Tilgængelige sprog:

Leder

Princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udarbejdelsen af EU-budgettet

Budgetterne er ikke neutrale. De kan være indikatorer for tilsagnet om at opfylde f.eks. kvinders behov og til at opnå ligestilling mellem kønnene. EØSU's finans- og budgetudvalg har derfor besluttet at foretage en tilbundsgående analyse af kønsbudgettering. Men hvad mener vi egentlig med det? Vi taler om at indarbejde et ligestillingsperspektiv i udarbejdelsen og gennemførelsen af budgettet. Det betyder, at der skal gøres en indsats for at fremme ansvarlighed og gennemsigtighed med hensyn til de potentielle konsekvenser af udgiftsbeslutninger for ligestillingen, og at der skal fastlægges målgrupper for støttemodtagere for at undgå forskelsbehandling eller uligheder i gennemførelsen af forskellige politikker og tiltag. Denne metode giver en bedre forståelse af, hvordan indtægter og udgifter i forskellige organers, institutioners og regeringers politikker kan have forskellige virkninger for kvinder og mænd. Dette kan også bidrage til, at offentlige ressourcer anvendes på en måde, der kan gøre budgetter og politikker mere effektive.
 

Vigtige datoer

Fra Ukraine på vej til...

Kolya har boet alene med familiens kat i sin lejlighed, som er delvist ødelagt af russiske luftangreb, i centrum af Irpin. Hans familie flygtede til Frankrig, men han valgte at blive, for som han siger, så var han nødt til at forsvare deres hjem og ejendele. Han viste os stolt billederne af sine børn, deres medaljer fra ballet og taekwondo, og fortalte, at han er sikker på, at han snart vil blive genforenet med dem, "så snart alt dette er overstået".

"Lige til sagen"

I vores klumme "Lige til sagen" kommenterer EØSU's medlemmer vigtige punkter på EU's dagsorden. Alena Mastantuono er en af ordførerne for udtalelsen om energiforsyningssikkerhed REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser, der blev vedtaget på EUSØ's plenarforsamling i maj.

Europa udsættes for russisk roulette

Kremls trussel om at lukke for russisk gas sætter Europa under pres. Efter Polen og Bulgarien står nu også Finland, Danmark og Nederlandene på listen over lande, der som følge af en strid med den russiske regering, har fået lukket deres gasforsyninger.

"Et spørgsmål til..."

Et spørgsmål til …

På denne side beder vi medlemmer af EØSU om at svare på et spørgsmål om et emne, de anser for at stå højt på EU's dagsorden.

Luca Jahier: De nationale genopretnings- og resiliensplaner er kommet godt i gang

EØSU info: Hvad er din holdning til status for gennemførelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner i medlemsstaterne?

Luca Jahier: For et år siden indledte vi processen med at gennemføre genopretnings- og resiliensfaciliteten, og kun meget få lande var kommet videre med udarbejdelsen af deres nationale planer. 

Gæt, hvem der er vores gæst.....

Månedens gæst

Hver måned præsenterer vi en offentlig person, hvis arbejde og engagement er en kilde til inspiration for andre. Personens mod, karakterstyrke og handlekraft er forbilledlig, og hans eller hendes tapperhed fortjener respekt. Denne måneds gæst er Kostas Onisenko.

"Objektivitet" eller "moral"? Mediernes dilemma i nyhedsdækningen af krigen i Ukraine

Siden Vietnamkrigen har det internationale journalistsamfund bevæget sig i retning af objektiv krigsrapportering, hvor der ikke gives udtryk for støtte til nogen af parterne. Denne nye praksis blev betragtet som et meget stort fremskridt i retning af objektivitet i modsætning til den tidligere praksis, hvor journalister var tilknyttet et lands militær. Dette kunne naturligvis lade sig gøre på grund af mediernes økonomiske vækst, men det skyldtes også, at de fleste konflikter blev udkæmpet "langt væk" fra de store medievirksomheders hovedsæder. Der var tale om "udenlandske" krige, så det var forholdsvis nemt for journalister at holde følelserne på afstand. Krigen i Ukraine har sat denne teori under pres og forventes i den nærmeste fremtid at medføre betydelige ændringer i mediernes overordnede funktion og deres samspil med samfundet og staten.

EØSU-nyt

I en tale til EØSU opfordrede Charles Michel til et europæisk geopolitisk fællesskab, som skal omfatte Ukraine

Ved åbningen af plenarforsamlingen i maj understregede EØSU's formand, Christa Schweng: "Sammen skal vi tage konsekvenserne af krigen i Ukraine og de kommende geopolitiske udfordringer. Europa skal udvikle sig fra at være en mester i krisestyring til en verdensmester i at forme fremtiden".

 

Et holistisk og sammenhængende migrationssystem kan bevæbne Europa mod diktatorers trusler og flygtningekriser

Som reaktion på den statsstøttede instrumentalisering af migranter ved de ydre grænser afholdt EØSU en konference om dette emne, hvor udvalget fremhævede fremdriften bag europæiseringen af migrationspolitikken. Hidtil har autoritære ledere anvendt humanitære lidelser til at afpresse Europa, da de er opmærksomme på kløften i migrationspolitikken på kontinentet.

Civilsamfundsdialogen må under ingen omstændigheder tilsidesættes

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har opfordret EU-institutionerne til at vedtage en nultolerance over for holdninger og praksis i medlemsstaterne, der hæmmer civilsamfundets arbejde og begrænser dets udfoldelsesmuligheder i Europa.

Genopretningen vil kun lykkes, hvis det europæiske civilsamfund inddrages på systematisk vis

EØSU har vedtaget en ny resolution om inddragelse af det organiserede civilsamfund i gennemførelsen og overvågningen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner. En nylig høring viser, at det organiserede civilsamfund i strid med lovgivningen ikke inddrages tilstrækkeligt i disse planer.

EØSU advarer om, at krigen i Ukraine er en stor udfordring for EU's samhørighedspolitik

Samhørighedspolitikken er afgørende for at overvinde covid-19-krisen, opnå klimaneutralitet senest i 2050 og mindske ulighederne i Europa. I en ny EØSU-udtalelse advares der om, at krigen i Ukraine er den alvorligste udfordring for samhørighedspolitikken i den nærmeste fremtid.

EØSU efterlyser et åbent og sikkert Schengenområde

Krigen i Ukraine, som har ført til en hidtil uset strøm af flygtninge, der søger beskyttelse i EU, peger på et presserende behov for effektive, humane og humanitære fælles europæiske bestemmelser om migration og asyl i et åbent, men lige sikkert Schengenområde, som det fremgår af en udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), der blev vedtaget på plenarforsamlingen i maj.

EØSU glæder sig over den længe ventede handlingsplan for den sociale økonomi

Skærpede foranstaltninger på fire specifikke områder ville ifølge EØSU gøre planen mere effektiv, men udvalget glæder sig ellers over, at så mange af dets forslag er blevet taget i betragtning.

Europa skal bekæmpe udbredelsen af hadefuld tale og hadforbrydelser stærkt

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) støtter Kommissionens initiativ til at udvide listen over strafbare handlinger i EU til at omfatte alle former for hadforbrydelser og hadefuld tale i en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i maj, og opfordrer Rådet til at følge dette forslag.

Anstændigt arbejde: Der bør aldrig drives forretning på bekostning af menneskers værdighed og frihed

Den store stigning i børne- og tvangsarbejde samt den fortsatte udnyttelse af arbejdstagere i hele verden gør EU's indsats for anstændigt arbejde mere og mere presserende.

EU skal nedbryde hindringerne for beskæftigelse af unge med handicap

EØSU's høring den 8. april, der samlede de vigtigste handicappolitiske aktører, herunder arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationerne, pegede på behovet for at øge beskæftigelsesfrekvensen for personer med handicap, navnlig unge. Trods indsatsen på lovgivningsområdet viser data, at mange af dem stadig udsættes for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af stereotyper, der fremstiller dem som uproduktive.

Nye finansieringskilder til EU-budgettet skal være stabile, retfærdige og erhvervsvenlige

Udvalget opfordrer Kommissionen til at gennemføre mere målrettede konsekvensanalyser af dens forslag til nye finansieringskilder til EU-budgettet med henblik på tilbagebetaling af gæld i forbindelse med NextGenerationEU.

Konkurrencepolitikken bør matche EU's nye ambitioner

Reglerne om fusioner, karteller og statsstøttekontrol bør revideres, så de svarer til EU's ambitioner på klimaområdet og det digitale område og bidrager til at opnå strategisk autonomi, hvilket alt sammen vil kræve massive investeringer. To nye udtalelser fra EØSU forklarer, hvordan denne revision bør foretages.

Bæredygtighed i emballageindustrien vil være et vendepunkt i beskyttelsen af planeten

I en udtalelse, der blev fremlagt af Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI), og som blev vedtaget på plenarforsamlingen i maj, anbefaler Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), at Kommissionen og de nationale regeringer i samråd med alle interessenter inden for emballageindustrien tager de nødvendige skridt i løbet af hvert produkts livscyklus til at øge industriens bæredygtighed.

 

Genopretning af bæredygtige kulstofkredsløb: EØSU støtter Kommissionens holdning

I en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i maj, støtter Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Kommissionens meddelelse om bæredygtige kulstofkredsløb og mener, at den fælles landbrugspolitik skal udgøre den strategiske ramme, der baner vejen for overgangen til landbrug med lave CO2-emissioner.

EØSU mener, at sikker energiforsyning til en overkommelig pris er en prioritet

Uafhængighed på energiområdet er nøglen til Europas fremtid: EU skal sikre sin energiforsyning hurtigst muligt, gøre sig fri af russisk gas og drastisk fremskynde omstillingen til ren energi. Dette er hovedbudskabet i udtalelsen "REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser", der blev udarbejdet af Thomas Kattnig, Alena Mastantuono og Simo Tiainen og vedtaget på plenarforsamlingen i maj.

EØSU efterlyser mere konkret handling med henblik på at støtte og beskytte uafhængige belarusiske journalister

Siden august 2020 har Aleksandr Lukasjenkos autoritære regime foretaget et masseangreb på civilsamfundet og på uafhængige journalister, bloggere og forfattere i Belarus. EØSU har udsendt en informationsrapport om mediesituationen i landet, som indeholder anbefalinger til, hvordan man kan hjælpe belarusiske medievirksomheder og journalister, som er flygtet ud af landet, og dem der er blevet tilbage for at bekæmpe regimet.

Unge på Vestbalkan har brug for konkrete politikker for deres fremtid

Deltagerne i høringen "Ungdomspolitik på Vestbalkan som led i innovationsdagsordenen for Vestbalkan", som blev afholdt af EØSU, bekræftede på ny de unges betydning for regionens fremtid. De påpegede også problemet med "hjerneflugt" og, hvordan en omdannelse af dette til "hjernemobilitet" kunne stimulere den økonomiske vækst og udviklingen på Vestbalkan.

Løb for Ukraine

Næstformand Giulia Barbucci deltog på vegne af EØSU i den 42. udgave af løbet "Brussels 20 km race" den 29. maj sammen med repræsentanter for andre EU-institutioner, herunder formanden for Europa-Parlamentet, Roberta Metsola.

Det er ifølge Giulia Barbucci et vigtig arrangement, særligt lige nu. "Det vellykkede Brussels 20 km race, som blev løbet af 33.000 europæiske borgere og repræsentanter for EU's institutioner, sendte et stærkt budskab om fred og om at stå sammen med Ukraine," sagde hun.

Nyt fra grupperne

Forordningen om europæiske mikrochips – et vigtigt initiativ, der dog rejser visse spørgsmål

Af Heiko Willems, EØSU's Arbejdsgivergruppe

Halvledere er en vigtig del af mange forskellige økonomiske sektorer og aspekter i livet – både for industrien og forbrugerne. Desuden kan de grønne og digitale omstillingsmål ikke nås uden halvledere. Forordningen om europæiske mikrochips, som Kommissionen fremlagde den 8. februar 2022, skal garantere EU's forsyningssikkerhed, modstandsdygtighed og teknologiske førerposition inden for halvlederteknologier og -anvendelser.

Hvordan sikrer vi, at der følges op på borgernes krav efter konferencen om Europas fremtid?

Af EØSU's Arbejdstagergruppe

Efter et års intensivt arbejde har konferencen om Europas fremtid endelig udstedt sine anbefalinger og fremlagt en række ambitiøse forslag til et mere retfærdigt og stærkere EU, som borgere fra hele Europa har fremsat i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og andre aktører. Borgerne har gjort det klart, at EU skal gøre mere på de områder, der er vigtige for dem, navnlig på områder som ulighed, fattigdom, bekæmpelse af klimaændringer og beskyttelse af demokrati. Dette kan f.eks. ses i medtagelsen af en protokol om sociale fremskridt, der skal sikre, at sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder ligestilles med de fire grundlæggende friheder i det indre marked. Ligeledes kræver borgerne et mere modigt EU, som optræder på den internationale scene med én stemme, som reagerer på sine omgivelser, og som kommer tættere på sine borgere og er mere gennemsigtigt i sit arbejde.

 

Gruppen af civilsamfundsorganisationer er det nye navn på EØSU's gruppe Diversitet Europa

Af EØSU's Gruppe af civilsamfundsorganisationer

Den 18. maj 2022 besluttede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) gruppe "Diversitet Europa" (Gruppe III) enstemmigt at ændre navn til "Gruppen af civilsamfundsorganisationer". Navneændringen træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Biodiversitet: Kunstnere skrider til handling

En ny generation af kunstnere sætter biodiversitet og natur i centrum i deres kunstneriske udfoldelser. Online-udstillingen "Biodiversity: artists take action" fremhæver forbindelsen mellem mennesker og natur på en helt unik måde. Udstillingen kan ses fra den 20. maj til den 20. juni 2022 i forbindelse med det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.