Tillgängliga språk:

Ledare

Vår tid är nu!

Bästa läsare!

Detta års Europadag den 9 maj innebär också starten för den efterlängtade konferensen om Europas framtid. Det är ett unikt tillfälle inte bara att delta i en bred debatt om hur EU bör utvecklas, utan också att återföra egenansvaret för det europeiska projektet till medborgarna – på nationell, regional och lokal nivå. Jag vill uppmuntra er att utnyttja denna möjlighet.

Kommande evenemang

7 maj 2021, Porto

Socialt toppmöte

9 maj 2021

Europadagen 2021 och officiell invigning av konferensen om Europas framtid

9–10 juni 2021, Bryssel

EESK:s plenarsession

”En fråga till ..."

En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-sektionernas ordförande att svara på en aktuell fråga som vi tycker är av särskilt intresse.

I vår aprilupplaga ber vi Pietro Francesco De Lotto, ordförande för rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI), att ge EESK infos läsare sin syn på den industriella omvandlingen och reglerna inom ramen för den gröna given.


 

”Genom att säkerställa den gröna och digitala omställningen ökas motståndskraften, konkurrenskraften och den sociala rättvisan”

EESK info frågar: Hur och när kan omställningen till en grönare, mer cirkulär och mer digital industri fullföljas, så att målen i kommissionens gröna giv uppnås? Vilken roll spelar råvaror i denna process?

Pietro Francesco De Lotto, CCMI:s ordförande: Oavsett om vi talar om en fjärde, femte eller till och med sjätte industriell revolution, uppstår det ofta en offentlig debatt. Trots de olika åsikterna i frågan är det klart att vi inom vår industri genomgår en djupgående omvälvning som innefattar en dubbel utmaning: att bli grönare och mer cirkulär samt att inleda en digital omvandling. Denna omvälvning drivs av flera faktorer såsom folkopinion, konsumentmedvetenhet, strävan efter global konkurrenskraft och behov av att anpassa arbetskraften till nya modeller.

Gissa vem som är vår gäst...

Vår hemliga gäst

Varje månad får ni möjlighet att stifta bekantskap med en hemlig gäst som ger sin syn på aktuella frågor – en frisk fläkt som kommer att vidga våra vyer, inspirera oss och göra oss mer medvetna om dagens omvärld. I detta aprilnummer möter vi Aurélie Vauthrin-Ledent – skådespelerska, författare och regissör. Hon uppmanar oss att rädda kulturen, som hon menar är väsentlig i våra liv.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Kultur är verkligen väsentligt!

Sedan jag föddes för 40 år sedan, den 28 mars 1981, har ordet ”väsentlig” aldrig tidigare varit så ofta förknippat med ordet ”kultur” som under denna hälsokris med sina ekonomiska konsekvenser. Det är uppenbart att många av våra tankemönster kommer att förändras till följd av detta. De frågor som vi ställer oss nu och framöver är djupgående och berör alla områden i vårt samhälle.

EESK-nyheter

”Medlemsstaterna arbetar ihärdigt, men mycket återstår att göra innan de nationella planerna är klara”

Under en debatt vid EESK:s plenarsession den 25 mars betonade Valdis Dombrovskis, kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor, att större delen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens fortfarande är i ett tidigt stadium och att ”mycket återstår att göra innan planerna är tillräckligt mogna”. Han påpekade också att handelspolitiken har en viktig roll i att få EU:s ekonomi på fötter igen.

#YEYS2021: Europas unga generation antar klimatutmaningen

Gymnasieelever från hela Europa lämnade konkreta förslag till klimatåtgärder till EU-kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans – resultatet av ett virtuellt klimattoppmöte för unga som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén den 18–19 mars 2021.

EESK noterar att en systemförändring krävs för att stoppa klimatförändringarna

Den 20 mars stod EESK värd för ett virtuellt sidoevenemang i anslutning till Ditt Europa, din mening! (YEYS) på temat att utforma systemförändring (Designing Systemic Change) med deltagande av en rad sakkunniga, aktivister och opinionsbildare som delade med sig av sin kunskap och expertis om klimatåtgärder genom systemförändringar.

EESK:s centrala roll erkänns fullt ut i samband med konferensen om Europas framtid

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har bjudits in till det centrala organet för konferensen, som ska staka ut vägen för EU:s framtida utveckling.

EESK undersöker utmaningarna med distansarbete

När covid-19-nedstängningarna inleddes ökade antalet distansarbetare inom arbetskraften i EU kraftigt från 5 % till 40 %. Ett år senare, när distansarbetet har kommit för att stanna, är det fortfarande svårt att göra en ordentlig bedömning av hur det påverkar arbetsgivare, arbetstagare och samhället som helhet. EESK pekar på behovet av mer forskning och ett långsiktigt perspektiv, i syfte att utnyttja fördelarna med denna arbetsform och minska riskerna.

Det är hög tid att utöka EU:s åtgärder inom politiken för personer med funktionsnedsättning

Den 24 mars stod EESK värd för en debatt med Helena Dalli, kommissionär med ansvar för jämlikhet, om den nya strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som nyligen lanserades av Europeiska kommissionen.

Järnvägstransporter i EU – Europaåret för järnvägen 2021 är rätt tidpunkt för förändring

Politiska, lagstiftningsmässiga och kulturella framsteg behövs fortfarande när det gäller järnvägstransporter, även om 25 år av liberalisering har nått långt när det gäller att öppna marknaderna och uppnå teknisk harmonisering. Detta är huvudbudskapet i ett yttrande om ett gemensamt europeiskt järnvägsområde som antogs vid EESK:s plenarsession i mars.

Energiomställningen – EU behöver snabbare förändringar

Omställningen till energiunionen måste påskyndas avsevärt om vi ska kunna uppnå EU:s energi- och klimatmål för 2050, men att förbise den sociala och ekonomiska situationen i de enskilda medlemsstaterna kan vara farligt, framhåller EESK i ett yttrande som nyligen antagits.

Kommissionens nya strategi för hantering av nödlidande lån lämpar sig inte för covid-19-förhållanden

EESK välkomnar kommissionens nya handlingsplan om nödlidande lån, men anser att den saknar nya förslag som lämpar sig för covid-19-förhållanden, vilket gör att Europa tvingas hantera en extraordinär tid med regler som tagits fram för vanliga förhållanden.

EESK föreslår åtgärder för att stödja investeringar i utvinning och återvinning av råvaror av avgörande betydelse

Vid plenarsessionen i mars antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ett yttrande där man föreslår stöd till investeringar i prospektering och utvinning av råvaror av avgörande betydelse samt användning av sekundära råvaror från avfall, eftersom detta är avgörande för den gröna omställningen i EU.

EESK efterlyser mer noggranna och harmoniserade villkor för en mer hållbar livscykel för batterier i EU

Vid sin plenarsession i mars antog EESK ett yttrande där man föreslår mer noggranna och operativa arrangemang och instrument för styrning för genomförandet av den nya batteriförordningen med deltagande av alla intressenter. EESK anser att detta skulle kunna bidra till att ta fram en EU-ram som omfattar batteriers hela livscykel.

EESK välkomnar förnyelsen av Europeiska forskningsområdet som en veritabel ny giv för forskning och innovation i Europa

Den nya strategin visar att Europeiska kommissionen är fast besluten att inte längre låta Europa förlora mark till USA och Asien varken inom grundforskning eller tillämpad forskning, patentansökningar, högteknologiska produkter och tjänster, menar EESK i ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i mars.

Europas framtid avgörs av hur vi hanterar landsbygdsområdena

Landsbygdsområdena bör göras mer attraktiva för unga och företag. Det skulle förbättra alla européers livskvalitet och ge dem möjlighet att välja var de vill bo och arbeta. Detta var en av de viktigaste slutsatserna från debatten ”Towards a holistic strategy on sustainable rural and urban development” som hölls vid EESK den 8 mars.

Det är hög tid att förverkliga jämlikhetsunionen

Det krävs att medlemsstaterna samlar in korrekta uppgifter och för en lämplig politik för att se till att EU:s handlingsplan mot rasism genomförs på ett effektivt sätt och för att avslöja rasism och etnisk diskriminering, som förvärrats under covid-19-pandemin i Europa.

Västra Balkan – biten som saknas i det europeiska pusslet

Under sin plenarsession i mars höll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en debatt med Olivér Várhelyi, kommissionsledamot med ansvar för grannskap och utvidgning, för att diskutera läget i fråga om anslutningen av EU:s partner på västra Balkan. EESK-ledamöterna sade sig vara övertygade om att en integrering av partnerna på västra Balkan i unionen utgör en geostrategisk investering i fred och ekonomisk tillväxt.

Upptäck vad EESK kan göra för dig – NY UPPLAGA

Den nya upplagan av denna publikation ger en kortfattad och uppdaterad presentation av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som ett unikt forum för samråd, dialog och konsensusbyggande mellan företrädare för alla olika sektorer i det organiserade civila samhället, bl.a. arbetsgivare, fackföreningar och sådana grupper som yrkes- och lokalsamhällesorganisationer, ungdomsorganisationer, kvinnogrupper, konsumentorganisationer, miljöorganisationer och många fler.

Hasta luego, hombre!

David Gippini Fournier lämnar oss den 1 maj 2021. Kära David, dina kollegor från pressenheten vill tacka för det nöje det varit att arbeta med dig, för det högklassiga sätt du utfört dina uppgifter på, för den generositet du visat på både det personliga och det professionella planet och för hur diplomatisk du varit.

Isabel Caño Aguilar, f.d. vice ordförande med ansvar för kommunikation (2018–2020): ”En pressekreterare med en antydan av galicisk ironi”

Jag har jobbat mycket tillsammans med David Gippini och vi har bland annat samarbetat kring ett antal pressintervjuer. När vi träffades 2018 uppfattade jag honom som seriös. Hans förslag är alltid träffsäkra och mycket välformulerade. Han är ytterst snabb i tanken.

Nyheter från grupperna

En hållbar ekonomisk återhämtning är det enda sättet att stärka vårt sociala Europa

Av EESK:s Arbetsgivargrupp

Inför det sociala toppmötet i Porto nästa månad träffade medlemmar av Arbetsgivargruppen Nicolas Schmit, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter. Under en uppriktig och öppen debatt betonade Arbetsgivargruppens ordförande, Stefano Mallia, behovet av snabb ekonomisk återhämtning, vilket endast är möjligt om vi ser till att våra företag har rätt företagsklimat för att vara konkurrenskraftiga och skapa arbetstillfällen och därmed garantera välstånd i våra samhällen.

 

Tillräckliga minimilöner är en viktig del av den sociala sammanhållningen

Av EESK:s Arbetstagargrupp

Tillräckliga minimilöner är en viktig del av den sociala sammanhållningen och för att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande och ojämlikhet. Många arbetstagare i Europa arbetar dock under mycket svåra förhållanden, särskilt arbetstagare med otrygga anställningar. I vissa länder är kollektivförhandlingarna tillräckligt starka för att garantera goda arbetsvillkor, men så är inte fallet överallt.

Organisationerna i det civila samhället måste vara drivkrafterna för förändring i våra samhällen och ekonomier efter covid-19

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Under en konferens som nyligen anordnades av gruppen Mångfald Europa uppmanade företrädare för det civila samhället sina organisationer att tala om för politikerna vilken typ av samhälle de vill skapa och leva i.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Europadagen 2021

EESK firar traditionellt Europadagen genom att öppna dörrarna för allmänheten. I år, på grund av covid-19-krisen, välkomnas medborgare från hela Europa och världen att upptäcka det civila samhällets hus virtuellt, på ett säkert sätt.