Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Dzimumu līdztiesības princips Eiropas Savienības budžeta izstrādē

Budžeti nemēdz būt neitrāli. Tie, piemēram, var liecināt par apņemšanos ievērot sieviešu tiesības un panākt dzimumu līdztiesību. Tāpēc Finanšu un budžeta lietu komisija ir nolēmusi padziļināti analizēt to, kā dzimumu līdztiesības princips tiek ievērots budžeta plānošanā. Ko tas nozīmē? Runa ir par to, kā dzimumu līdztiesības perspektīva tiek ietverta budžeta izstrādē un īstenošanā. Tas nozīmē pārskatatbildības un pārredzamības palielināšanu pār to, kā lēmumi par izdevumiem varētu ietekmēt dzimumu līdztiesību, un saņēmēju mērķgrupu norādīšanu ar mērķi novērst diskrimināciju vai nevienlīdzību dažādu politikas jomu vai pasākumu īstenošanā. Šī metodoloģija dod iespēju labāk izprast to, cik atšķirīgos veidos dažādu struktūrvienību, iestāžu un valdību politikas ieņēmumi un izdevumi var ietekmēt sievietes un vīriešus. Šajā procesā uzlabojas arī publisko resursu izmantošana, un budžets un politika kļūst rezultatīvāki un efektīvāki.
 

Turpmākie notikumi

No Ukrainas ceļā uz...

Krievijas aviācijas triecienu daļēji sagrautajā dzīvoklī Irpinas centrā Koļa tagad dzīvo viens ar ģimenes kaķi. Viņa ģimene ir devusies bēgļu gaitās uz Franciju, bet viņš ir izvēlējies palikt, jo ir jāsargā mājas un iedzīve. Viņš lepni mums rāda bērnu fotogrāfijas, viņu medaļas, kas nopelnītas par panākumiem baletā un teikvando. Viņš ir pārliecināts, ka drīz, “tiklīdz tas būs beidzies,” viņi atkal būs visi kopā.

“Runāsim bez aplinkiem!”

Rubrikā “Runāsim bez aplinkiem!” EESK locekļi dalās domās par svarīgiem Eiropas darba kārtības jautājumiem. Alena Mastantuono ir viena no ziņotājiem atzinumam “REPowerEU: Vienota Eiropas rīcība cenas ziņā pieejamākai, drošākai un ilgtspējīgākai enerģijai”, kurš veltīts energoapgādes drošībai un kuru EESK pieņēma maija plenārsesijā.

Eiropa uz krievu ruletes

Kremļa draudi atslēgt gāzi aptver Eiropu. Polija un Bulgārija, Somija, Dānija un Nīderlande ir pievienojušās to valstu sarakstam, kuras Krievijas valdība uzskata par pārkāpējiem un kurām gāzes piegāde tiek pārtraukta.

“Viens jautājums...”

Viens jautājums...

Šajā sadaļā mēs aicinām EESK locekļus atbildēt uz jautājumu, kas saistīts ar tematu, kas, viņuprāt, ir svarīgs Eiropas darba kārtībā.

Luca Jahier: nacionālie atveseļošanas un noturības plāni tiek īstenoti sekmīgi

EESK Info: Kāds, jūsuprāt, ir pašreizējais stāvoklis nacionālo atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā dalībvalstīs?

Luca Jahier: Pirms gada mēs bijām Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanas pašā sākumā, un tikai nedaudzas valstis bija guvušas panākumus nacionālo plānu sagatavošanā. 

Uzminiet, kas ieradies viesos!

Pārsteiguma viesis

Katru mēnesi savā rubrikā “Pārsteiguma viesis” mēs iepazīstinām ar kādu personību, kuras darbs un apņēmība var iedvesmot citus. Šo cilvēku drosme, spēks un apņēmība rīkoties ir spilgts piemērs, un viņu uzdrīkstēšanās ir pelnījusi cieņu. Šomēnes mūsu viesis ir Kostas Onisenko.

“Objektivitāte” vai “morāle”? Mediju dilemma informēšanā par karu Ukrainā

Kopš Vjetnamas kara starptautiskā žurnālistu kopiena ir nosliekusies uz objektīvu informēšanu par karu, proti, nepaužot atbalstu nevienai no pusēm. Šī jaunā prakse tika uzskatīta par milzīgu progresu objektivitātes virzienā, pretēji iepriekš praktizētajai žurnālistikai, kad reportieri bija piesaistīti savas valsts militārajiem spēkiem. Protams, tas kļuva iespējams, pateicoties mediju ekonomiskajai izaugsmei, kā arī tāpēc, ka lielākā daļa konfliktu notika “tālu projām” no lielo mediju korporāciju mītnēm. Tie bija “svešzemju” kari, tāpēc žurnālistiem bija samērā viegli no tiem emocionāli distancēties. Karš Ukrainā atspēkoja šo teoriju un tuvākajā nākotnē varētu būtiski mainīt mediju vispārējo darbības veidu un to attiecības ar sabiedrību un valsti.

EESK jaunumi

Charles Michel, uzrunādams EESK, aicina Eiropas ģeopolitisko kopienu uzņemt Ukrainu savā lokā

Maija plenārsesijas atklāšanā EESK priekšsēdētājs uzsvēra: “Vienoti mums ir jācīnās ar Ukrainā notiekošā kara sekām un jārisina turpmākie ģeopolitiskie izaicinājumi. No krīzes vadības čempiones Eiropai ir jākļūst par pasaules čempioni nākotnes veidošanā.”

 

Holistiska un saskaņota migrācijas sistēma var aizsargāt Eiropu pret diktatoru draudiem un bēgļu krīzēm

Reaģējot uz valsts atbalstītu migrantu instrumentalizāciju pie ES ārējām robežām, EESK rīkoja konferenci par šo tematu, uzsverot migrācijas politikas eiropeizācijas dinamiku. Autoritāri līderi, apzinādamies kontinentā esošās atšķirības migrācijas politikas jomā, līdz šim ir izmantojuši cilvēku ciešanas kā instrumentu, lai šantažētu Eiropu.

Eiropas Savienībā pilsoniskās sabiedrības dialogs nevar tikt apspiests

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja aicina Eiropas Savienības iestādes turpmāk vairs nepieciest dalībvalstu mēģinājumus vārdos vai darbos apspiest pilsoniskās sabiedrības darbību un sašaurināt tās telpu Eiropā.

Veiksmīgas atveseļošanas priekšnoteikums ir sistemātiska Eiropas pilsoniskās sabiedrības iesaiste

EESK ir pieņēmusi jaunu rezolūciju par organizētās pilsoniskās sabiedrības iesaisti nacionālo atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā un pārraudzībā. Nesen īstenota aptauja atklāj, ka organizētā pilsoniskā sabiedrība šajos plānos tiek iesaistīta nepietiekamā apmērā, lai gan regulējumā tas ir paredzēts.

EESK brīdina, ka Ukrainā notiekošais karš apdraud ES kohēzijas politiku

Bez kohēzijas politikas nebūs iespējams pārvarēt Covid-19 krīzi, līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti un samazināt nevienlīdzību Eiropā. Vienā no jaunākajiem atzinumiem EESK brīdina, ka paredzamā nākotnē vislielākais apdraudējums būs Ukrainā notiekošais karš.

EESK aicina veidot atvērtu un drošu Šengenas zonu

Kā norādīts maija plenārsesijā pieņemtajā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumā, Ukrainā notiekošais karš, kas ir licis nepieredzēti lielam bēgļu skaitam meklēt patvērumu Eiropas Savienībā, liecina, ka ir steidzami ir nepieciešams vienots efektīvs, humāns un humanitārs Eiropas regulējums migrācijas un patvēruma jomā vienlīdz atvērtā un drošā Šengenas zonā.

EESK atzinīgi vērtē ilgi gaidīto sociālās ekonomikas rīcības plānu

EESK uzskata, ka stingrāki pasākumi četrās konkrētās jomās padarītu plānu efektīvāku, bet kopumā Komiteja atzinīgi vērtē to, ka daudzi tās priekšlikumi ir ņemti vērā.

Eiropai ir stingri jāvēršas pret naida runas un naida noziegumu izplatību

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja maija plenārsesijā pieņemtā atzinumā atbalsta Eiropas Komisijas iniciatīvu paplašināt ES noziegumu sarakstu un tajā iekļaut naida noziegumus un naida runu, un mudina Padomi realizēt šo priekšlikumu.

Pienācīgas kvalitātes nodarbinātība: uzņēmējdarbības intereses nekādā gadījumā nedrīkst stādīt augstāk par cilvēku cieņu un brīvību

Tā kā pasaulē strauji palielinās bērnu nodarbināšana un piespiedu darbs, kā arī strādājošie tiek pastāvīgi ekspluatēti, Eiropas Savienībai ir nekavējoties jāiestājas par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību.

ES ir jālikvidē šķēršļi jauniešu ar invaliditāti nodarbinātībai

EESK uzklausīšanas sanāksmē, kas notika 8. aprīlī un kurā pulcējās galvenie invaliditātes politikas dalībnieki, tostarp sociālie partneri un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tika norādīts, ka ir jāpaaugstina personu ar invaliditāti, it īpaši jauniešu, nodarbinātības līmenis. Neraugoties uz juridiskiem centieniem, dati liecina, ka daudzi no viņiem joprojām saskaras ar diskrimināciju darba pasaulē tādu stereotipu dēļ, kas viņus attēlo kā neproduktīvus.

Jaunajiem ES budžeta finansējuma avotiem jābūt stabiliem, taisnīgiem un uzņēmējdarbībai labvēlīgiem

Komiteja aicina Eiropas Komisiju veikt mērķtiecīgākus ietekmes novērtējumus par tās priekšlikumiem attiecībā uz jauniem ES budžeta finansējuma avotiem NextGenerationEU parāda atmaksai.

Konkurences politikai jāatbilst jaunajiem ES mērķiem

Apvienošanas, pretmonopola un valsts atbalsta kontroles noteikumi būtu jāpārskata, lai tie kalpotu Savienības mērķiem klimata un digitālajā jomā un palīdzētu sasniegt stratēģisko autonomiju, jo visi šie uzdevumi prasīs apjomīgus ieguldījumus. Divos jaunos EESK atzinumos ir skaidrots, kā šī pārskatīšana būtu jāveic.

Iepakojuma nozares ilgtspēja – būtisks faktors planētas aizsardzībā

Atzinumā, ko ierosinājusi Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija (CCMI) un kas pieņemts maija plenārsesijā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) iesaka Eiropas Komisijai un valstu valdībām, apspriežoties ar visām iepakojuma nozares ieinteresētajām personām, veikt nepieciešamos pasākumus visā produktu aprites ciklā, lai veicinātu nozares ilgtspēju.

 

Ilgtspējīgu oglekļa aprites ciklu atjaunošana: EESK atbalsta Eiropas Komisijas viedokli

Maija plenārsesijā pieņemtajā atzinumā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atbalsta Eiropas Komisijas paziņojumu par ilgtspējīgiem oglekļa aprites cikliem un norāda, ka kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) ir jānodrošina stratēģisks satvars pārejai uz mazoglekļa ekonomiku lauksaimniecībā.

EESK norāda, ka droša energoapgāde par pieņemamu cenu ir prioritāte

Enerģētiskā neatkarība ir ļoti svarīga Eiropas nākotnei: Eiropas Savienībai pēc iespējas ātrāk ir jānodrošina sava energoapgāde, atbrīvojoties no Krievijas gāzes un krasi paātrinot pāreju uz tīru enerģiju. Tas ir galvenais secinājums atzinumā “REPowerEU: Vienota Eiropas rīcība cenas ziņā pieejamākai, drošākai un ilgtspējīgākai enerģijai”, ko izstrādāja Thomas Kattnig, Alena Mastantuono un Simo Tiainen un kas tika pieņemts maija plenārsesijā.

EESK aicina veikt konkrētākus pasākumus, lai atbalstītu un aizsargātu neatkarīgos Baltkrievijas žurnālistus

Kopš 2020. gada augusta Aleksandra Lukašenko autoritārais režīms Baltkrievijā veic masveida uzbrukumu pilsoniskajai sabiedrībai, neatkarīgajiem žurnālistiem, blogeriem un rakstniekiem. EESK ir publicējusi informatīvu ziņojumu par mediju stāvokli valstī, sniedzot ieteikumus, kā palīdzēt Baltkrievijas mediju uzņēmumiem un žurnālistiem — gan tiem, kuri ir devušies bēgļu gaitās, gan tiem, kuri palikuši valstī un cīnās pret režīmu.

Rietumbalkānu jauniešiem ir vajadzīga skaidra un nepārprotama nākotnes politika

EESK rīkotās uzklausīšanas “Jaunatnes politika Rietumbalkānos — daļa no inovācijas programmas Rietumbalkāniem” dalībnieki atkārtoti apliecināja jauniešu nozīmi reģiona nākotnē. Viņi arī norādīja uz intelektuālā darbaspēka emigrācijas problēmu un to, kā tās pārveidošana par intelektuālā darbaspēka apriti varētu stimulēt Rietumbalkānu ekonomisko izaugsmi un attīstību.

Skrējiens Ukrainas atbalstam

Pārstāvot EESK, priekšsēdētāja vietniece Giulia Barbucci kopā ar citu ES iestāžu pārstāvjiem, arī Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Roberta Metsola, 29. maijā piedalījās 20 km Briseles skrējienā, kas notika jau 42. reizi.

G. Barbucci norādīja, ka tas ir ļoti svarīgs pasākums, īpaši tagad. “Sekmīgais 20 km Briseles skrējiens, kurā piedalījās 33 000 Eiropas iedzīvotāju un ES iestāžu pārstāvji, sniedza spēcīgu vēstījumu par mieru vienotībā ar Ukrainu,” viņa teica.

Grupu jaunumi

Eiropas Mikroshēmu akts — svarīga iniciatīva ar dažiem jautājumiem

Heiko Willems, EESK darba devēju grupas loceklis

Pusvadītāji aizvien vairāk kļūst par būtisku daudzu dažādu ekonomikas nozaru un dzīves jomu komponentu – gan rūpniecībai, gan patērētājiem. Turklāt bez pusvadītājiem nav iespējams sasniegt zaļās un digitālās pārkārtošanas mērķus. Eiropas Mikroshēmu aktam, ar ko Eiropas Komisija nāca klajā 2022. gada 8. februārī, būtu jāgarantē ES piegādes drošība, noturība un tehnoloģiskā līderība pusvadītāju tehnoloģijās un lietojumos.

Neaizmirst par pilsoņu vēlmju īstenošanu pēc konferences par Eiropas nākotni

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Pēc gadu ilga intensīva darba konferencē par Eiropas nākotni ir sagatavoti ieteikumi – priekšlikumi taisnīgākas un spēcīgākas Eiropas veidošanai. Tos sadarbībā ar sociālajiem partneriem un citiem konferences dalībniekiem ir izvirzījuši cilvēki no visas Eiropas. Pilsoņi ir skaidri norādījuši, ka Eiropas Savienībai ir vairāk jāstrādā tajās jomās, kuras ir viņiem svarīgas. Tās ir nevienlīdzības un nabadzības mazināšana, klimata pārmaiņu apkarošana un demokrātijas aizsardzība. To iespējams konstatēt, piemēram, pēc tā, ka ir iekļauts Sociālā progresa protokols ar mērķi panākt, lai sociālās un darba tiesības tiktu nostādītas vienā līmenī ar četrām vienotā tirgus pamatbrīvībām. Pilsoņi vēlas arī spēcīgāku Eiropu, kas darbotos starptautiskajā arēnā un paustu vienotu viedokli. Lai Eiropa būtu spējīga rūpēties par savu vidi, kļūtu tuvāka saviem pilsoņiem un palielinātos tās darba pārredzamība.

 

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa ir EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” jaunais nosaukums

EESK Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) grupa “Daudzveidība Eiropā” (III grupa) 2022. gada 18. maijā vienprātīgi nolēma mainīt savu nosaukumu – tagad tā saucas “Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa”. Nosaukuma maiņa stājas spēkā nekavējoties.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Biodaudzveidība: mākslinieki rīkojas

Jauna mākslinieku paaudze savas mākslinieciskās prakses centrā izvirza biodaudzveidību un dabu. Tiešsaistes izstādē “Biodaudzveidība: mākslinieki rīkojas” patiesi unikālā veidā ir uzsvērta saikne starp cilvēkiem un dabu. Sadarbībā ar ES Padomes prezidentvalsti Franciju tā ilgs no 2022. gada 20. maija līdz 20. jūnijam.