Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Soolise võrdõiguslikkuse põhimõte ELi eelarve ettevalmistamisel

Eelarved ei ole neutraalsed. Need võivad olla hea indikaator näiteks selle kohta, kuivõrd kohustutakse täitma naiste vajadusi ja taotlema soolist võrdõiguslikkust. Seepärast on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rahandus- ja eelarvekomisjon otsustanud põhjalikult analüüsida sooteadlikku eelarvestamist. Kuid millest me tegelikult räägime? Me räägime soolise võrdõiguslikkuse perspektiivi lisamisest eelarve koostamisse ja täitmisse. See tähendab aruandekohustuse ja läbipaistvuse edendamist seoses kuluotsuste võimaliku mõjuga soolisele võrdõiguslikkusele, samuti kasusaajate sihtrühmade kindlaksmääramist, et vältida diskrimineerimist või ebavõrdsust eri poliitikastrateegiate ja meetmete rakendamisel. See metoodika võimaldab paremini mõista, kuidas eri asutuste, institutsioonide ja valitsuste poliitikast tulenevad tulud ja kulutused võivad naisi ja mehi erinevalt mõjutada. See võib aidata kaasa ka avaliku sektori vahendite kasutamisele viisil, mis võib muuta eelarved ja poliitika tõhusamaks ja tulemuslikumaks.
 

Ürituste kalender

Teel Ukrainast...

Kolja elab koos oma pere kassiga üksi korteris, mille Venemaa õhurünnak otse Irpini keskel osaliselt hävitas. Tema pere põgenes Prantsusmaale, kuid ta ise otsustas jääda, öeldes, et peab kaitsma nende kodu ja vara. Ta näitas meile uhkusega oma laste fotosid, nende balletis ja taekwondos võidetud auhindu ning ütles, et on kindel selles, et saab nendega uuesti varsti kokku, „kui see on lõppenud“.

Otse asja kallale

Veerus „Otse asja kallale“ jagavad komitee liikmed oma seisukohti Euroopa tegevuskava olulistes küsimustes. Alena Mastantuono on üks arvamuse „REPowerEU: Euroopa ühismeede taskukohasema, kindlama ja kestlikuma energiavarustuse tagamiseks“ raportööridest. See energiavarustuskindlust käsitlev arvamus võeti vastu komitee täiskogu mai istungjärgul.

Euroopaga mängitakse Vene ruletti

Kremli ähvardus katkestada Venemaa gaasi tarnimine käib mööda Euroopat. Lisaks Poolale ja Bulgaariale on ka Soome, Taani ja Madalmaad sattunud nende riikide nimekirja, kes on Venemaa valitsusega tülli läinud ja kelle gaasitarned on seetõttu katkestatud.

„Üks küsimus...“

„Üks küsimus...“

Selles rubriigis esitame komitee liikmetele küsimuse, mis on seotud nende jaoks olulise teemaga Euroopa poliitikas.

Luca Jahier: riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad on hästi käima läinud

EMSK Info: Millises seisus on Teie arvates riiklike taaste- ja vastupidavuskavade rakendamine liikmesriikides?

Luca Jahier: Aasta tagasi olime taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise protsessi alguses ning vaid väga vähesed riigid olid teinud edusamme oma riiklike kavade koostamises. 

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Iga kuu tutvustame selles rubriigis üht tähelepanuväärset inimest, kelle pühendunud töö on teistele inspiratsiooniallikaks. Nende julgus, iseloomutugevus ja otsusekindlus tegutseda on hämmastavaks eeskujuks ning nende vaprus väärib austust. Meie sellekuine külaline on Kostas Onisenko.

Objektiivsus või eetilisus? Meedia dilemma Ukraina sõja kajastamisel

Alates Vietnami sõjast on rahvusvaheline ajakirjanduskogukond kutsunud üles kajastama sõda objektiivselt, st hoiduma kummalegi poolele toetust avaldamast. Seda uut tava peeti märgiks suurest edust objektiivsuse suunas erinevalt varasemast ajakirjanduse tavast, kus ajakirjanikud olid seotud ühe riigi sõjaväega. Loomulikult sai see võimalikuks tänu meedia majanduslikule kasvule, kuid ka selle pärast, et enamik konflikte toimus kaugel suurte meediaettevõtete peakorteritest. Tegemist oli n-ö võõrsil toimunud sõdadega, nii et ajakirjanikel oli suhteliselt lihtne end emotsionaalselt distantseerida. Ukraina sõda on seadnud selle teooria kahtluse alla ja toob lähitulevikus tõenäoliselt kaasa olulisi muutusi massiteabevahendite üldises toimimises ning nende suhetes ühiskonna ja riigiga.

EMSK uudised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees kõne pidanud Charles Michel kutsus üles looma Euroopa geopoliitilise ühenduse, kuhu kuuluks ka Ukraina

Täiskogu mai istungjärku avades toonitas komitee president: „Üheskoos peame tulema toime Ukraina sõja tagajärgedega ja eesseisvate geopoliitiliste probleemidega. Euroopa peab arenema kriisiohje meistrist tuleviku kujundamise maailmameistriks.“

 

Terviklik ja sidus rändesüsteem võib aidata Euroopal toime tulla diktaatorite ähvarduste ja pagulaskriisidega

Et reageerida riigi mahitusel toimuvale rändajate ärakasutamisele ELi välispiiridel, korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sel teemal konverentsi. Sellel rõhutati, et koos praeguse pagulaskriisi lahendamisega tuleks ühe hooga muuta kogu rändepoliitika euroopalikumaks. Siiani on autoritaarsed juhid Euroopalt väljapressimiseks kasutanud humanitaarkannatusi, sest nad on teadlikud rändepoliitika problemaatikast Euroopas.

Kodanikühiskonna dialoogi kõrvalejätmine ELis on vastuvõetamatu

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsus ELi institutsioone üles rakendama nulltolerantsi liikmesriikide hoiakute ja tavade suhtes, mis takistavad kodanikuühiskonna tööd ja vähendavad selle tegutsemisruumi Euroopas.

Majandus õnnestub taastada ainult siis, kui Euroopa kodanikuühiskond süstemaatiliselt kaasata

Komitee võttis vastu uue resolutsiooni organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamise kohta riiklike taaste- ja vastupidavuskavade rakendamisse ja järelevalvesse. Hiljutine konsultatsioon näitab, et erinevalt ettenähtust ei ole organiseeritud kodanikuühiskond nendesse kavadesse piisavalt kaasatud.

EMSK hoiatab: sõda Ukrainas kujutab endast suurt väljakutset ELi ühtekuuluvuspoliitikale

Ühtekuuluvuspoliitikal on keskne roll COVID-19 kriisist ülesaamisel, kliimaneutraalsuse saavutamisel 2050. aastaks ja erinevuste vähendamisel Euroopas. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hiljutises arvamuses hoiatatakse, et selle poliitika kõige tõsisem väljakutse lähitulevikus on sõda Ukrainas.

Komitee nõuab avatud ja turvalist Schengeni ala

Ukrainas käiv sõda, mis on põhjustanud ELis peavarju otsivate pagulaste enneolematu voo, toob selgelt esile pakilise vajaduse ühiste tõhusate, humaansete ja humanitaarsete Euroopa reeglite järele rände ja varjupaiga valdkonnas avatud, ent samas turvalisel Schengeni alal. Sellisele järeldusele jõuti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuses, mis võeti vastu mais toimunud täiskogu istungjärgul.

Komiteel on heameel kauaoodatud sotsiaalmajanduse tegevuskava üle

Komitee arvates muudaksid tugevamad meetmed neljas konkreetses valdkonnas selle tõhusamaks ning rõõmustab paljude oma ettepanekute arvesse võtmise üle.

Euroopa peab jõuliselt võitlema vaenukõne ja vaenukuritegude leviku vastu

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab mais toimunud täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses Euroopa Komisjoni algatust laiendada ELi kuritegude loetelu vaenukuritegude ja vaenukõne kõikidele vormidele ning julgustab nõukogu seda ettepanekut vastu võtma.

Inimväärne töö: äri ei tohi kunagi ajada inimeste väärikuse ja vabaduse arvelt

Lapstööjõu ja sunniviisilise töö järsk kasv ning töötajate jätkuv ekspluateerimine kogu maailmas muudavad ELi inimväärse töö alase tegevuse aina pakilisemaks.

EL peab kaotama takistused puuetega noorte tööhõive teelt

8. aprillil komitees toimunud arutelul, mis tõi kokku puuetega inimeste poliitika juhtivad osalejad, sealhulgas sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, juhiti tähelepanu vajadusele suurendada puuetega inimeste, eelkõige puuetega noorte tööhõivet. Vaatamata õiguslikele jõupingutustele näitavad andmed, et paljud neist kogevad töömaailmas ikka veel diskrimineerimist stereotüüpide tõttu, mis kujutavad neid ebaproduktiivsena.

ELi eelarve uued rahastamisallikad peavad olema stabiilsed, õiglased ja ettevõtjasõbralikud

Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles viima läbi sihipärasemaid mõjuhinnanguid ettepanekute osas, mis käsitlevad uusi ELi eelarve rahastamise allikaid taasterahastu „NextGenerationEU“ võla tagasimaksmiseks.

Konkurentsipoliitika peaks vastama ELi uutele eesmärkidele

Ühinemis-, konkurentsi- ja riigiabi kontrolli eeskirjad tuleks läbi vaadata, et toetada liidu kliima- ja digieesmärke ning aidata saavutada strateegilist autonoomiat, mis kõik nõuab suuri investeeringuid. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kahes uues arvamuses selgitatakse, kuidas see ümberkujundamine peaks toimuma.

Pakenditööstuse kestlikkuks muutmine aitaks meil planeeti kaitsta

Tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) koostatud arvamuses, mis võeti vastu mai täiskogu istungjärgul, soovitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võtta Euroopa Komisjonil ja riikide valitsustel koostöös kõigi pakenditööstuse sidusrühmadega algatusi toote kogu olelusringi ulatuses, et suurendada asjaomase tööstussektori kestlikkust.

 

Kestlike süsinikuringete taastamine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab komisjoni seisukohta

Täiskogu mai istungjärgul vastuvõetud arvamuses toetab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee komisjoni teatist kestlike süsinikuringete kohta ja leiab, et ühine põllumajanduspoliitika peab paika panema poliitilise raamistiku, mis näitab kätte vähese CO2 heitega põllumajandusele üleminemise suuna.

Komitee on seisukohal, et kindel ja taskukohane energiavarustus on esmatähtis

Energiasõltumatus on Euroopa tuleviku võtmeküsimus: EL peab kindlustama oma energiavarustuse nii kiiresti kui võimalik, tegema end sõltumatuks Venemaa gaasist ning märkimisväärselt kiirendama üleminekut puhtale energiale. See on Thomas Kattnigi, Alena Mastantuono ja Simo Tiaineni koostatud ning täiskogu mai istungjärgul vastu võetud arvamuse „REPowerEU: Euroopa ühismeede taskukohasema, kindlama ja kestlikuma energiavarustuse tagamiseks“ peamine sõnum.

Komitee kutsub üles võtma konkreetsemaid meetmeid, et toetada ja kaitsta Valgevene sõltumatuid ajakirjanikke

Alates 2020. aasta augustist on Aljaksandr Lukašenka autoritaarne režiim viinud Valgevenes läbi massilist rünnakut kodanikuühiskonna, sõltumatute ajakirjanike, blogijate ja kirjanike vastu. Komitee avaldas teabearuande meedia olukorra kohta riigis, esitades soovitusi selle kohta, kuidas aidata Valgevene meediaettevõtjaid ja ajakirjanikke, kes on riigist põgenenud, ning neid, kes on kohale jäänud režiimi vastu võitlema.

Lääne-Balkani riikide noorte tulevik nõuab konkreetset poliitikat

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud arutelul „Lääne-Balkani riikide noortepoliitika kui osa Lääne-Balkani innovatsioonikavast“ osalejad kinnitasid taas noorte tähtsust piirkonna tuleviku jaoks. Samuti juhtisid nad tähelepanu ajude äravoolu probleemile ja sellele, kuidas selle muutmine ajude ringluseks võib stimuleerida Lääne-Balkani riikide majanduskasvu ja arengut.

Jooks Ukraina eest

Asepresident Giulia Barbucci osales Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nimel koos teiste ELi institutsioonide esindajatega, sealhulgas Euroopa Parlamendi presidendi Roberta Metsolaga, 29. mail Brüsselis 42. korda toimunud 20 km jooksul.

Giulia Barbucci arvates on see üritus väga oluline, eriti praegu. „Populaarne 20 km Brüsseli jooks, kus osales 33 000 Euroopa elanikku, sh ELi institutsioonide esindajad, saatis tugeva rahu pooldava sõnumi sellest, et me toetame üheskoos Ukrainat,“ ütles ta.

Uudiseid rühmadelt

Euroopa kiibimäärus – oluline algatus mõningate küsimärkidega

Heiko Willems, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma liige

Pooljuhid on paljude eri majandussektorite ja eluvaldkondade oluliseks osaks nii ettevõtjate kui ka tarbijate jaoks. Pealegi ei saa ilma pooljuhtideta saavutada ei rohe- ega digipöörde eesmärke. Euroopa kiibimäärus, mida Euroopa Komisjon esitles 8. veebruaril 2022, peaks tagama ELI varustuskindluse, vastupidavuse ja tehnoloogilise juhtpositsiooni pooljuhtide tehnoloogia ja arenduste alal.

Pärast Euroopa tuleviku konverentsi tuleb kodanike nõudmistega edasi tegeleda

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Euroopa tuleviku konverents esitas pärast terve aasta kestnud intensiivset tööd lõpuks oma soovitused. Kodanikud kogu Euroopast töötasid koos sotsiaalpartnerite ja teiste osalejatega välja kaugeleulatuvad ettepanekud õiglasema ja tugevama Euroopa saavutamiseks. Kodanikud on selgelt öelnud, et Euroopa Liit peab tegema rohkem nende jaoks olulistes valdkondades, eelkõige mis puudutab ebavõrdsust, vaesust, võitlust kliimamuutuste vastu ja demokraatia kaitset. Seda võib näha näiteks sotsiaalse arengu protokolli lisamisest, et tagada sotsiaal- ja tööõiguste võrdsustamine ühtse turu nelja põhivabadusega. Kodanikud nõudsid ka julgemat Euroopat, mis tegutseb rahvusvahelisel areenil ühel häälel, suudab reageerida oma keskkonnale, liigub kodanikele lähemale ja muutub oma töös läbipaistvamaks.

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühma uus nimi on kodanikuühiskonna organisatsioonide rühm

Komitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühm

18. mail 2022 otsustas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm (III rühm) ühehäälselt, et rühma uueks nimeks saab kodanikuühiskonna organisatsioonide rühm. Nimemuutus jõustus kohe.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Elurikkus: kunstnikud aktsioonis

Uus kunstnike põlvkond seab elurikkuse ja looduse oma loomingu keskmesse. Veebinäitusel „Elurikkus: kunstnikud aktsioonis“ tuuakse ainulaadsel moel esile inimese ja looduse vaheline side. Näitus, mis korraldatakse koostöös ELi eesistujariigi Prantsusmaaga, kestab 20. maist kuni 20. juunini 2022