Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Wasal il-waqt tagħna!

Għeżież qarrejja,

Jum l-Ewropa ta’ din is-sena, nhar id-9 ta’ Mejju, se jimmarka wkoll it-tnedija tal-Konferenza tant mistennija dwar il-Futur tal-Ewropa. Din hija opportunità unika, mhux biss biex ikun hemm dibattitu wiesa’ dwar kif l-Unjoni Ewropea għandha tevolvi, iżda wkoll biex il-proġett Ewropew jingħata lura liċ-ċittadini tagħha, fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali. Inħeġġiġkom taħtfu din l-opportunità.

Dati tad-Djarju

7 ta’ Mejju 2021, Porto

Summit Soċjali

9 ta’ Mejju 2021

Jum l-Ewropa 2021 u inawgurazzjoni uffiċjali tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

9-10 ta’ Ġunju 2021, Brussell

Sessjoni Plenarja tal-KESE

“Mistoqsija waħda lil...”

Mistoqsija lil...

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil...”, aħna nistaqsu lill-membri tal-KESE biex iwieġbu mistoqsija topika li tidhrilna li hija partikolarment rilevanti.

Għall-edizzjoni ta’ April, staqsejna lil Pietro Francesco De Lotto, President tal-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) biex jaqsam il-fehmiet tiegħu dwar it-trasformazzjoni industrijali u r-regoli tal-Patt Ekoloġiku mal-qarrejja ta’ KESE info.


 

“Niżguraw li t-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali żżid ir-reżiljenza, il-kompetittività u l-ġustizzja soċjali”

Mistoqsija tal-KESE Info: kif u sa meta tista’ tinkiseb it-trasformazzjoni għal industrija aktar ekoloġika, aktar ċirkolari u aktar diġitali, biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku tal-Kummissjoni Ewropea? Xi rwol għandha l-materja prima f’dan il-proċess?

Pietro Francesco De Lotto, President tas-CCMI: kull darba li nitkellmu dwar rivoluzzjoni industrijali, kemm jekk tkun ir-raba’, il-ħames jew saħansitra s-sitt waħda, ħafna drabi naraw dibattitu pubbliku. Minkejja fehmiet differenti dwar il-kwistjoni, ħaġa waħda hija ċerta, l-industrija tagħna għaddejja minn rivoluzzjoni profonda li trid tilħaq żewġ objettivi: dik li ssir aktar ekoloġika u aktar ċirkolari u dik li tikseb it-tranżizzjoni diġitali. Din hija rivoluzzjoni li hija xprunata minn diversi fatturi: l-opinjoni pubblika, is-sensittività tal-konsumatur, it-tfittxija tal-kompetittività globali u l-ħtieġa li x-xogħol jiġi adattat għal mudelli ġodda, eċċ.

Aqta' min hi l-persuna mistiedna?

Il-mistieden/il-mistiedna sorpriża

Kull xahar nippreżentawlkom mistieden/mistiedna sorpriża – personalità li tagħtina fehmietha dwar il-ġrajjiet attwali: ftit arja friska biex twessalna l-orizzonti, tispirana u tiġbdilna l-attenzjoni għad-dinja tal-lum. Għal din l-edizzjoni ta’ April, għandna l-pjaċir nilqgħu lil Aurélie Vauthrin-Ledent, attriċi, kittieba u direttriċi, li tgħidilna bl-appell tagħha biex tiġi salvata l-kultura, li hija essenzjali għal ħajjitna.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Il-kultura hija, tassew, qabel kollox essenzjali!

Minn meta twelidt 40 sena ilu, fit-28 ta’ Marzu 1981, il-kelma “essenzjali” qatt f’ħajti ma kienet assoċjata daqshekk spiss mal-kelma ‘kultura’ bħal f’dan il-perjodu ta’ kriżi tas-saħħa u, għalhekk, ekonomika. Huwa ċar li ħafna mill-paradigmi tagħna se jinbidlu. L-isfidi tagħna huma u se jkunu profondi fl-oqsma kollha tas-soċjetà tagħna.

Aħbarijiet tal-KESE

“L-Istati Membri qed jaħdmu qatigħ, iżda għad hemm ħafna xi jsir qabel ma l-pjani nazzjonali jkunu lesti.”

F’dibattitu fis-sessjoni plenarja tal-KESE fil-25 ta’ Marzu, il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għal Ekonomija għas-Servizz tan-Nies, Valdis Dombrovskis, qal li l-biċċa l-kbira tal-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza kienu għadhom fi stadju bikri u li “għad hemm ħafna xi jsir qabel ma l-pjani jkunu maturi biżżejjed”. Huwa nnota wkoll li l-politika kummerċjali għandha rwol ewlieni x’taqdi biex l-ekonomija tal-UE terġa’ taqbad it-triq it-tajba.

#YEYS2021: Il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-Ewropa tilqa’ l-isfida tal-klima

Studenti tal-iskola postsekondarja mill-Ewropa kollha ppreżentaw proposti konkreti għal azzjoni klimatika lill-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans - l-eżitu ta’ Summit virtwali taż-Żgħażagħ dwar il-Klima organizzat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fit-18-19 ta’ Marzu 2021.

Biddel is-sistema jekk trid twaqqaf it-tibdil fil-klima, jingħata messaġġ lill-KESE

Fl-20 ta’ Marzu, il-KESE ospita avveniment sekondarju virtwali flimkien ma’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! Dwar Infasslu l-bidla sistemika, fejn laqqa’ flimkien diversi esperti, attivisti u influwenzaturi biex jaqsmu l-għarfien espert tagħhom dwar l-azzjoni klimatika fil-kuntest ta’ bidla sistemika.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tirrikonoxxi bis-sħiħ ir-rwol ċentrali tal-KESE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew intalab jingħaqad mal-korp ewlieni tal-Konferenza li għandu jwitti t-triq tal-iżvilupp futur tal-UE.

Il-KESE janalizza l-isfidi tat-telexogħol

Matul l-ewwel miżuri ta’ lockdown b’riżultat tal-pandemija tal-COVID-19, l-għadd ta’ teleħaddiema sploda minn 5 % għal 40 % tal-forza tax-xogħol fl-UE. Sena wara, filwaqt li t-telexogħol baqa’ għaddej, għad hemm diffikultà biex issir valutazzjoni xierqa tal-impatt tiegħu fuq l-impjegaturi, l-impjegati u s-soċjetà kollha kemm hi. Il-KESE jindika l-ħtieġa għal aktar riċerka u għal perspettiva fit-tul, bil-ħsieb li jiġu sfruttati l-benefiċċji u jittaffew ir-riskji ta’ din il-forma ta’ xogħol.

Wasal iż-żmien li nsaħħu l-azzjoni Ewropea dwar il-politiki dwar id-diżabbiltà

Fl-24 ta’ Marzu, il-KESE ospita dibattitu mal-Kummissarju tal-UE għall-Ugwaljanza, Helena Dalli, dwar l-istrateġija l-ġdida dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà, imnedija reċentement mill-Kummissjoni Ewropea.

It-trasport ferrovjarju tal-UE – l-2021, is-Sena Ewropea tal-Ferroviji, hija l-aħjar żmien għall-bidla

It-trasport ferrovjarju għad irid jagħmel progress politiku, regolatorju u kulturali, għalkemm 25 sena ta’ liberalizzazzjoni għamlu ħafna progress lejn il-ftuħ tas-swieq u lejn il-kisba ta’ armonizzazzjoni teknika. Dan huwa l-messaġġ ewlieni ta’ Opinjoni dwar Żona Ferrovjarja Unika Ewropea adottata fis-sessjoni plenarja tal-KESE ta’ Marzu.

It-tranżizzjoni tal-enerġija – L-UE jeħtieġ tbiddel il-pass

Il-pass tat-trasformazzjoni lejn l-Unjoni tal-Enerġija jeħtieġ li jiżdied b’mod sinifikanti jekk irridu nilħqu l-objettivi tal-enerġija u tal-klima tal-UE għall-2050, iżda li ninjoraw is-sitwazzjoni soċjali u ekonomika fi Stati Membri individwali jista’ jkun perikoluż, jargumenta l-KESE f’Opinjoni reċenti.

L-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni biex jiġi indirizzat is-self improduttiv mhijiex adatta għaż-żminijiet tal-COVID-19

Il-KESE jilqa’ l-Pjan ta’ Azzjoni l-ġdid tal-Komunikazzjoni dwar is-self improduttiv, iżda huwa tal-fehma li huwa nieqes minn proposti ġodda adatti għaż-żminijiet tal-COVID-19, li jħalli lill-Ewropa tiffaċċja żmien straordinarju b’regoli miktuba għal żminijiet ordinarji.

Il-KESE jipproponi miżuri li jappoġġjaw l-investiment fl-estrazzjoni u r-riċiklaġġ ta’ materja prima kritika

Fis-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Marzu, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta Opinjoni li tipproponi li tappoġġja l-investiment fl-esplorazzjoni u l-estrazzjoni ta’ materja prima kritika u l-użu ta’ materjali sekondarji mill-iskart, peress li dan huwa essenzjali għat-tranżizzjoni ekoloġika fl-UE.

Il-KESE jappella għal kundizzjonijiet aktar preċiżi u armonizzati għal ċiklu tal-ħajja aktar sostenibbli għall-batteriji fl-UE

Fis-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Marzu, il-KESE adotta Opinjoni li tipproponi arranġamenti u sytrumenti ta’ governanza aktar preċiżi u operattivi sabiex jiġi implimentat ir-regolament il-ġdid dwar il-batteriji bl-involviment tal-partijiet interessati kollha. Fil-fehma tal-KESE, dan jista’ jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ qafas tal-Unjoni li jkopri ċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-batteriji fl-UE.

Żona Ewropea tar-Riċerka: il-KESE jfaħħar il-bidla radikali tagħha bħala Patt Ġdid vera għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-Ewropa

Permezz tal-pjan ta’ azzjoni ġdid, il-Kummissjoni Ewropea turi li hija determinata li timpedixxi li l-Ewropa toħroġ telliefa fil-konfront tal-Istati Uniti u l-Asja kemm fir-riċerka bażika kif ukoll dik applikata, fil-privattivi u fil-prodotti u s-servizzi tat-teknoloġija avvanzata, jgħid il-KESE f’rapport adottat fil-plenarja ta’ Marzu.

Il-futur tal-Ewropa se jiddependi fuq kif niġġestixxu ż-żoni rurali

Iż-żoni rurali għandhom isiru aktar attraenti għaż-żgħażagħ u n-negozji. Dan itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Ewropej kollha, u jippermettilhom jagħżlu fejn iridu jgħixu u jaħdmu. Din kienet waħda mill-konklużjonijiet ewlenin mid-dibattitu intitolat Lejn strateġija olistika dwar l-iżvilupp rurali u urban sostenibbli, li sar fil-KESE fit-8 ta’ Marzu.

Wasal iż-żmien li l-Unjoni ta’ Ugwaljanza ssir realtà

L-Istati Membri jridu jiggarantixxu ġbir preċiż tad-data u politiki xierqa biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-pjan ta’ azzjoni tal-UE kontra r-razziżmu u biex jinkixfu r-razziżmu u d-diskriminazzjoni etnika, li marru għall-agħar matul il-pandemija tal-COVID-19 fl-Ewropa.

Il-Balkani tal-Punent – Il-“biċċa nieqsa” biex ngħaqqdu l-istampa Ewropea kompluta

Fis-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Marzu, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ospita dibattitu ma’ Olivér Várhelyi, Kummissarju għall-Viċinat u t-Tkabbir, biex jiddiskuti s-sitwazzjoni attwali tal-adeżjoni tal-imsieħba tal-Balkani tal-Punent. Il-membri tal-KESE esprimew il-konvinzjoni li l-integrazzjoni tal-imsieħba tal-Balkani tal-Punent fl-UE hija investiment ġeostrateġiku fil-paċi u t-tkabbir ekonomiku.

Skopri dak li l-KESE jista’ jagħmel għalik – EDIZZJONI ĠDIDA

L-edizzjoni l-ġdida ta’ din il-pubblikazzjoni tipprovdi preżentazzjoni konċiża u aġġornata tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bħala forum uniku għall-konsultazzjoni, id-djalogu u l-bini ta’ kunsens bejn rappreżentanti mis-setturi differenti kollha tas-soċjetà ċivili organizzata, li jinkludu l-impjegaturi, it-trade unions u gruppi bħall-assoċjazzjonijiet professjonali u tal-komunità, organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, gruppi tan-nisa, konsumaturi, dawk li jmexxu kampanji ambjentali, u ħafna oħrajn.

Saħħiet, ħabib!

David Gippini Fournier jitlaq mill-Unità tal-Istampa tal-KESE fl-1 ta’ Mejju 2021. Għażiż David, il-kollegi tiegħek fl-Unità tal-Istampa jirringrazzjawk għall-pjaċir li kellhom jaħdmu miegħek, għall-klassi li biha inti wettaqt il-kompiti tiegħek, għall-ġenerożità li urejt fir-relazzjonijiet personali u professjonali tiegħek u għas-sens ta’ diplomazija tiegħek.

Isabel Caño Aguilar, eks Viċi President għall-komunikazzjoni (2018-2020): “Uffiċjal tal-istampa b’daqsxejn ta’ ironija Galizjana”

Qattajt ħafna ħin tax-xogħol ma’ David Gippini u b’mod partikolari ħejjejt miegħu għadd ta’ intervisti għall-istampa. Meta ltqajt miegħu fl-2018, ħadt l-impressjoni li huwa persuna serja. Il-kontributi tiegħu dejjem kienu adattati u mħejjija tajjeb ħafna. Kellu ħeffa fil-mod kif kien jirraġuna.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Irkupru ekonomiku sostenibbli huwa l-uniku mod biex insaħħu l-Ewropa Soċjali tagħna

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Bi tħejjija għas-Summit Soċjali f’Porto x-xahar id-dieħel, membri tal-Grupp ta’ Min Iħaddem iltaqgħu ma’ Nicolas Schmit, Kummissarju għall-Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali Matul dibattitu sinċier u miftuħ, il-president tal-Grupp ta’ Min Iħaddem, is-Sur Mallia, enfasizza l-ħtieġa għal irkupru ekonomiku rapidu, li huwa possibbli biss jekk niżguraw li l-kumpaniji tagħna jkollhom l-ambjent tan-negozju t-tajjeb biex ikunu kompetittivi, joħolqu l-impjiegi u b'hekk jiggarantixxu l-benessri għas-soċjetajiet tagħna.

 

Pagi minimi adegwati huma komponent ewlieni tal-koeżjoni soċjali

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Pagi minimi adegwati huma komponent ewlieni tal-koeżjoni soċjali u tal-ġlieda kontra l-faqar u l-inugwaljanza fost dawk li jaħdmu. Madankollu, ħafna fl-Ewropa jaħdmu taħt kundizzjonijiet ħorox ħafna, b’mod partikolari ħaddiema prekarji. U filwaqt li f’xi pajjiżi n-negozjar kollettiv huwa b’saħħtu biżżejjed biex jiżgura kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin, dan mhuwiex il-każ kullimkien.

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jridu jkunu l-ixpruni tal-bidla fis-soċjetajiet u l-ekonomiji ta’ wara l-COVID-19

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

F’konferenza reċenti tal-Grupp Diversità Ewropa, ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili ħeġġew lill-organizzazzjonijiet tagħhom biex jgħidu lill-politiċi x’tip ta’ soċjetà jixtiequ joħolqu u jgħixu fiha.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Jum l-Ewropa 2021

Il-KESE tradizzjonalment jiċċelebra Jum l-Ewropa billi jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku. Din is-sena, minħabba l-kriżi tal-COVID-19, iċ-ċittadini mill-Ewropa u d-dinja kollha huma mistiedna jiskopru Dar is-Soċjetà Ċivili b’mod sikur u virtwali.