Dostupné jazyky:

Úvodník

Zásada genderové rovnosti při sestavování rozpočtu EU

Rozpočty nejsou neutrální. Může se v nich například odrážet míra úsilí o naplnění potřeb žen a o dosažení genderové rovnosti. V této souvislosti se naše Komise pro finanční a rozpočtové záležitosti rozhodla vzít si na mušku genderové rozpočtování. Ale oč vlastně jde? Myslí se tím zohledňování rovnosti žen a mužů při sestavování a plnění rozpočtu. V jeho rámci je třeba posilovat odpovědnost a transparentnost, co se týče potenciálního dopadu rozhodnutí o vynakládání prostředků z hlediska genderové rovnosti, a určovat konkrétní cílové skupiny příjemců, aby se zamezilo diskriminaci či nerovnostem při provádění politik a opatření. Tímto postupem lze získat lepší představu o rozdílech v tom, jak se příjmy a výdaje v rámci politik jednotlivých orgánů, institucí a vlád dotýkají žen a jak mužů. Může to rovněž pomoci zajistit, aby byly veřejné prostředky využívány způsobem, který přinese větší efektivitu a účinnost rozpočtů i politik.
 

Poznamenejte si

Na cestě z Ukrajiny

Kolja žije již nějakou dobu sám ve svém bytě, který přímo v centru města Irpiň částečně zničily ruské nálety. Společnost mu dělá jen kočka patřící jeho rodině. Jeho nejbližší uprchli do Francie, nicméně on sám se rozhodl zůstat. Říká, že musí bránit svůj domov a majetek. Pochlubil se nám fotografiemi svých dětí, jejich medailemi z baletu a taekwonda a prohlásil, že „až bude po všem“, určitě se s nimi zase brzy shledá.

K věci

V naší rubrice „K věci“ si povídáme s členy EHSV o důležitých tématech evropské agendy. V tomto vydání jsme se obrátili na Alenu Mastantuono, která se coby zpravodajka podílela na přípravě stanoviska REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii přijatého na květnovém plenárním zasedání.

Rusko roztáčí v Evropě svou ruletu

Evropou se šíří kremelská hrozba odstřižení od dodávek ruského plynu. Po Polsku a Bulharsku si ruská vláda vzala na mušku také Finsko, Dánsko a Nizozemsko a uzavřela jim kohoutky.

„Otázka pro...“

Otázka pro…

V této rubrice klademe členům EHSV otázku k tématu, které má podle nich v evropské agendě prioritní význam.

Luca Jahier: Členské státy si při provádění svých plánů pro oživení a odolnost vedou dobře

EHSV info: Jak jsou na tom podle Vás členské státy s realizací národních plánů pro oživení?

Luca Jahier: Před rokem jsme stáli na samém počátku provádění Nástroje pro oživení a odolnost a jen hrstka zemí byla tehdy již v přípravě svého národního plánu o něco dále.  

 

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

Každý měsíc Vám v této rubrice představujeme význačnou osobnost, jejíž činnost a angažovanost jsou zdrojem inspirace. Jejich odvaha, síla charakteru a odhodlání jednat jsou zářným příkladem a jejich statečnost zasluhuje úctu. Tento měsíc je naším vzácným hostem Kostas Onisenko.

„Objektivita“, nebo „morálnost“? Dilema médií při informování o válce na Ukrajině

Od vietnamské války tíhne mezinárodní novinářská komunita k objektivnímu válečnému zpravodajství. Jinými slovy: snaží se nevyjadřovat podporu žádné ze stran. Tato nová praxe byla považována za známku obrovského pokroku směrem k objektivitě a kontrastovala s dosavadní praxí nazývané v angličtině „embedded journalism“, tedy přidružení reportérů k armádě dané země. Tento posun byl pochopitelně umožněn ekonomickým růstem sdělovacích prostředků, ale také skutečností, že se většina konfliktů odehrávala „daleko“ od sídel velkých mediálních společností. Šlo o „zahraniční“ války, a tudíž bylo pro novináře relativně snadné zachovat si emocionální odstup. Válka na Ukrajině tuto teorii nahlodala a v blízké budoucnosti lze díky ní očekávat významné změny v celkovém fungování sdělovacích prostředků i v jejich vztazích se společností a státem.

Novinky z EHSV

Charles Michel na plenárním zasedání EHSV vyzval k vytvoření evropského geopolitického společenství, jehož součástí bude i Ukrajina

Předsedkyně EHSV v úvodním proslovu na květnovém plenárním zasedání zdůraznila: „Je nezbytné, abychom se k důsledkům války na Ukrajině i k budoucím geopolitickým výzvám stavěli jednotně. Evropa si vede mistrně při překonávání krizí, a nyní musí ukázat světovou třídu i v otázkách budoucího vývoje.“

 

Holisitický a soudržný migrační systém může Evropu uchránit před hrozbami v podobě diktátorů a před uprchlickými krizemi

V reakci na státem podporované účelové využívání migrantů na vnějších hranicích EU uspořádal EHSV na toto téma konferenci, která zdůraznila dynamiku evropeizace migrační politiky. Autoritářští vůdci, kteří jsou si vědomi nedostatků evropské migrační politiky, zatím využívají lidského utrpení k vydírání Evropy.

V EU v žádném případě nesmí docházet k potlačování dialogu s občanskou společností

Evropský hospodářský a sociální výbor vyzval orgány EU, aby přijaly strategii nulové tolerance vůči postojům a postupům členských států, které brání činnosti občanské společnosti a zmenšují její prostor v Evropě.

Oživení bude úspěšné pouze tehdy, bude-li do něj systematicky zapojena evropská občanská společnost

EHSV přijal nové usnesení o zapojení organizované občanské společnosti do provádění a monitorování národních plánů pro oživení a odolnost. Nedávná konzultace ukázala, že navzdory nařízení není organizovaná občanská společnost do těchto plánů dostatečně zapojena.

Podle EHSV je pro politiku soudržnosti největší výzvou válka na Ukrajině

Politika soudržnosti hraje zcela zásadní roli z hlediska překonání krize COVID-19, dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a snížení rozdílů v Evropě. EHSV nedávno přijal stanovisko, ve kterém upozornil na to, že nejzávažnější výzvou, s níž se tato politika bude muset v nejbližší době vypořádat, je válka na Ukrajině.

EHSV požaduje otevřený a bezpečný schengenský prostor

Vzhledem k válce na Ukrajině, která zapříčinila nebývalý příliv uprchlíků hledajících útočiště v EU, je naléhavě zapotřebí účinných, humánních a humanitárních společných evropských předpisů v oblasti migrace a azylu v otevřeném, ale zároveň bezpečném schengenském prostoru. To se uvádí ve stanovisku, které přijal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) na svém květnovém plenárním zasedání.

EHSV vítá dlouho očekávaný akční plán pro sociální ekonomiku

EHSV s potěšením konstatuje, že byla v akčním plánu pro sociální ekonomiku zohledněna řada jeho návrhů. Má však za to, že by bylo možné posílit účinnost tohoto plánu prostřednictvím důraznějších opatření ve čtyřech stěžejních oblastech.

Evropa musí důrazně zakročit proti šíření nenávistných verbálních projevů a trestným činům z nenávisti

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve svém stanovisku, které přijal na květnovém plenárním zasedání, podpořil záměr Evropské komise rozšířit unijní seznam trestných činů o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti a vybídl Radu, aby tento návrh přijala.

Důstojná práce – Podnikat by se nikdy nemělo na úkor lidské důstojnosti a svobody

Prudký nárůst dětské a nucené práce a neutuchající vykořisťování pracovníků na celém světě stále naléhavěji vyžadují, aby EU aktivně konala.

EU musí odstranit překážky zaměstnanosti mladých lidí se zdravotním postižením

Slyšení EHSV, které se konalo 8. dubna a na němž se sešly hlavní subjekty politiky v oblasti zdravotního postižení, včetně sociálních partnerů a organizací občanské společnosti, poukázalo na to, že je třeba zvýšit míru zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a to zejména v případě mladých lidí. Z dostupných údajů je patrno, že navzdory úsilí, jež bylo vyvinuto na poli práva, čelí mnozí z nich i nadále diskriminaci ve světě práce, a to v důsledku stereotypů, které je vykreslují jako málo produktivní pracovníky.

Nové zdroje financování rozpočtu EU musí být stabilní, spravedlivé a příznivé z hlediska podniků

Výbor vyzývá Evropskou komisi, aby přistoupila k cílenějším posouzením dopadu svých návrhů na nové zdroje financování rozpočtu EU, jež mají sloužit k úhradě dluhu za program NextGenerationEU.

Politika v oblasti hospodářské soutěže by měla odpovídat novým ambicím EU

Je třeba sladit pravidla pro spojování podniků, antimonopolní pravidla a pravidla pro kontrolu státní podpory s klimatickými a digitálními cíli Unie a úsilím o dosažení strategické autonomie. To vše bude vyžadovat rozsáhlé investice. EHSV ve dvou nových stanoviscích vysvětluje, jak by tato revize měla být provedena.

Udržitelnost obalového průmyslu by byla ústředním prvkem ochrany planety

Ve stanovisku, jež předložila Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) a které bylo přijato na květnovém plenárním zasedání, Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) doporučuje, aby Evropská komise a vlády členských států přijaly na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami z oblasti obalového průmyslu nezbytná opatření v rámci celého životního cyklu všech výrobků s cílem posílit udržitelnost tohoto odvětví.

 

Obnova udržitelných uhlíkových cyklů: EHSV podporuje postoj Evropské komise

In an opinion adopted in its May plenary, the European Economic and Social Committee (EESC) supports the European Commission's communication on sustainable carbon cycles and says it believes that the Common Agricultural Policy (CAP) must provide the strategic framework paving the way for a low-carbon transition in agriculture.

Podle EHSV jsou prioritou bezpečné a cenově dostupné dodávky energie

Energetická nezávislost má pro budoucnost Evropy klíčový význam. EU musí tedy co nejdříve zajistit dodávky energie, zbavit se závislosti na ruském plynu a výrazně urychlit přechod na čistou energii. To je hlavní zjištění stanoviska „REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii“, které vypracovali Thomas Kattnig, Alena Mastantuono a Simo Tiainen a jež bylo přijato na květnovém plenárním zasedání.

EHSV požaduje konkrétnější opatření na podporu a ochranu nezávislých běloruských novinářů

Autoritářský režim Alexandra Lukašenka od srpna 2020 masově utlačuje občanskou společnost, nezávislé novináře, bloggery a spisovatele v Bělorusku. EHSV zveřejnil informační zprávu o situaci sdělovacích prostředků v této zemi, v níž formuloval doporučení o tom, jak pomáhat běloruským mediálním společnostem a novinářům, kteří uprchli ze země, i těm, kteří tam zůstali a nadále proti tomuto režimu bojují.

Budoucnost mládeže v zemích západního Balkánu závisí na reálných politikách

Na slyšení „Politika v oblasti mládeže v zemích západního Balkánu“, které EHSV uspořádal v rámci agendy inovací pro západní Balkán, potvrdili jeho účastníci důležitost mladých lidí pro budoucnost regionu. Poukázali také na problém „odlivu mozků“ a zabývali se myšlenkou, jak tento pohyb proměnit v „cirkulaci mozků“, která by podpořila hospodářský růst a rozvoj zemí západního Balkánu.

V běžeckých tretrách na pomoc Ukrajině

Místopředsedkyně Giulia Barbucci se za EHSV zúčastnila 42. ročníku dvacetikilometrového běhu Bruselem, který se konal 29. května. Do startovních bloků zaklekli i představitelé jiných institucí EU, mj. předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola.

Podle paní Barbucci má tato akce mimořádný význam, zejména pak za současné situace: „Bruselský závod měl obrovský úspěch – zapojilo se do něj 33 000 běžců z řad občanů a institucí EU, kteří tak dali jasně najevo, že si přejí mír a že solidárně podporují Ukrajinu.“

Novinky ze skupin

Evropský akt o čipech – důležitá iniciativa s několika otazníky

Heiko Willems, člen skupiny EHSV Zaměstnavatelé

Polovodiče jsou nezbytnou součástí mnoha různých hospodářských odvětví a oblastí života – jak pro průmysl, tak pro spotřebitele. Navíc bez polovodičů nelze splnit cíle zelené a digitální transformace. Evropský akt o čipech, který dne 8. února 2022 předložila Evropská komise, by měl zaručit bezpečnost dodávek, odolnost a vedoucí postavení EU v oblasti polovodičových technologií a aplikací.

Na požadavky občanů v rámci Konference o budoucnosti Evropy je třeba reagovat konkrétními kroky

skupina Zaměstnanci v EHSV

Konference o budoucnosti Evropy po roce intenzivní práce vydala svá závěrečná doporučení. Představila soubor ambiciózních návrhů pro spravedlivější a silnější Evropu předložených občany z celého kontinentu, kteří na nich spolupracovali se sociálními partnery a dalšími aktéry. Občané dali jasně najevo, že Evropská unie musí v oblastech, které jsou pro ně důležité, činit více. Jde především o oblasti, jako je nerovnost, chudoba, boj proti změně klimatu a ochrana demokracie. Patrné je to na například ze začlenění protokolu o sociálním pokroku s cílem zajistit, aby sociální a pracovní práva byla postavena na roveň čtyřem základním svobodám jednotného trhu. Občané rovněž volají po Evropě, jež bude smělejší, bude na mezinárodní scéně vystupovat jednotně, bude schopna reagovat na své okolí a přiblíží se svým občanům a jejíž činnost bude transparentnější.

 

Skupina Různorodá Evropa nese nový název: Organizace občanské společnosti

skupina Organizace občanské společnosti v EHSV

18. května 2022 se skupina Různorodá Evropa, která je třetí skupinou působící v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV), jednomyslně rozhodla přejmenovat. Nový název zní Organizace občanské společnosti a tato změna má okamžitou platnost.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Biologická rozmanitost: umělci se angažují

Pro novou generaci umělců je biologická rozmanitost a příroda středobodem umělecké činnosti. On-line výstava Biologická rozmanitost: umělci se angažují jedinečným způsobem ukazuje, jak jsou lidé a příroda vzájemně propojeni. Výstava, která byla uspořádána ve spolupráci s francouzským předsednictvím Rady EU, bude k vidění od 20. května do 20. června 2022.