Lingwi Disponibbli:

Għeżież Qarrejja,

Tradizzjonalment Mejju huwa x-xahar meta nieħdu kont tal-progress li sar fl-integrazzjoni Ewropea u fl-istess ħin inħarsu lejn il-futur.

Nhar il-Ħadd 9 ta ’Mejju, bħal kull sena, aħna ċċelebrajna l-Ewropa b’jum speċjali mimli attivitajiet. Għat-tieni sena konsekuttiva, organizzajna verżjoni kompletament virtwali tal-Jum għall-Pubbliku tal-istituzzjoni tagħna, fejn ippreżentajna l-kontribut imprezzabbli tal-KESE għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE u spjegajna għaliex, speċjalment f’dawn iż-żminijiet diffiċli u ta’ sfida, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jaqdu rwol ewlieni u uniku fl-UE.

Mistoqsija lil...

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil...”, aħna nistaqsu lill-membri tal-KESE biex iwieġbu mistoqsija topika li tidhrilna li hija partikolarment rilevanti.

Għall-edizzjoni ta’ Mejju/Ġunju, tlabna lil Laurenţiu Plosceanu, President tas-Sezzjoni għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza, biex jikkummenta dwar il-kwistjonijiet soċjali diskussi fis-Summit Soċjali ta’ Porto, b’mod partikolari fil-kuntest tal-ħidma tal-KESE fis-snin li ġejjin.

“Ma hemm l-ebda dimensjoni soċjali mingħajr pedament ekonomiku sod.”

Mistoqsija tal-KESE Info: Fis-7 u t-8 ta’ Mejju, il-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern u l-imsieħba soċjali attendew is-Summit Soċjali f’Porto, li ntlaqa’ bħala mument potenzjalment storiku għall-impenn tal-Ewropa favur id-drittijiet soċjali. L-għan kien li jingħata impetu politiku b’saħħtu lill-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tiegħu, bil-għan li tingħata spinta lill-impjiegi u jiġu żgurati opportunitajiet indaqs u protezzjoni soċjali għal kulħadd. Fir-rigward tal-eżiti ta’ dan is-summit u l-kwistjonijiet soċjali diskussi fih, liema kompiti tqis li huma l-aktar importanti għall-KESE fis-snin li ġejjin?

Laurenţiu Plosceanu: “Ma hemm l-ebda dimensjoni soċjali mingħajr pedament ekonomiku sod”

B’xi mod, sirna lkoll priġunieri matul dawn iż-żminijiet ta’ “polipandemija” – priġunieri tal-fraġilità tagħna, il-biżgħat tagħna, it-tamiet tagħna…

Wara kollox, il-coronavirus wassal għal diversi pandemiji li mhumiex qed jokkorru biss b’mod simultanju, iżda qed isaħħu wkoll lil xulxin fl-effetti avversi tagħhom.

Minn din il-perspettiva, is-Summit Soċjali ta’ Porto ta’ Mejju 2021 jimmarka pass kuraġġuż ’il quddiem mill-istituzzjonijiet Ewropej u l-imsieħba soċjali Ewropej.

Il-mistieden sorpriża

Kull xahar nippreżentaw mistieden sorpriża, persuna magħrufa li tagħtina l-perspettiva tagħha dwar ġrajjiet kurrenti: nifs ta’ arja friska biex inwessgħu l-orizzonti tagħna, jispirana u jagħmilna aktar konxji tad-dinja tal-lum.

Għall-edizzjoni tagħna ta’ Mejju, bi pjaċir nilqgħu l-istoriku rinomat, Norman Davies, li ġentilment aċċetta li jkun intervistat minn KESEinfo. Speċjalista kbir fl-istorja Ewropea, b'mod partikolari tal-Gran Brittanja, il-Polonja u l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, il-Professur Davies huwa l-awtur ta’ bosta bestsellers, bħal Europe: A History, God's Playground, Rising 44, Europe at war 1939-45 u Microcosm: Portrait of a Central European City. Il-Professur Davies huwa wkoll Professur Viżitatur fil-Kulleġġ tal-Ewropa.

Mingħajr għaqda, kollox jisfaxxa

“Tul ħajti dejjem kont kurjuż dwar id-distakk bejn id-dehra u r-realtà. L-affarijiet qatt mhuma kif jidhru”, Norman Davies.

KESEinfo: L-Ewropa tinsab f’punt deċiżiv, hija u tħejji għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Matul il-bidliet li seħħew b’mod parallel mal-kriżi tal-pandemija, ħarġu ċerti forzi ċentrifugi, speċjalment fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, li jistgħu jkunu ta’ sfida għall-integrazzjoni Ewropea. X’għandek xi tgħid dwar dan?

Aħbarijiet tal-KESE

Il-KESE jniedi l-Premju għas-Soċjetà Ċivili 2021 dwar l-azzjoni klimatika

Il-KESE ser jippremja sa mhux aktar minn ħames proġetti dwar il-klima li jixħtu dawl fuq il-kontribut imprezzabbli tas-soċjetà ċivili biex tinkiseb in-newtralità klimatika

 

Il-KESE fis-Summit Soċjali ta’ Porto: inpoġġu lin-nies fil-qalba tal-azzjoni kollha!

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) beħsiebu jaqdi rwol attiv fl-isforzi konġunti Ewropej biex il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jiġu tradotti f’azzjoni u biex tinbena Ewropa aktar ġusta u aktar prospera għal kulħadd.

Kif tinħataf opportunità tant mistennija

Stqarrija mill-President tal-KESE Christa Schweng dwar it-tnedija tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Fil-jum tat-tnedija tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, inħeġġeġ liċ-ċittadini jieħdu sehem f’din l-inizjattiva storika. Nappella wkoll lil dawk li jfasslu l-politika biex jiżguraw li jagħmlu l-aħjar użu minn dak li n-nies għandhom x’jgħidu.

Is-Summit Soċjali ta’ Porto jirrappreżenta stadju importanti għall-Ewropa

Fit-28 ta’ April, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) kellu skambju ta’ fehmiet mal-Kumissarju għall-Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali, Nicolas Schmit, dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u dwar is-Summit Soċjali ta’ Porto, fejn il-pjan ġie diskuss fl-ogħla livell.

Il-KESE japprova Unjoni tas-Saħħa tal-UE robusta u inklużiva

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ħa pożizzjoni b’saħħitha favur il-bini ta’ Unjoni tas-Saħħa Ewropea, filwaqt li appella lill-UE u lill-Istati Membri biex iwieġbu għat-talbiet tal-Ewropej biex is-saħħa tkun prijorità.

Narrattiva Ġdida għall-Ewropa – Ir-riżoluzzjoni tal-KESE dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Fis-sessjoni plenarja tiegħu ta’ April, il-KESE adotta riżoluzzjoni dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, li fiha huwa jappella għal “narrattiva ġdida bbażata fuq ir-realtajiet tal-ħajja ta’ kuljum”, sabiex l-Ewropa terġa’ tingħaqad u tinvolvi ruħha maċ-ċittadini Ewropej. Sabiex dan iseħħ, is-soċjetà ċivili organizzata għandha tkun involuta u għandu jkollha rwol ewlieni x’taqdi.

“Parti mis-soluzzjoni”: il-KESE jagħti l-approvazzjoni tiegħu għar-regolamenti proposti tal-UE biex titrażżan is-setgħa tat-teknoloġija kbira (big tech)

L-Att dwar is-Swieq Diġitali u l-Att dwar is-Servizzi Diġitali proposti mill-Kummissjoni Ewropea sabiex titrażżan is-setgħa dejjem tikber tal-ġganti diġitali fl-Ewropa huma, fil-fehma tal-KESE, adattati għall-iskop, dment li dawn jimxu id f’id mat-tassazzjoni tal-kumpaniji tat-teknoloġija, ma’ kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar għall-ħaddiema tal-pjattaformi u mal-governanza tad-data.

L-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà hija pass ’il quddiem

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew laqa’ l-pakkett il-ġdid propost ta’ miżuri dwar iċ-ċibersigurtà tal-UE iżda indika dgħufijiet fl-indirizzar tad-diskrepanza kbira fil-ħiliet ċibernetiċi tal-Ewropa. Fil-fehma tal-KESE, l-entitajiet kritiċi jeħtieġu wkoll razzjonalizzazzjoni, semplifikazzjoni u linji gwida aktar ċari għall-applikazzjoni.

Is-suċċess tal-qafas il-ġdid tal-UE dwar ir-Rom jinsab f’idejn l-Istati Membri

Wara li tgħallmet min-nuqqasijiet tal-qafas preċedenti tal-UE dwar ir-Rom matul l-aħħar għaxar snin, il-Kummissjoni Ewropea hija determinata li tilħaq il-miri ewlenin tal-qafas strateġiku l-ġdid dwar ir-Roma, billi tnaqqas id-distakk ta’ diskriminazzjoni u esklużjoni soċjoekonomika b’mill-inqas bin-nofs sal-2030. Madankollu, ir-rwol tal-Istati Membri fil-kisba ta’ riżultati tanġibbli huwa kruċjali. Mingħajr strateġiji nazzjonali effettivi u miżuri prammatiċi, il-qafas il-ġdid qiegħed fil-periklu li jfalli bl-istess mod bħall-predeċessur tiegħu.

#EuropeDay 2021, il-KESE jagħmel differenza issa iktar minn qatt qabel

Dis-sena, Jum l-Ewropa saret online fil-KESE, dar is-soċjetà ċivili organizzata tal-UE! Waqt li ospita firxa ta’ attivitajiet fuq is-sit web tiegħu, il-Kumitat iċċelebra l-Unjoni Ewropea u l-71 anniversarju tad-Dikjarazzjoni ta’ Schuman – minn fejn bdiet l-integrazzjoni Ewropea – billi wera r-rwol ewlieni u uniku li jaqdu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-Ewropa f’dawn iż-żminijiet, mill-involviment tagħhom fl-irkupru sal-ħidma vitali tagħhom biex jindirizzaw l-isfidi tagħna ta’ kuljum. </b’saħħtu >

Il-KESE jappoġġja l-inizjattivi biex jitnaqqsu r-riskji tal-pestiċidi, iżda jenfasizza l-ħtieġa li jinstabu soluzzjonijiet alternattivi kosteffettivi

L-UE għandha wħud mill-aktar regolamenti stretti fid-dinja f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (PPPs jew pestiċidi) fl-agrikoltura. Madankollu, jista’ jsir ħafna aktar biex tittejjeb il-konverġenza regolatorja biex jitnaqqsu r-riskji tal-użu tal-PPPs u biex tiġi garantita provvista ta’ ikel tajjeb għas-saħħa u sigur għal popolazzjoni dinjija li dejjem qed tikber.

Il-KESE jappella għall-implimentazzjoni rapida, uniformi u sigura taċ-Ċertifikat tal-UE tal-COVID-19

Fid-dawl tal-fatt li wieħed mill-valuri fundamentali tal-UE ilu ffriżat għal aktar minn sena, iċ-Ċertifikat tal-UE tal-COVID-19, minflok iċ-ċertifikat aħdar diġitali propost mill-Kummissjoni, se jwitti t-triq għal moviment ħieles u sikur fl-Ewropa.

L-UE bħala attur globali wara l-pandemija – it-triq ’il quddiem

Il-pandemija tal-COVID-19 ikkawżat tnaqqis fl-attività ta’ ħafna setturi ekonomiċi u, fl-istess ħin, qed twassal għal bidla sinifikanti fil-bilanċ globali tal-poter. F’dan il-kuntest, l-UE qed tfittex strateġija xierqa biex issaħħaħ ir-rwol tagħha bħala attur ekonomiku globali, b’politiki mmirati biex jagħtu spinta lir-rwol internazzjonali tal-euro, isaħħu r-reżiljenza tal-infrastrutturi tas-suq finanzjarju tal-UE u jtejbu l-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet imposti fuq pajjiżi terzi.

Qafas legali għall-Ewropa kollha li jħares id-drittijiet tal-persuni LGBITQ

Fl-Ewropa kollha, l-individwi LGBTIQ isofru minn diskriminazzjoni li taffettwa l-prestazzjoni edukattiva tagħhom, il-prospetti ta’ impjieg, il-benesseri u saħansitra l-eżerċizzju tad-drittijiet fundamentali tagħhom, bħal-libertà tal-moviment fi ħdan l-UE.

Il-mobbiltà tal-UE trid tkun sostenibbli u intelliġenti

Il-futur tat-trasport tal-UE għandu jkun sostenibbli, soċjali u intelliġenti: din hija l-isfida li qed jiffaċċja settur li għadda minn bidliet profondi f'dawn l-aħħar snin, u li ntlaqat ħażin mill-pandemija tal-COVID-19. Fid-dibattitu plenarju dwar l-istrateġija l-ġdida tat-trasport tal-Kummissjoni, li sar fit-28 ta 'April 2021, il-President tal-KESE Christa Schweng irrimarkat li l-Ewropa kellha bżonn viżjoni għal Ewropa wara l-COVID-19; fit-trasport, dik il-viżjoni tinkludi mobbiltà sostenibbli, intelliġenti u reżiljenti.

L-iżvilupp territorjali taż-żoni rurali: il-PAK waħedha ma tistax twettqu, jgħid il-KESE

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Għandna bżonn inwaqqfu l-lakuni bejn iż-żoni rurali u urbani milli jikbru aktar u nikkoordinaw aħjar il-politiki sabiex innaqqsuhom. Il-PAK il-ġdida waħedha mhux se tkun biżżejjed biex tibbilanċja mill-ġdid dawn l-oqsma interrelatati. Biex l-Ewropa verament tindirizza l-inugwaljanzi, jeħtieġ li nimmobilizzaw sett usa’ ta’ politiki u strumenti ta’ finanzjament.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Il-pjani ta’ rkupru tal-UE jeħtieġ jindirizzaw il-lakuni li kixfet il-kriżi tal-COVID-19

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Dan ix-xahar, il-Kummissjoni Ewropea żvelat ir-rieżami tant mistenni tagħha tal-istrateġija industrijali. Iżda, aktar minn strateġiji, dak li l-kumpaniji jeħtieġu huwa azzjoni rapida biex tgħin lill-Ewropa tikseb lura l-kompetittività u t-tkabbir tagħha.

Il-Kategorija Il-Vuċi tal-Ħaddiema: Issa huwa l-momentum politiku għal drittijiet ta’ parteċipazzjoni tal-ħaddiema aktar b'saħħithom

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

“Issa huwa l-momentum politiku biex nagħmlu pressjoni għal drittijiet ta’ parteċipazzjoni tal-ħaddiema aktar b'saħħithom”, qal il-president tal-Grupp tal-Ħaddiema Oliver Röpke, waqt li rrefera għas-sejħiet taċ-ċittadini għal aktar demokrazija fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u l-impenn tal-mexxejja politiċi fis-Summit Soċjali ta’ Porto biex jimplimentaw il-Pjan ta' Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Opportunità biex is-soċjetà ċivili titpoġġa fit-tmexxija

Minn Séamus Boland, President tal-Grupp Diversità Ewropa

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tipprovdi opportunitajiet biex iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jinstemgħu u jsawru l-futur. Toffri wkoll opportunitajiet biex titwettaq bidla sostenibbli u ċċentrata fuq in-nies.

Fuljett ġdid: Rispett u dinjità ġewwa l-KESE

Il-KESE ppubblika fuljett ġdid dwar ir-rispett u d-dinjità ġewwa l-KESE (Respect and dignity at the EESC) li jinsab hawnhekk.

Il-fuljett jipprovdi informazzjoni dwar il-Kodiċi ta’ Kondotta rivedut li ġie adottat f’Jannar u jagħti pariri prattiċi dwar imġiba rispettuża u etika ġewwa l-KESE, kif jistgħu jiġu evitati sitwazzjonijiet ta’ fastidju u lil min wieħed għandu jikkuntattja jekk ikun hemm bżonn, inkluż il-Kumitat tal-Etika.

Din il-pubblikazzjoni turi li l-KESE jibqa’ impenjat bis-sħiħ lejn standards etiċi għoljin, integrità, u metodi ta’ ħidma moderni u trasparenti. (mwj)