Dostupné jazyky:

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

květen je tradičně měsícem, v němž bilancujeme pokrok, jehož bylo dosaženo na cestě k evropské integraci, a zároveň upíráme pohled do budoucna.

V neděli 9. května jsme jako každý rok oslavili Den Evropy a uspořádali při této příležitosti celou řadu akcí. Již druhým rokem v řadě se Den otevřených dveří naší instituce konal ve zcela virtuální podobě. Ukázali jsme přitom, jak neocenitelný je přínos EHSV k rozhodovacímu procesu EU, a vysvětlili, proč zejména v této složité a náročné době sehrávají organizace občanské společnosti v EU klíčovou a jedinečnou úlohu.

Otázka pro…

V naší rubrice „Otázka pro…“ se pokaždé obracíme na některého ze členů EHSV, aby se vyjádřil k aktuálnímu tématu, které považujeme za obzvláště důležité.

V rámci květnového/červnového vydání jsme požádali pana Laurenţia Plosceanu, předsedu sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství, aby se vyjádřil k sociálním otázkám, jež byly projednávány na sociálním summitu v Portu, a to konkrétně v kontextu činnosti EHSV v nadcházejících letech.

„Sociální rozměr musí stát na pevných ekonomických základech“

Otázka EHSV: Ve dnech 7. a 8. května se hlavy států či vlád a sociální partneři zúčastnili sociálního summitu v Portu, jenž je vyzdvihován jako potenciálně přelomový okamžik, pokud jde o odhodlání Evropy prosadit sociální práva. Cílem summitu bylo dát silný politický impuls k prosazování evropského pilíře sociálních práv a provádění souvisejícího akčního plánu zaměřeného na podporu zaměstnanosti a zajištění rovných příležitostí a sociální ochrany pro všechny. Jaké úkoly považujete – v kontextu výsledků tohoto summitu a sociálních otázek, o kterých se na summitu jednalo – pro nadcházející roky z hlediska EHSV za nejdůležitější?

Laurenţiu Plosceanu: „Sociální rozměr musí stát na pevných ekonomických základech.“

V těchto „polypandemických“ časech jsme se všichni stali svým způsobem vězni – vězni své křehkosti, svého strachu, svých nadějí…

Kvůli koronaviru totiž vypuklo hned několik pandemií, které nejenže probíhají souběžně, ale ještě také vzájemně umocňují své ničivé následky.

Z tohoto pohledu představuje sociální summit v Portu, konaný v květnu 2021, pro evropské instituce a evropské sociální partnery odvážný krok kupředu.

Vzácný host

Každý měsíc v této rubrice představujeme vzácného hosta – známou osobnost, která se s námi podělí o svůj pohled na aktuální události, aby nám tak poskytla nové podněty k zamyšlení, rozšířila naše obzory, inspirovala nás a pomohla nám lépe se zorientovat v současném dění.

V našem květnovém vydání je tímto hostem renomovaný historik Norman Davies. Jsme velice rádi, že ochotně přijal naši nabídku a poskytl EHSV info rozhovor. Profesor Davies je významným znalcem historie Evropy, a zejména Velké Británie, Polska a střední a východní Evropy. Je autorem několika bestsellerů, z nichž můžeme vybrat například Evropa – Dějiny jednoho kontinentu, God's Playground (Boží hřiště), Boj o Varšavu – Povstání Poláků proti nacistům 1944, Evropa ve válce 1939–45 a Mikrokosmos – Portrét jednoho středoevropského města. Profesor Davies je rovněž hostujícím profesorem na Evropské univerzitě.

Co nedrží pohromadě, to se rozpadne

„Celý život mě fascinuje rozpor mezi zdáním a realitou. Věci nikdy nejsou úplně takové, jak se jeví,“ říká Norman Davies.

EHSV info: Evropa se v souvislosti s přípravou konference o budoucnosti Evropy ocitá na rozcestí. V průběhu změn, které se odehrávaly souběžně s krizí způsobenou pandemií, vyšly najevo zejména ve střední a východní Evropě určité odstředivé síly, které mohou ohrozit evropskou integraci. Co si o tom myslíte?

Novinky z EHSV

EHSV vyhlašuje Cenu pro občanskou společnost 2021 za opatření v oblasti klimatu

EHSV ocení až pět projektů v oblasti klimatu, které budou příkladem neocenitelného přínosu občanské společnosti k dosažení klimatické neutrality.

 

EHSV na summitu v Portu věnovaném sociálním otázkám: učiňte středobodem všech opatření lidi!

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) se hodlá aktivně zapojit do společného evropského úsilí o provedení zásad evropského pilíře sociálních práv v praxi a o vybudování spravedlivější a více prosperující Evropy pro všechny.

Jak využít dlouho očekávanou příležitost

Projev předsedkyně EHSV Christy Schweng při příležitosti zahájení konference o budoucnosti Evropy

V den zahájení konference o budoucnosti Evropy vybízím občany, aby se zapojili do tohoto historicky významného procesu. Ráda bych rovněž apelovala na tvůrce politik, aby zajistili, že z toho, co nám lidé hodlají sdělit, si vezmeme co nejvíce.

Sociální summit v Portu je pro Evropu přelomovým okamžikem

Dne 28. dubna uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) diskusi s komisařem pro pracovní místa a sociální práva Nicolasem Schmitem. Tématem této diskuse byl Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv (EPSR) a sociální summit v Portu, kde měl být plán projednán na nejvyšší úrovni.

EHSV podporuje silnou a inkluzivní evropskou zdravotní unii

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) rozhodným způsobem podpořil vytvoření evropské zdravotní unie a vyzval EU a členské státy, aby reagovaly na požadavky Evropanů, podle nichž se zdraví musí stát prioritou.

Nový příběh pro Evropu - Usnesení EHSV ke konferenci o budoucnosti Evropy

Na svém dubnovém plenárním zasedání přijal EHSV usnesení ke konferenci o budoucnosti Evropy, v němž vyzývá k předestření „nového příběhu pro Evropu, který bude vycházet z reality každodenního života“ tak, aby konference obnovila kontakt a interakci s evropskými občany. K tomu je zapotřebí zapojení občanské společnosti, která má v celém procesu sehrát významnou úlohu.

„Krok správným směrem“ – EHSV vítá navržené předpisy EU, které mají stanovit mantinely pro činnost velkých technologických společností

Akt o digitálních trzích a akt o digitálních službách, které navrhla Evropská komise s cílem omezit stále větší vliv digitálních gigantů v Evropě, mohou podle EHSV splnit svůj účel, budou-li zároveň ošetřeny otázky zdanění technologických společností, lepších pracovních podmínek pro pracovníky platforem a správy údajů.

Nová strategie kybernetické bezpečnosti EU představuje krok správným směrem

Evropský hospodářský a sociální výbor uvítal navrhovaný nový balíček opatření EU v oblasti kybernetické bezpečnosti. Upozornil však zároveň, že výraznému nedostatku kybernetických dovedností v Evropě není věnována dostatečná pozornost. Podle EHSV je rovněž nutné zefektivnění, zjednodušení a formulování jasnějších pokynů ohledně působnosti, pokud jde o kritické subjekty.

Úspěch nového rámce EU pro romskou menšinu je v rukou členských států

Evropská komise se v průběhu posledních deseti let poučila z nedostatků předchozího rámce EU pro romskou menšinu a je odhodlána naplnit hlavní cíle nového strategického rámce a do roku 2030 omezit alespoň o polovinu diskriminaci a socioekonomické vyloučení romské menšiny. Pro dosažení hmatatelných výsledků však bude klíčová úloha členských států. Bez účinných vnitrostátních strategií a pragmatických opatření hrozí, že nový rámec selže stejně jako ten předcházející.

#EuropeDay 2021 – EHSV má nyní ještě větší váhu než kdy jindy

V EHSV, který zastřešuje organizovanou občanskou společnost v EU, letos proběhl Den Evropy virtuálně. V rámci oslav Evropské unie a 71. výročí Schumanovy deklarace, jež zahájila evropskou integraci, se na internetových stránkách Výboru uskutečnila řada aktivit. Výbor při tom prezentoval důležitou a jedinečnou úlohu, kterou v tomto čase plní organizace občanské společnosti v Evropě, počínaje činnostmi, jimiž přispívají k procesu oživení, až po zásadně důležité úsilí, které vyvíjejí při řešení každodenních výzev.

EHSV podporuje iniciativy zaměřené na omezení rizik spojených s pesticidy, avšak zdůrazňuje, že je třeba nalézt alternativní a nákladově efektivní řešení

V EU platí jedny z nejpřísnějších předpisů na světě, jež upravují používání přípravků na ochranu rostlin (POR neboli pesticidů) v zemědělství. Je však možné učinit mnohem více pro lepší sbližování právních předpisů, aby se snížila rizika spojená s používáním přípravků na ochranu rostlin a aby bylo možné stále rostoucí světové populaci zaručit zdravé a bezpečné potraviny.

EHSV vyzývá k rychlému, jednotnému a bezpečnému provedení certifikátu EU COVID-19

Již více než rok není možné uplatňovat jednu ze základních hodnot EU, kterou je volný pohyb osob. Certifikát EU COVID-19, který původně pod názvem „digitální zelený certifikát“ navrhla Evropská komise, však nyní otevírá cestu pro volný a bezpečný pohyb v Evropě.

EU hodlá po pandemii upevnit své postavení na mezinárodní scéně

Pandemie COVID-19 zpomalila činnost v řadě hospodářských odvětví a zároveň výrazně proměňuje mocenskou konstelaci ve světě. Z tohoto důvodu se EU snaží formulovat vhodnou strategii, díky níž by mohla zaujmout významnější roli v globální ekonomice. Její součástí mají být opatření, která podpoří posílení mezinárodní úlohy eura, zvýší odolnost infrastruktur finančního trhu EU a zlepší uplatňování sankcí vůči třetím zemím.

Celoevropský právní rámec na ochranu práv LGBTIQ osob

LGBTIQ osoby se v celé Evropě setkávají s diskriminací, která má nepříznivý dopad na jejich studijní výsledky, vyhlídky na trhu práce, životní podmínky a dokonce na jejich základní práva, například právo na volný pohyb v rámci EU.

Mobilita v EU musí být udržitelná a inteligentní

Budoucnost dopravy v EU musí být udržitelná, sociální a inteligentní – s touto výzvou se musí vypořádat odvětví, které v posledních letech prošlo hlubokou proměnou a nadto je tvrdě zasaženo pandemií COVID-19. Při projednávání nové dopravní strategie Komise na plenárním zasedání 28. dubna 2021 zdůraznila předsedkyně EHSV Christa Schweng, že Evropa potřebuje vizi pokračování po pandemii COVID-19. Co se týče dopravy, součástí této vize by měla být udržitelná, inteligentní a odolná mobilita.

EHSV zastává názor, že k zajištění územního rozvoje venkovských oblastí pouze SZP nestačí

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Musíme zabránit tomu, aby se rozdíly mezi venkovskými a městskými oblastmi prohlubovaly. K odstranění těchto rozdílů je nutná lepší koordinace politik. Nová SZP nebude sama o sobě k obnovení rovnováhy mezi těmito vzájemně provázanými oblastmi stačit. Má-li Evropa skutečně řešit nerovnosti, musíme využít širší soubor politik a nástrojů financování.

Novinky ze skupin

Je nutné napravit prostřednictvím plánů EU na podporu oživení po pandemii COVID-19 nedostatky, které tato krize odhalila

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Evropská komise tento měsíc zveřejnila dlouho očekávané přepracované znění průmyslové strategie. Podniky však ani tolik nepotřebují strategii, jako spíše urychlené přijetí opatření, díky nimž bude Evropa znovu schopná konkurovat ostatním částem světa a růst.

Zájmová skupina Hlas pracovníků: Právě teď je nejvhodnější čas využít politický impuls k posílení práv zaměstnanců na účast

skupina Zaměstnanci v EHSV

„Právě teď je nejvhodnější čas využít politický impuls k tomu, abychom se zasadili o posílení práv zaměstnanců na účast“, uvedl předseda skupiny Zaměstnanci Oliver Röpke s poukazem na požadavky občanů na vyšší míru demokracie, vyjádřené v rámci konference o budoucnosti Evropy, a na příslib provedení akčního plánu evropského pilíře sociálních práv, k němuž se političtí představitelé zavázali na sociálním summitu v Portu.

Příležitost, aby občanská společnost převzala otěže

Séamus Boland, předseda skupiny Různorodá Evropa

Občané a organizace občanské společnosti mají díky konferenci o budoucnosti Evropy možnost vyjádřit své názory a podílet se na utváření naší budoucnosti. Zároveň je tato konference příležitostí, jak dosáhnout udržitelné změny zaměřené na lidi.

Nová brožura: Úcta a důstojnost v EHSV

EHSV vydal novou brožuru „Úcta a důstojnost v EHSV“, kterou naleznete na tomto odkazu.

Brožura poskytuje informace o revidovaném kodexu chování, který byl přijat v lednu. Přináší rovněž praktická doporučení týkající se ohleduplného a etického chování v EHSV, toho, jak zabránit obtěžování a na koho se v případě potřeby obrátit (například na etický výbor).

Tato publikace ukazuje, že EHSV se i nadále rozhodně hlásí k přísným etickým zásadám, integritě a moderním a transparentním pracovním metodám. (mwj)