Available Languages:

A léitheoirí dile,

Is gnách linn ar theacht na Bealtaine súil siar a chaitheamh ar a bhfuil de dhul chun cinn déanta maidir le lánpháirtiú na hEorpa chomh maith le súil chun cinn a thabhairt ar a bhfuil i ndán dúinn.

Dé Domhnaigh an 9 Bealtaine, rinneamar ceiliúradh ar an Eoraip, mar a dhéanaimid gach bliain, trí lá speisialta lán de ghníomhaíochtaí a chur ar siúl. Don dara bliain as a chéile, reáchtálamar Lá Oscailte na n-institiúidí seo againne go huile is go hiomlán ar bhonn fíorúil. Chuireamar eolas os comhair an phobail faoin méid luachmhar a chuireann CESE le próiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh agus mhíníomar cén fáth, go háirithe ar na saolta deacra dúshlánacha seo, a bhfuil ról lárnach agus uathúil ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta san Aontas Eorpach.

Ceist amháin ar...

Inár roinn “Ceist amháin ar...” iarraimid ar chomhaltaí CESE a bhfreagra a thabhairt ar cheist atá go mór i mbéal an phobail agus atá, dar linn, an-ábhartha go deo.

In eagrán Bealtaine/Meithimh, d’iarramar ar Laurenţiu Plosceanu, Cathaoirleach na Rannóige um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Saoránacht, barúil a thabhairt faoi na saincheisteanna sóisialta a pléadh ag Cruinniú Mullaigh Porto, go háirithe i gcomhthéacs obair CESE sna blianta amach romhainn.

“Ní féidir gné shóisialta a bheith ann gan bunús eacnamaíoch láidir”.

Ceist CESE info: Ar an 7 agus 8 Bealtaine, d’fhreastail cinn stáit nó rialtais agus comhpháirtithe sóisialta ar an gCruinniú Mullaigh in Porto, ócáid a measadh mar ócáid stairiúil i dtaca le tiomantas na hEorpa do chearta sóisialta. Ba é an sprioc a bhí leis spreagadh láidir polaitiúil a thabhairt do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus do chur chun feidhme a Phlean Gníomhaíochta, arb é is aidhm dó borradh a chur faoin bhfostaíocht agus comhdheiseanna agus cosaint shóisialta a chinntiú do chách. Maidir le torthaí an chruinnithe mullaigh seo agus na saincheisteanna sóisialta a pléadh ann, cad iad na cúraimí is tábhachtaí dar leat do CESE sna blianta atá amach romhainn?

Laurenţiu Plosceanu:“Ní féidir gné shóisialta a bheith ann gan bunús eacnamaíoch láidir”

Go pointe áirithe, is príosúnaigh muid i ré seo na bpaindéimí iomadúla – táimid faoi laincis ag ár leochaileacht agus ag na hábhair imní agus na hábhair dhóchais atá againn...

Tar éis an tsaoil, de dheasca an choróinvíris, ní hamháin go bhfuil paindéimí iomadúla ag titim amach san am céanna ach tá siad ag déanamh treisiú ar éifeachtaí díobhálacha a chéile.

Ón taobh sin de, céim mhisniúil chun cinn ó na hinstitiúidí Eorpacha agus ó chomhpháirtithe sóisialta na hEorpa atá sa Chruinniú Mullaigh Sóisialta a tionóladh in Porto i mí na Bealtaine 2021.

An t-aoi speisialta

Gach mí, cuirimid aoi speisialta i láthair, duine mór le rá a roinnfidh a thuairim nó a tuairim faoi chúrsaí reatha linn: duine a thabharfaidh dearcadh úrnua dúinn ar an saol, a spreagfaidh sinn agus a chuirfidh ar an eolas sinn faoi shaol an lae inniu.

In eagrán mhí na Bealtaine, is cúis áthais dúinn fáilte a chur roimh an staraí clúiteach, Norman Davies, ar dheas uaidh agallamh a dhéanamh le CESE info. Tá an tOllamh Davies ina shaineolaí mór ar stair na hEorpa, go háirithe stair na Breataine, na Polainne agus Lár agus Oirthear na hEorpa. Tá roinnt leabhar sárdhíola scríofa aige, amhail Europe: A History, God's Playground, Rising 44, Europe at war 1939-45 agus Microcosm: Portrait of a Central European City Chomh maith leis sin, is Ollamh ar Cuairt é an tOllamh Davies i gColáiste na hEorpa.

Nuair nach mbítear ag tarraingt le chéile, fuaraíonn an caidreamh

“Chuir mé an-suim i gcónaí sa difíocht idir an chuma a bhíonn ar rudaí agus an fhírinne. Ní mar a shíltear a bhítear riamh”, Norman Davies

CESE info: Seo uair na cinniúna don Eoraip agus í ag ullmhú don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. Agus an saol ag athrú le linn ghéarchéim na paindéime, tá roinnt fórsaí dílárúcháin tar éis teacht chun solais, go háirithe i Lár agus in Oirthear na hEorpa, rud a d’fhéadfadh a bheith ina dhúshlán do chomhtháthú na hEorpa. Cad déarfá faoin méid sin?

EESC News

Duais na Sochaí Sibhialta 2021 maidir le gníomhú ar son na haeráide seolta ag CESE

Duais le bronnadh ag CESE ar suas le cúig thionscadal aeráide a léiríonn cion sárluachmhar na sochaí sibhialta maidir le haeráidneodracht a bhaint amach.

 

CESE ag Cruinniú Mullaigh Sóisialta Porto: daoine le cur i gcroílár gach gníomhaíochta!

Tá sé i gceist ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) páirt ghníomhach a ghlacadh in iarrachtaí comhpháirteacha Eorpacha chun prionsabail Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta (EPSR) a chur i ngníomh agus chun Eoraip níos cothroime agus níos rathúla a thógáil do chách.

An chaoi le deis a bhfuiltear ag súil léi le fada a thapú

Ráiteas ó Uachtarán CESE, Christa Schweng maidir le seoladh na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa

Ar lá sheoladh na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa, molaim do na saoránaigh páirt a ghlacadh san fhiontar stairiúil seo. Ba mhaith liom freisin a iarraidh ar lucht ceaptha beartas a áirithiú go mbainfimid an tairbhe is mó as a bhfuil le rá ag daoine.

Cloch mhíle don Eoraip is ea Cruinniú Mullaigh Sóisialta Porto

An 28 Aibreán, reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) malartú tuairimí leis an gCoimisinéir um Poist agus um Chearta Sóisialta, Nicolas Schmit, maidir le Plean Gníomhaíochta Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta (EPSR) agus Cruinniú Mullaigh Sóisialta Porto, áit a raibh an plean le plé ar an leibhéal is airde.

CESE i bhfách le hAontas Sláinte AE a bheidh stóinsithe agus cuimsitheach

Tá seasamh láidir glactha ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) i bhfabhar Aontas Sláinte Eorpach a thógáil, agus tá iarrtha aige ar an Aontas Eorpach agus ar na Ballstáit a bhfuil ag teastáil ó mhuintir na hEorpa a chur i gcrích trí thús áite a thabhairt don tsláinte.

Insint Nua ar an Eoraip – Rún CESE maidir leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Ag an seisiún iomlánach a bhí aige i mí Aibreáin, ghlac CESE rún maidir leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, ina n-éilítear “insint nua atá bunaithe ar réaltacht an ghnáthshaoil laethúil” ionas gur féidir nasc nua a chruthú le saoránaigh na hEorpa agus iad a spreagadh. Ní tharlóidh sin, áfach, go dtí go dtabharfar ról nach beag don tsochaí shibhialta eagraithe ina leith sin.

“Cuid den réiteach”: CESE i bhfách le rialacháin AE atá beartaithe chun smacht a chur ar na mórchuideachtaí teicneolaíochta

Tá CESE den tuairim gurb oiriúnach dá bhfeidhm iad an Gníomh um Margaí Digiteacha agus an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha, arna moladh ag an gCoimisiún Eorpach, chun srian a chur le cumhacht na n-ollchuideachtaí digiteacha san Eoraip, cumhacht atá ag fás de shíor, a fhad is go mbeidh siad in éineacht le cánachas ar na cuideachtaí teicneolaíochta, le dálaí oibre níos fearr d’oibrithe ardáin agus le rialachas sonraí.

Céim chun cinn is ea straitéis nua cibearshlándála an Aontais Eorpaigh

Chuir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) fáilte roimh an bpacáiste nua de bhearta cibearshlándála an Aontais Eorpaigh ach chuir sé in iúl go raibh laigí ann maidir le dul i ngleic le mórbhearna cibear-scileanna na hEorpa. Ní mór eintitis chriticiúla a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos simplí agus treoirlínte níos soiléire a chur i bhfeidhm maidir leo, i dtuairim CESE.

Tá rath an chreata AE maidir leis na Romaigh ag brath ar na Ballstáit

I bhfianaise na n-easnamh a tugadh faoi deara, le deich mbliana anuas, sa chreat AE deiridh maidir leis na Romaigh, tá ciall cheannaithe ag an gCoimisiún Eorpach, rud a fhágann go bhfuil sé teann air anois príomhspriocanna an chreata nua straitéisigh AE maidir leis na Romaigh a bhaint amach, agus laghdú faoina leath, ar a laghad, a dhéanamh ar an idirdhealú agus ar an eisiamh socheacnamaíoch faoi 2030. Chuige sin, áfach, tá ról thar a bheith tábhachtach ag na Ballstáit maidir le torthaí inbhraite a bhaint amach. Mura mbeidh straitéisí náisiúnta éifeachtacha agus bearta pragmatacha ann, is baolach go dteipfidh ar an gcreat nua sin ar an gcaoi cheannann chéanna ar theip ar an gceann a chuaigh roimhe.

#LánahEorpa 2021: is mó ná riamh an difear a dhéanann CESE

Cheiliúr CESE, ionadaí ar an tsochaí shibhialta eagraithe, Lá na hEorpa ar líne i mbliana! Agus réimse gníomhaíochtaí á n-óstáil aige ar a shuíomh gréasáin, rinne an Coiste ceiliúradh ar an Aontas Eorpach agus ar chomóradh 71 bhliain Dhearbhú Schuman – arbh é túsphointe lánpháirtiú na hEorpa é – tríd an ról lárnach uathúil atá ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta san Eoraip sa tréimhse chorrach seo a léiriú, óna rannpháirtíocht sa téarnamh go dtí an obair ríthábhachtach a dhéanann siad agus aghaidh á tabhairt acu ar dhúshláin laethúla.

Tá CESE ag tacú le tionscnaimh chun na rioscaí a bhaineann le lotnaidicídí a laghdú ach cuireann sé i bhfáth nach mór teacht ar réitigh mhalartacha atá cost-éifeachtach

Is san Aontas atá cuid de na rialacháin is déine ar domhan i bhfeidhm maidir le táirgí cosanta plandaí (TCPanna nó lotnaidicídí) a úsáid sa talmhaíocht. Is féidir i bhfad níos mó a dhéanamh, áfach, chun an cóineasú rialála a fheabhsú ar mhaithe leis na rioscaí a bhaineann le húsáid TCPanna a laghdú agus soláthar bia sláintiúil agus sábháilte a ráthú do dhaonra an domhain atá ag dul i méid i gcónaí.

Deimhniú COVID-19 AE: tá cur chun feidhme pras, aonfhoirmeach agus slán á iarraidh ag CESE

Agus ceann de bhunluachanna an Aontais Eorpaigh ina stad le breis is bliain anuas, is é an Deimhniú Glas Digiteach, ar a dtugtar Deimhniú COVID-19 AE anois, atá á mholadh ag an gCoimisiún, an bealach chun tosaigh le gluaiseacht shaor agus shábháilte a bhaint amach san Eoraip.

AE mar ghníomhaí domhanda tar éis na paindéime – an bealach chun cinn

Tá paindéim COVID-19 ina cúis le moilliú ar obair a lán earnálacha eacnamaíocha agus, san am céanna, is í is cúis le hathrú suntasach ar chothromaíocht na cumhachta ar fud an domhain. Sa chomhthéacs sin, tá straitéis chuí á lorg ag an Aontas chun a ról mar ghníomhaí eacnamaíoch domhanda a neartú, le beartais arb é is aidhm dóibh ról idirnáisiúnta an euro a threisiú, athléimneacht bhonneagair mhargadh airgeadais an Aontais a neartú agus feabhas a chur ar chur chun feidhme na smachtbhannaí a fhorchuirtear ar thríú tíortha.

Creat dlíthiúil uile-Eorpach chun cearta daoine LGBITQ a chosaint

Tá daoine LGBTIQ i ngach cearn den Eoraip thíos le hidirdhealú a chuireann isteach ar a bhfeidhmíocht oideachasúil, ar a n-ionchais fostaíochta, ar a bhfolláine agus ar fheidhmiú a gceart bunúsach, fiú, amhail saorghluaiseacht laistigh den Aontas.

Caithfidh soghluaisteacht an Aontais a bheith inbhuanaithe agus cliste

Caithfidh todhchaí earnáil iompair an Aontais a bheith inbhuanaithe, sóisialta agus cliste: is é sin an dúshlán atá roimh earnáil a bhfuil athruithe móra tagtha uirthi le blianta beaga anuas, earnáil a bhí buailte go dona ag paindéim COVID-19. Le linn dhíospóireacht an tseisiúin iomlánaigh ar an straitéis iompair nua de chuid an Choimisiúin, a tionóladh ar an 28 Aibreán 2021, chuir Uachtarán CESE, Christa Schweng, i bhfios go raibh fís de dhíth ar an Eoraip d’Eoraip iar-COVID-19; ó thaobh an iompair de, is éard a bheadh i gceist leis an bhfís sin ná gluaiseacht inbhuanaithe, chliste agus athléimneach.

Forbairt chríochach na limistéar tuaithe: ní leor CBT ann féin, dar le CESE

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Ní mór a chinntiú nach dtiocfaidh méadú breise ar na bearnaí idir limistéir thuaithe agus uirbeacha agus beartais a chomhordú ar dhóigh níos fearr chun na bearnaí sin a dhúnadh. Ní leor CBT nua ann féin chun na réimsí idirghaolmhara sin a athchothromú. Má tá an Eoraip chun dul i ngleic le héagothromaíochtaí i ndáiríre, ní mór sraith níos leithne de bheartais agus d’ionstraimí cistiúcháin a shlógadh.

News from the Groups

Ní mór do phleananna téarnaimh an Aontais aghaidh a thabhairt ar na bearnaí a nochtadh le géarchéim COVID-19

Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Thíolaic an Coimisiún an t-athbhreithniú ar an Straitéis tionsclaíochta an mhí seo a rabhthas ag dréim leis le fada. Sa bhreis ar straitéisí, áfach, tá gníomhaíocht ghasta ag teastáil ó chuideachtaí chun cabhrú leis an Eoraip an t-iomaíochas agus an fás a athghnóthú.

I gcás na catagóire “Guth na nOibrithe”, tá an fuinneamh polaitiúil ann anois le cearta rannpháirtíochta níos láidre a éileamh

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

“Tá an fuinneamh polaitiúil ann anois le cearta rannpháirtíochta níos láidre a éileamh d’oibrithe”, arsa cathaoirleach Ghrúpa na nOibrithe, Oliver Röpke, agus é ag labhairt faoin achainí ar son tuilleadh daonlathais a rinne na saoránaigh sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus faoin ngealltanas a thug na ceannairí polaitiúla ag an gCruinniú Mullaigh Sóisialta in Porto Plean Gníomhaíochta Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme.

Deis chun an tsochaí shibhialta a chur i lár an aonaigh

Le Séamus Boland, Cathaoirleach ar an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip”

Tugann an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa deis do na saoránaigh agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta a dtuairimí a chur in iúl agus an todhchaí a mhúnlú. Tugann sí deis dóibh fosta athruithe inbhuanaithe a thabhairt i gcrích a thugann tús áite don duine féin.

Bróisiúr nua: Urraim agus dínit in CESE

Tá bróisiúr nua dar teideal “Urraim agus dínit in CESE” foilsithe ag CESE agus is féidir teacht air anseo.

Tugtar eolas sa bhróisiúr faoin gCód Iompair athbhreithnithe a glacadh i mí Eanáir agus cuirtear comhairle phraiticiúil ar fáil faoin rud is iompar measúil agus eiticiúil in CESE ann, faoi conas ciapadh a sheachaint agus faoi na teagmhálaithe atá ar fáil más gá dun chun cainte leo, lena n-áirítear an Coiste Eitice.

Leis an bhfoilseachán seo, léiríonn CESE go bhfuil sé tiomanta i gcónaí do phrionsabail arda eiticiúla, don tsláine agus do mhodhanna oibre nua-aimseartha trédhearcacha. (mwj)