Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Oikeusvaltioperiaate on ennen kaikkea myös talouskysymys

Oikeusvaltiokriisi EU:ssa on syvenemässä. Kriisi on vahvasti politisoitunut ja aiheuttanut oikeudellisia riitoja, jotka heikentävät Euroopan unionin perustaa. Oikeusvaltioperiaatteesta käytävän keskustelun poliittisiin ja oikeudellisiin näkökohtiin kiinnitetään paljon huomiota julkisessa keskustelussa, mutta taloudellista näkökulmaa aliarvioidaan edelleen. Tämä on mielestäni virhe, sillä oikeusvaltioperiaate vaikuttaa merkittävästi sosiaaliseen ja taloudelliseen vakauteen.

Tärkeitä päivämääriä

Suoraan asiaan

Suoraan asiaan -palstalla pyydämme ETSK:n jäseniä kertomaan tärkeistä EU-aiheisiin liittyvistä lausunnoista, joilla on vaikutusta päivittäiseen elämään EU:ssa.

Euroopan teollisuus: protektionismi on umpikuja, ilmastoneutraalius on avain tulevaisuuteen

Sandra Parthie

Häiriöitä, siirtymä, muutos, rakenneuudistuksia – elämme todellakin ”mielenkiintoisia aikoja”. Eurooppalaiset ovat tätä nykyä samanaikaisesti useiden megatrendien edessä: ilmastonmuutos ja tarve tehdä talouksistamme hiilivapaita, digitalisaatio ja tarve uudistaa töiden organisointia, käänteinen globalisaatio ja tarve säilyttää unionin talouden painoarvo.

”Kysymyksen kohteena...”

Kysymyksen kohteena...

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” tasa-arvoa käsittelevän väliaikaisen ryhmän uusi puheenjohtaja Maria Nikolopoulou vastaa ETSK-infon lukijoiden kysymyksiin ryhmän taustasta ja merkityksestä.

 

 

Maria Nikolopoulou: Rakennamme johdonmukaisesti tasavertaisuuden kulttuuria

ETSK-info: Teidät on valittu tasa-arvoa käsittelevän ETSK:n väliaikaisen ryhmän puheenjohtajaksi. Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät, joihin ryhmän on määrä tarttua?

Maria Nikolopoulou: Tasa-arvoryhmän tehtävänä on edistää koko komitean läpikäyvää tasavertaisuuden ja syrjimättömyyden kulttuuria ETSK:ssa. Sen vuoksi ensi työmme on määrittää alat, joilla jäseniä saatetaan mahdollisesti kohdella eriarvoisesti heidän alkuperänsä, sukupuolensa, seksuaalisen suuntautumisensa tai vakaumuksensa vuoksi. Pyrimme myös lisäämään naisten osallistumista komitean toimintaan ja saavuttamaan sukupuolten edustuksen tasavertaisuuden mahdollisimman nopeasti. Komiteassa on tällä hetkellä 108 naispuolista jäsentä (32,82 %). Tahdomme yhtäältä kasvattaa naispuolisten jäsenten määrää keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja toisaalta varmistaa, että avaamme naisille mahdollisuuksia ja luomme heidän tarvitsemansa edellytykset toimia aktiivisemmin. Yksi välineistä, joita haluamme kehittää, on tiedonkeruu naisten osallistumisesta komitean toimintaan paitsi jäseninä myös asiantuntijoina ja puhujina.

 

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi Yllätysvieras-kolumnissamme huomionarvoisen henkilön, jonka antaumuksellinen työskentely käy innoitukseksi muille. Kyse on henkilöistä, jotka ovat esimerkillisiä erityisesti rohkeutensa, luonteenlujuutensa ja päättäväisyytensä johdosta.

ETSK-infon vieras tässä kuussa on valkovenäläinen aktivisti ja toimittaja Hanna Ljubakova, joka tuo painokkaasti esiin, että Valko-Venäjän oppositio tarvitsee Eurooppaa nyt enemmän kuin koskaan. Hän vetoaa Euroopan unioniin ja muihin avunantajiin, jotta ne tukisivat opposition toimia sekä erityisesti toimittajia ja kansalaisjärjestöjä näiden taistelussa vapauden ja demokratian puolesta.
 

 

Hanna Liubakova: Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunta tarvitsee tukea kiireellisesti

Valkovenäläisten keskuudessa on tapahtunut valtava muutos. Vuodesta 2020 käynnistynyt väkevä kansanliike on huipentunut joukkomielenosoituksiin, jotka ovat olleet suurimpia sitten Neuvostoliiton romahtamisen. Toisin kuin aiempien vaalien yhteydessä, ruohonjuuritasolla ovat liikehtineet ihmiset kaikilta eri elämänaloilta sosiaalisen median kanavien yhteen saattamina ja naisten johdolla.

Uutisia ETSK:sta

ETSK: EU:n olisi puututtava oikeusvaltioperiaatteen rikkomiseen lujalla kädellä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on ottanut tiukan kannan oikeusvaltioperiaatteen loukkauksiin ja ilmoittanut pyrkivänsä varmistamaan, että Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio määräävät kovia varoittavia seuraamuksia niille jäsenvaltioille, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta järjestelmällisesti sillä tavoin, että EU:n talousarvio vaarantuu.

Euroopan nuorison teemavuonna 2022 meidän olisi varmistettava konkreettiset ja pysyvät tulokset kaikkien nuorten eurooppalaisten kannalta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) suhtautuu myönteisesti vuoden 2022 nimeämiseen Euroopan nuorison teemavuodeksi. Komitea katsoo kuitenkin, ettei teemavuosi saa jäädä pelkäksi promootiotoiminnaksi: sen tulee viedä EU:n nuorisostrategiaa eteenpäin sellaisten selkeiden suunnitelmien ja sitoumusten avulla, joissa tavoitteena on saavuttaa konkreettisia tuloksia kaikkien nuorten eurooppalaisten kannalta.

ETSK kannattaa Ranskan EU-puheenjohtajakauden painopisteitä

Ranskan puheenjohtajakauden kolme päätavoitetta ovat elpyminen, voima ja yhteenkuuluvuus. ETSK yhtyy näihin tavoitteisiin ja tukee niitä, kuten komitean puheenjohtaja Christa Schweng totesi tammikuun täysistunnossa 19. tammikuuta 2022 puheessaan Eurooppa-asioista vastaavalle Ranskan valtiosihteeri Clément Beaunelle.

Riittävät, kestäväpohjaiset ja helposti saatavilla olevat laadukkaat vanhustenhoitopalvelut ovat erittäin tärkeitä

ETSK on vakaasti sitä mieltä, että hoidosta riippuvaisten vanhusten hoitomallille olisi annettava keskeinen sija EU:n politiikanlaadinnassa, sillä yli 80-vuotiaiden osuuden odotetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

 

Työterveys ja työturvallisuus: uudenlaiset työperäiset riskit edellyttävät vahvaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua

Työn digitalisoituminen on muuttanut työperäisiä riskejä, sillä se on lisännyt äkillisesti stressin ja työuupumuksen aiheuttamia sairauksia sekä ergonomiapuutteista johtuvia vammoja ja vähentänyt hieman työtapaturmia. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) toteaa lausunnossaan ”Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu työterveyden ja ‑turvallisuuden edistämisen välineenä”, että työmarkkinavuoropuhelu on joka tapauksessa edelleen olennaista työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi.

ETSK kaipaa rahoitusasiavaltuutettuja pk-yrityksiä varten sekä pk-sektorin parempaa huomioon ottamista hyödynnettäessä tekoälyä Euroopassa

ETSK on kehottanut perustamaan erityisvaltuutettujen verkoston auttamaan eurooppalaisia pk-yrityksiä rahoitusasioissa. Komitea korostaa myös, että tekoälyn omaksuminen pk-yrityksissä edellyttää poliittista tahtoa tukea niitä tässä prosessissa.

 

ETSK: Investointeja mukautettava yhteisötaloudessa rahoituksen lisäämiseksi

Uusia rahoitusvälineitä tarvitaan, jotta yhteisötalous voi jatkaa kasvuaan julkisten ohjelmien tarjoaman elvytyksen jälkeen. Näin todetaan ETSK:n uudessa lausunnossa, jossa kehotetaan myös antamaan taloudellista koulutusta yksityisen rahoituksen edistämiseksi.

ETSK esittää keinot ruokaturvaa ja kestävää kehitystä varten

Lausunnossaan ”Ruokaturva ja kestävät elintarvikejärjestelmät”, joka hyväksyttiin täysistunnossa 19. tammikuuta 2022, ETSK kartoittaa keskeisiä tekijöitä, joiden avulla voidaan edistää kestävää ja kilpailukykyistä elintarviketuotantoa EU:ssa sekä vähentää riippuvuutta tuonnista samalla kun lisätään proteiiniomavaraisuutta.

Sisävesiliikenne tarvitsee investointeja

EU:n on jatkuvasti mukautettava Euroopan liikennettä nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ottaen erityisesti huomioon kysynnän muutokset ja merisatamien liikevaihdon kasvusuuntaus. Keskeisinä painopisteinä on oltava multimodaalisuus ja älykkäät toimitusratkaisut hyödyntämällä eri liikennemuotojen tarjoamia etuja parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi, samalla kun lisätään turvallisuutta ja vähennetään ympäristökuormitusta.

 

 

Syrjäisimmät alueet ovat avainasemassa EU:n tulevaisuuden kannalta

ETSK kehottaa EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Ranskan pyytämässä valmistelevassa lausunnossa Euroopan komissiota ottamaan huomioon, että syrjäisimmät alueet voivat tarjota merkittäviä etuja Euroopan tulevaisuutta ajatellen.

 

 

ETSK ehdottaa keskeisiä lisäyksiä komission suosituksiin euroalueen talouspolitiikasta vuonna 2022

ETSK antoi tammikuussa 2022 lausunnon, jossa käsitellään Euroopan komission suosituksia euroalueen talouspolitiikasta vuodeksi 2022 nykyiset olosuhteet huomioon ottaen.

 

 

ETSK varoittaa energiatuotteiden verotusta koskevan ehdotuksen mahdollisista kielteisistä sosioekonomisista vaikutuksista

Tammikuussa 2022 antamassaan lausunnossa ETSK suhtautuu myönteisesti Euroopan komission tavoitteeseen selkeyttää EU:n nykyistä kehystä ja saattaa se ajan tasalle ja muokata verotusta unionissa sellaiseksi, että se suosii kestävää ei-fossiilista energiaa.

 

 

Raaka-aineiden saatavuudesta on tulossa olennaisen tärkeä kysymys vihreän siirtymän ja digitalisaation onnistumisen kannalta

Raaka-aineiden keskeisestä roolista keskusteltiin hyvän aikaa korkean tason konferenssissa, jota ETSK isännöi 31. tammikuuta. Konferenssissa keskityttiin erityisesti kahteen olennaiseen näkökohtaan: kriittisten raaka-aineiden keskeinen rooli EU:n strategisen riippumattomuuden turvaamisessa vihreän siirtymän ja digitalisaation yhteydessä sekä kiertotalouden merkitys, kun ajatellaan tarvetta luoda uusioraaka-ainemarkkinat Eurooppaan.

Uutisia ryhmiltä

Vihreän kehityksen ohjelma muuttaa kaiken, myös geopoliittisen tilanteen

Dimitris Dimitriadis, ETSK:n työnantajat-ryhmän jäsen ja ”ulkosuhteet”-jaoston puheenjohtaja

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä EU:n taloudesta hiilivapaa, on ratkaiseva tekijä, joka mullistaa taloutemme, yhteiskuntamme ja suhteemme muuhun maailmaan.

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu työterveyden ja -turvallisuuden edistämisen välineenä

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Erilaisten kriisien ja siirtymien vaikuttaessa työelämään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla voi olla olennainen asema kolmen keskeisen tavoitteen saavuttamisessa: niiden työelämän muutosten ennakointi ja hallinta, joita vihreä ja digitaalinen siirtymä sekä väestöllinen muuntuminen aiheuttavat, työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisyn tehostaminen sekä mahdollisiin tuleviin terveyskriiseihin varautuminen.

 

Moninainen Eurooppa -ryhmän odotukset Ranskan EU-puheenjohtajakaudelle

ETSK:n moninainen Eurooppa -ryhmä

Ranskan otettua puheenjohtajuuden Euroopan unionin neuvostossa moninainen Eurooppa -ryhmän ranskalaiset jäsenet kertovat odotuksistaan puheenjohtajakaudelle: ne ulottuvat eurooppalaisen demokratian vahvistamisesta aina huomion siirtämiseen EU:sta unionin kansalaisiin.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

”Stay with us” -valokuvanäyttely – vuosi Kroatian maanjäristyksestä

ETSK isännöi valokuvanäyttelyä, jossa palataan Kroatiassa joulukuussa 2020 tapahtuneen katastrofaalisen maanjäristyksen jälkimaininkeihin.

Kiertotaloutta yhtä soittoa

ETSK tarjoaa 2. maaliskuuta ”Hylkytavaramusiikkia”-nimisen spesiaalishow’n osana kiertotalouden sidosryhmäkonferenssia 2022.

”Totuus valheista” paljastetaan pian

ETSK valmistautuu vastaanottamaan 99 toisen asteen oppilasta ja heidän mukanaan matkustavat opettajat vuoden 2022 nuorisotapahtumaan, jonka aiheena on ”Totuus valheista. Nuoret haastavat disinformaation”. Oppilaiden mentoreina toimivat ETSK:n jäsenet vierailevat valituissa kouluissa tavatakseen ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan osallistuvia valtuuskuntia ja keskustellakseen heidän kanssaan.

 

 

Vuoden 2022 kansalaisyhteiskuntapäivät

Vuoden 2022 kansalaisyhteiskuntapäivät, joiden teemana on ”EU yhteisen vaurauden edistäjänä – kansalaisyhteiskunta ihmisten ja maapallon hyväksi toimivan talouden puolella”, pidetään 15.–17. maaliskuuta 2022.