a ďalšie opatrenia na zníženie emisií CO2 pomôžu, ale nebudú stačiť: globálne otepľovanie bude pravdepodobne pokračovať, kým sa doterajšie emisie tohto plynu neodstránia z atmosféry

EHSV tvrdí, že globalizácia bez regulácie vedie k väčšej nerovnosti.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom stanovisku, ktoré iniciovali Georgi Stoev a Thomas Student a ktoré výbor prijal na svojom plenárnom zasadnutí v júli, uvádza, že v rámci celosvetovej regulačnej spolupráce by mala byť prioritná podpora konkurencieschopnosti, inovácie a tvorby pracovných miest, a to prostredníctvom obnoveného multilaterálneho systému obchodovania.

Aktuality skupín

EHSV požaduje zlepšenie ochranných doložiek pre poľnohospodárstvo v obchodných dohodách

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Na júlovom plenárnom zasadnutí bolo prijaté stanovisko z vlastnej iniciatívy o zavedení ochranných opatrení pre poľnohospodárske produkty v obchodných dohodách EÚ.

Ako by zareagovala ekonomika, keby sme v Európe zaručili spoločné minimálne normy poistenia v nezamestnanosti?

Skupina Pracovníci v EHSV

Súčasná pandémia koronavírusu zmenila prichádzajúcu krízu na globálnu hospodársku recesiu, pričom HDP zaznamenalo najväčší pokles v mierových časoch za uplynulých sto rokov a milióny ľudí museli využiť rôzne systémy poistenia v nezamestnanosti alebo práce na čiastočný úväzok. Napriek tomu, že naše sociálne systémy do veľkej miery pomohli zmierniť dosah krízy, vo všeobecnosti sú na podobné situácie rovnako nepripravené, ako boli naše zdravotnícke systémy nepripravené na pandémiu, keďže ich vážne oslabili úsporné opatrenia zavádzané od krízy v roku 2008.

– nová štúdia vypracovaná na podnet skupiny EHSV Rozmanitá Európa

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Majú organizácie občianskej spoločnosti vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Grécku a Poľsku rovnaké chápanie hodnôt demokracie, právneho štátu a solidarity?

Na túto otázku sa pokúša nájsť odpoveď štúdia o hľadaní nového konsenzu o hodnotách európskej občianskej spoločnosti a ich posudzovaní, ktorú na žiadosť skupiny Rozmanitá Európa vypracovala pre EHSV organizácia European Policy Centre (EPC). Výsledky ukazujú, že organizácie občianskej spoločnosti v uvedených krajinách definujú tieto hodnoty podobne, hoci solidaritu si vykladajú odlišnejšie než demokraciu a právny štát.