Pieejamās valodas:

Cienījamie lasītāji!

Maijs tradicionāli ir mēnesis, kurā atskatāmies uz Eiropas integrācijā panākto un vienlaikus vēršam skatu nākotnē.

Svētdien, 9. maijā, mēs, kā ik gadu, ar virkni pasākumu atzīmējām īpašo Eiropas dienu. Jau otro gadu pēc kārtas savas iestādes atvērto durvju dienu rīkojām virtuāli, uzskatāmi parādot EESK nenovērtējamo ieguldījumu ES lēmumu pieņemšanas procesā un izskaidrojot, kāpēc, it īpaši šajā grūtajā un sarežģītajā laikā, pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir nozīmīga un unikāla loma Eiropas Savienībā.

Viens jautājums...

Sadaļā “Viens jautājums...” lūdzam EESK locekļus atbildēt uz aktuālu jautājumu, kas mums šķiet īpaši nozīmīgs.

Maija/jūnija izdevumā mēs aicinājām Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas priekšsēdētāju Laurenţiu Plosceanu komentēt Portu sociālajā samitā apspriestos sociālos jautājumus, jo īpaši saistībā ar EESK darbu turpmākajos gados.

“Bez stabila ekonomiskā pamata nav sociālās dimensijas.”

EESK info jautājums: Valstu vai to valdību vadītāji un sociālie partneri 7. un 8. maijā apmeklēja sociālo samitu Portu, kas bija potenciāli vēsturisks brīdis Eiropas saistībām sociālo tiesību jomā. Tā mērķis bija sniegt spēcīgu politisku impulsu Eiropas sociālo tiesību pīlāram un tā rīcības plāna īstenošanai, nolūkā veicināt nodarbinātību un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un sociālo aizsardzību visiem. Ņemot vērā minētā samita rezultātus un tajā apspriestos sociālos jautājumus, kādi uzdevumi, jūsuprāt, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ir vissvarīgākie turpmākajos gados?

Laurenţiu Plosceanu: “Bez stabila ekonomiskā pamata nav sociālās dimensijas”

Zināmā mērā mēs visi šajos “polipandēmijas” laikos esam kļuvuši par ieslodzītajiem – savā trauslumā, savās bailēs, savās cerībās...

Galu galā koronavīruss ir izraisījis vairākas pandēmijas, kas ne tikai notiek vienlaicīgi, bet arī savstarpēji pastiprina to kaitīgo ietekmi.

Šajā sakarā 2021. gada maija Portu sociālais samits ir drosmīgs solis uz priekšu no Eiropas iestāžu un Eiropas sociālo partneru puses.

Pārsteiguma viesis

Katru mēnesi mēs iepazīstinām ar pārsteiguma viesi – labi pazīstamu personu, kas mums sniedz savu viedokli par aktuāliem notikumiem, stāsta par jaunām vēsmām, paplašina mūsu redzesloku, iedvesmo un informē par mūsdienu pasauli.

Maija izdevuma viesis ir atzīts vēsturnieks, profesors Norman Davies, kurš laipni piekrita intervijai ar EESK Info. Profesors ir liels Eiropas, it īpaši Lielbritānijas, Polijas, Centrāleiropas un Austrumeiropas, vēstures speciālists un vairāku bestselleru, piemēram, “Europe: A History”, God's Playground”, “Rising 44”, “Europe at war 1939-45” un “Microcosm: Portrait of a Central European City”, autors. Profesors N. Davies ir arī viesprofesors Eiropas Koledžā.

Lietas, kas turas kopā, neizjuks

“Visu mūžu mani ir interesējusi plaisa starp šķietamību un realitāti. Lietas nekad nav tādas, kādas tās šķiet,” saka Norman Davies.

EESK info: Eiropa atrodas pagrieziena punktā, gatavojoties konferencei par Eiropas nākotni. Līdztekus pandēmijas krīzei notikušo pārmaiņu gaitā ir atklājušies daži centrbēdzes spēki, jo īpaši Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas var apdraudēt Eiropas integrāciju. Kā jūs to komentētu?

EESK jaunumi

EESK izsludina 2021. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai par klimatam veltītiem pasākumiem

EESK apbalvos piecus klimata projektus, kas apliecinās nenovērtējamo pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu klimatneitralitātē

 

EESK Portu sociālajā samitā: cilvēkiem jābūt visu darbību centrā.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) plāno aktīvi iesaistīties kopīgajos Eiropas centienos īstenot praksē Eiropas sociālo tiesību pīlāra (ESTP) principus un veidot taisnīgāku un pārtikušāku Eiropu visiem.

Kā izmantot ilgi gaidīto iespēju

EESK priekšsēdētājas Christa Schweng paziņojums saistībā ar konferences par Eiropas nākotni uzsākšanu

Konferences par Eiropas nākotni uzsākšanas dienā aicinu iedzīvotājus iesaistīties šajā vēsturiskajā iniciatīvā. Vēlos arī aicināt politikas veidotājus nodrošināt, lai mēs pēc iespējas labāk izmantojam to, kas cilvēkiem ir sakāms.

Portu sociālais samits iezīmē pagrieziena punktu Eiropā

28. aprīlī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) rīkoja viedokļu apmaiņu ar darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit par Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu un Eiropas sociālo samitu, kurā šis plāns tika apspriests visaugstākajā līmenī.

EESK atbalsta spēcīgu un iekļaujošu Eiropas veselības savienību

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aktīvi aizstāv Eiropas veselības savienības veidošanu un aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis ieklausīties Eiropas iedzīvotāju aicinājumā veselību noteikt par prioritāti

Jauns vēstījums par Eiropu - EESK rezolūcija konferencei par Eiropas nākotni

EESK aprīļa plenārsesijā pieņēma rezolūciju par konferenci par Eiropas nākotni, un rezolūcijā tā aicina ierosināt jaunu “naratīvu, kas būtu balstīts ikdienas dzīves realitātē, lai varētu atjaunot saikni un sadarbību ar Eiropas iedzīvotājiem. Lai tas notiktu, ir jāiesaista organizēta pilsoniskā sabiedrība un tai jāatvēl nozīmīga loma.

“Daļa no risinājuma”: EESK atbalsta ierosinātos ES noteikumus, lai iegrožotu lielos tehnoloģiju uzņēmumus

EESK uzskata, ka Eiropas Komisijas ierosinātais Digitālo tirgu akts (DMA) un digitālo pakalpojumu tiesību akts (DSA), kuru mērķis ir ierobežot digitālo milžu arvien pieaugošo ietekmi Eiropā, atbilst paredzētajam mērķim, ar nosacījumu, ka tie iet roku rokā ar tehnoloģiju uzņēmumiem uzliktajiem nodokļiem, labākiem darba apstākļiem platformu darbiniekiem un datu pārvaldību.

Jaunā kiberdrošības stratēģija ir solis uz priekšu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir atzinīgi novērtējusi ierosināto ES kiberdrošības pasākumu kopumu, bet norādījusi uz Eiropas milzīgo prasmju trūkumu kiberdrošības jomā. EESK skatījumā arī kritiskajām vienībām ir vajadzīga racionalizācija, vienkāršošana un skaidrākas piemērošanas nostādnes.

Jaunā Eiropas Savienības stratēģiskā satvara romu jautājumos panākumi ir dalībvalstu rokās

Eiropas Komisija ir izdarījusi secinājumus par iepriekšējā Eiropas Savienības satvara romu jautājumos problēmām pagājušajos desmit gados un apņēmusies sasniegt jaunā romu stratēģiskā satvara pamatmērķus un līdz 2030. gadam vismaz par pusi samazināt romu diskrimināciju un sociāli ekonomisko atstumtību. Tomēr dalībvalstu loma reālu rezultātu sasniegšanā ir izšķiroši svarīga. Bez efektīvām valstu stratēģijām un pragmatiskiem pasākumiem jaunais satvars var ciest neveiksmi tāpat kā tā priekštecis.

#EuropeDay 2021: EESK tagad ir nozīmīgāka nekā jebkad agrāk

EESK, kas pārstāv ES organizēto pilsonisko sabiedrību, šogad Eiropas dienu organizēja tiešsaistē. Organizējot virkni pasākumu savā tīmekļa vietnē, Komiteja atzīmēja Eiropas Savienības dienu un Šūmana deklarācijas – Eiropas integrācijas sākumpunkta –71. gadadienu, atspoguļojot pilsoniskās sabiedrības organizāciju svarīgo un unikālo lomu Eiropā šajā laikā: gan to iesaistīšanos ekonomikas atveseļošanā, gan svarīgo ieguldījumu ikdienas problēmu risināšanā.

EESK atbalsta iniciatīvas pesticīdu riska mazināšanai, bet uzsver nepieciešamību rast alternatīvus izmaksu ziņā efektīvus risinājumus

Eiropas Savienībai ir daži no pasaulē visstingrākajiem noteikumiem attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu (AAL jeb pesticīdu) izmantošanu lauksaimniecībā. Tomēr vēl ir daudz darāmā, lai uzlabotu regulējuma konverģenci nolūkā samazināt AAL izmantošanas risku un garantētu veselīgu un drošu pārtikas piegādi arvien lielākam pasaules iedzīvotāju skaitam.

EESK aicina ātri, vienoti un droši ieviest ES Covid-19 sertifikātu

Laikā, kad viena no ES pamatvērtībām ir iesaldēta jau vairāk nekā gadu, Komisijas ierosinātā “digitālā zaļā sertifikāta” vietā ES Covid-19 sertifikāts paver ceļu brīvai un drošai kustībai Eiropā.

ES kā globālo procesu dalībniece pēc pandēmijas – turpmākā virzība

Covid-19 pandēmija izraisījusi daudzu ekonomikas nozaru aktivitātes palēnināšanos un vienlaikus arī būtiskas pārmaiņas globālajā spēku samērā. Šajā saistībā ES meklē piemērotu stratēģiju, kas stiprinātu tās kā pasaules ekonomikas dalībnieces lomu, īstenojot politikas pasākumus, kuru mērķis ir palielināt euro starptautisko nozīmi, stiprināt ES finanšu tirgus infrastruktūras noturību un uzlabot trešām valstīm piemēroto sankciju īstenošanu.

Eiropas mēroga tiesiskais regulējums LGBTIK personu tiesību aizsardzībai

Visā Eiropā LGBTIK personas cieš no diskriminācijas, kas ietekmē viņu izglītības iespējas, nodarbinātības perspektīvas, labklājību un pat viņu pamattiesību, piemēram, pārvietošanās brīvības Eiropas Savienībā, īstenošanu.

Eiropas Savienībā mobilitātei jābūt ilgtspējīgai un viedai

Eiropas Savienībā transportam turpmāk ir jābūt ilgtspējīgam, sociālam un viedam: tas ir uzdevums nozarei, kurā pēdējos gados notikušas būtiskas pārmaiņas un kuru turklāt smagi skārusi Covid-19 pandēmija. 2021. gada 28. aprīlī plenārsesijā notikušajās debatēs par Komisijas ierosināto jauno transporta stratēģiju EESK priekšsēdētāja Christa Schweng norādīja, ka Eiropai jādomā par to, kāda tā būs pēc Covid-19 pandēmijas. Transporta jomā tas nozīmē virzību uz ilgtspējīgu, viedu un noturīgu mobilitāti.

Lauku apvidu teritoriālā attīstība: EESK uzskata, ka ar KLP vien nepietiek

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Nedrīkst pieļaut, ka lauku un pilsētu teritoriju atšķirības turpina palielināties, un labāk jākoordinē pasākumi to samazināšanai. Ar jauno KLP vien nepietiks, lai atgūtu šo savstarpēji saistīto teritoriju līdzsvaru. Lai Eiropā patiešām novērstu nevienlīdzību, mums ir jāmobilizē plašāks rīcībpolitiku un finansēšanas instrumentu klāsts.

Grupu jaunumi

ES atveseļošanas plāniem ir jānovērš Covid-19 krīzes atklātie trūkumi

Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Eiropas Komisija šomēnes nāca klajā ar ilgi gaidīto Industriālās stratēģijas pārskatu. Taču uzņēmumiem vēl vairāk nekā stratēģijas ir vajadzīga ātra rīcība, lai palīdzētu Eiropai atgūt konkurētspēju un izaugsmi.

Interešu grupa “Darba ņēmēji – par plašāku demokrātisko līdzdalību”: īstais brīdis izmantot politisko impulsu spēcīgākai darba ņēmēju pārstāvībai

EESK Darba ņēmēju grupa

“Ir jāizmanto pašreizējais politiskais impulss, lai stiprinātu darba ņēmēju līdzdalības tiesības,” sacīja Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Oliver Röpke, atsaucoties uz iedzīvotāju aicinājumu, ka konferencē par Eiropas nākotni jāpanāk lielāka demokrātija, un uz politisko līderu Portu sociālajā samitā pausto apņemšanos īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

Iespēja panākt, lai pilsoniskajai sabiedrībai būtu vadošā loma

Séamus Boland, grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētājs

Konference par Eiropas nākotni sniedz iedzīvotājiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām iespējas tikt uzklausītiem un veidot nākotni. Tā piedāvā arī iespējas panākt ilgtspējīgas un uz cilvēkiem orientētas pārmaiņas.

Jauna brošūra: Respekts un cieņa Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā

EESK ir publicējusi jaunu brošūru “Respekts un cieņa Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”, kas atrodama šeit.

Brošūrā sniegta informācija par janvārī pieņemto pārskatīto rīcības kodeksu un sniegti praktiski ieteikumi par cieņpilnu un ētisku rīcību Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, kā izvairīties no aizskarošas izturēšanās situācijām un ar ko vajadzības gadījumā sazināties, tostarp ar Ētikas komiteju.

Šī publikācija liecina, ka EESK joprojām stingri atbalsta augstus ētikas principus, godprātību un mūsdienīgas, pārredzamas darba metodes. (mwj)