Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Olgu uus aasta ettearvatavam, rahulikum ja rõõmsam

Lugupeetud lugejad

Astusime 2021. aastasse COVID-19, liikumispiirangute ja tööturul valitseva kaose jätkuvas haardes, kuid vaktsiin annab lootuse parema tuleviku jaoks. Selle aasta eesmärk on tagada vaktsiin kõigile ja veenda inimesi end vaktsineerida laskma. Mida aeg edasi, seda rohkem on rõhk taastumisel ja COVID-19 järgse Euroopa kujundamisel.

1. jaanuaril ELi nõukogu eesistumise üle võtnud Portugal võtab selgelt laiema ja tulevikku vaatava lähenemisviisi. Lissaboni prioriteet eesistumisajal on võidelda õiglase, rohelise ja digitaalse taastumise abil majanduskriisiga ja sellest kodanikele tuleneva mõjuga.

Ürituste kalender


24.–25. veebruar 2021, Brüssel
EMSK täiskogu istungjärk


18.–19. märts 2021, Brüssel
Sinu Euroopa, Sinu arvamus! 2021

„Üks küsimus...“

Üks küsimus...

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume komitee liikmetel vastata ühele olulisele päevakajalisele küsimusele.
 

Tugeva ELi ja USA partnerluse nimel

Dimitris Dimitriadis, välissuhete sektsiooni esimees

Uus Atlandi-ülene tegevuskava on praegu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide poliitilise tegevuskava keskmes. Meie komitee, eelkõige välissuhete sektsiooni tegevus on sellega väga hästi kooskõlas, nagu näitas meie Atlandi-üleste suhete järelevalvekomitee hiljutine koosolek, kus osalesid väga silmapaistvad külalised, kes rõhutasid kodanikuühiskonnaga peetava tugeva ja kindla dialoogi tähtsust, samuti komitee presidendi deklaratsioon ja minu avaldus USA 2020. aasta valimiste kohta, milles väljendati lootust tugeva partnerluse loomiseks üleilmsete probleemide lahendamisel.

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Igal kuul tutvustame Teile ühte üllatuskülalist. See on mõni Euroopa tasandil tuntud isik, kelle tegevus on leidnud kajastamist meedias ja kes avab meile oma maailmavaadet: see on kui värske tuulepuhang, mis avardab meie silmapiiri, innustab meid ja aitab meil värskendada oma teadmisi.

Meie erikülaline professor Danuta Hübner jagab lugejatega oma mõtteid Brexiti teemadel

23. juunil 2016 toimunud konsultatiivsel rahvahääletusel küsiti Ühendkuningriigi kodanikelt, kas nende riik peaks Euroopa Liidust lahkuma. Britid toetasid väga väikse häälteenamusega EList lahkumist. Tulemused olid riigis erinevad: Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja ka Londoni elanikud lahkumist ei pooldanud. Sellele vaatamata võttis Ühendkuningriigi valitsus pärast rahvahääletust kohustuse Brexit ellu viia. Esiteks jõustus 1. veebruaril 2020 väljaastumisleping, millega nähti ette 11-kuuline üleminekuperiood. See andis õiguskindluse kõigile neile, keda Brexit mõjutab. 2021. aasta jaanuaris jõustus leping tulevaste suhete kohta ja Ühendkuningriigist sai ametlikult kolmas riik. 

EMSK uudised

Portugali ELi eesistumisaja keskmes on mitmeaastase finantsraamistiku eesmärkide saavutamine, Brexiti kokkulepe ja vaktsineerimine

1. jaanuaril 2021 sai Portugalist Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik, juhinduses motost „Aeg tulemuste saavutamiseks: õiglane, keskkonnahoidlik ja digitaalne taastumine“.

Eesistujariik Portugal seisab silmitsi keerulise ülesandega viia praktikas ellu Saksamaa eesistumisperioodi lõpus paberil kinnitatud kokkulepped ELi mitmeaastase eelarve ja taastefondi kohta, rakendada Brexiti-järgne kokkulepe Ühendkuningriigiga ja valvata COVID-19 vastu vaktsineerimise üle Euroopas.

Euroopa Majandus- ja Sotsialkomitee tervitab silmapaistvat Iiri puuetega inimeste eestkõnelejat Sinéad Burke’i

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu 2. detsembri istungil leidis aset arutelu Iirimaa puuetega inimeste eestkõneleja ja kirjaniku Sinéad Burke’iga, mille keskmes oli puuetega inimeste mõjuvõimu suurendamine ja nende kaasamine kõikidesse majandus-, sotsiaal- ja poliitilise elu valdkondadesse ELis ja väljaspool.

Ühtsed õigused puuetega inimestele

Pressitalitus korraldas 2. detsembril 2020 rahvusvahelise puuetega inimeste päeva 2020 puhul virtuaalse pressikonverentsi. Järgnevalt pakume Teile kokkuvõtet ürituse tähtsamatest hetkedest.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab ELi valimisi käsitleva õigusakti muutmist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub Euroopa Parlamenti, ELi nõukogu ja liikmesriike üles kiiremas korras muutma Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitlevat 1976. aasta akti, et tagada kõigile puuetega ELi kodanikele tegelik õigus hääletada Euroopa Parlamendi valimistel 2024. aastal.

Õnnitleme ELi ja Ühendkuningriigi tervikliku partnerluse kindlustamise puhul!

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi Christa Schwengi ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Brexiti järelevalverühma esimehe Jack O’Connori ühisavaldus

Õnnitleme Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi läbirääkijaid äärmiselt keerukate ja raskete läbirääkimiste eduka lõpuleviimise puhul, et sõlmida kaubanduslepe, mis on ülimalt oluline nii Ühendkuningriigi kui ka kogu Euroopa inimeste jaoks.

ELi 2021.–2027. aasta eelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on rahul, et kodanikuühiskonna seisukohtadega arvestatakse

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on hea meel, et ELi riigipead ja valitsusjuhid võtsid 10. detsembril 2020 vastu mitmeaastase finantsraamistiku aastateks 2021–2027. Euroopa Liidu eelarve, taastefondi ja õigusriigi mehhanismi osas saavutatud kompromissis võetakse arvesse komitee proaktiivset ja ulatuslikku panust ELi ambitsioonikama mitmeaastase finantsraamistiku toetuseks.

#DigitalServicesAct ja #DigitalMarketsAct: meie demokraatia peab tehnoloogiaga sammu pidama

Euroopa Komisjoni hiljutised algatused digitaalteenuste ja -turgude reguleerimiseks tagavad, et teenuseosutajad võtavad vastutuse pakutavate teenuste eest ning et digihiiud ei kehtesta Euroopa turgudel oma reegleid, ütles Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Margrethe Vestager Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu detsembri istungjärgul.

Riiklikud avalikud teenused on demokraatia ja õigusriigi jaoks ELis väga olulised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ühiseid avalike teenuste põhimõtteid, et aidata liikmesriikidel täielikult tagada demokraatiat ja järgida õigusriigi põhimõtet.

Uus ELi rände- ja varjupaigalepe: kasutamata võimalus hädavajalikuks uueks alguseks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud kõrgetasemelisel konverentsil kritiseeriti teravalt uut ELi rände- ja varjupaigalepet. Kodanikuühiskonna, mõttekodade ja Euroopa Parlamendi esindajad leidsid, et uus lepe ei too muudatusi, mida on tarvis nõuetekohase ühise Euroopa rände- ja varjupaigasüsteemi loomiseks.

Ühtne Euroopa taevas – komisjoni uuest ettepanekust võib väheks jääda

Euroopa Komisjon ja lennunduse sidusrühmad peaksid naasma arutelulaua taha, et selgitada ühtse Euroopa taeva määruse eesmärke, leiab komitee hiljuti vastu võetud arvamuses.

Plokiaheltehnoloogia ja kaevandustööstuse ühine tulevik

Blockchain

Plokiaheltehnoloogia võib pakkuda kasulikke lahendusi tuleviku kaevandustööstusele, kuid digiüleminekul tuleks arvesse võtta sotsiaalseid tagajärgi. See oli komitee tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) 14. detsembril 2020 korraldatud veebiarutelu põhisõnum.

Võimestamine tagab Euroopa kliimapakti edu

EU Climate Pact

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on hea meel näha, et tema soovitused kajastuvad Euroopa Komisjoni ettepanekutes Euroopa kliimapakti kohta, mis toetab praeguseid ja uusi kliimameetmeid vastastikuse õppe, hariduse, suutlikkuse suurendamise, takistuste kõrvaldamise ja rahastamisele lihtsama juurdepääsu kaudu.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühineb ELi püüdlustega uuendada sidemeid USAga

Pärast USAs toimunud valimisi kogunes EMSK Atlandi-üleste suhete järelevalvekomitee 15. detsembril sooviga taastada tugev partnerlus USA kodanikuühiskonnaga.

Uudiseid rühmadelt

ELi ettevõtted on valmis nii rohe- kui ka digipöördeks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma esimees Stefano Mallia

Kliimaneutraalsuse ja digijuhtimise saavutamine ei ole Euroopa jaoks kerge ülesanne. Euroopa rohelise kokkuleppe ümberkujundav tegevuskava on niihästi nõudlik kui ka veenev. Mõned tegevjuhid peavad seda Heraklese ülesandeks, kuid ELi tööandjad on valmis käiku vahetama ning kiirendama rohe- ja digipöörde teostamist.

Tööstuslik üleminek vajab sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaküsimuste vahelist tasakaalu

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Tööstuslikud muutused võivad tähendada paremaid töökohti ja töötingimusi koos jätkusuutliku majanduskasvu ja kaasatusega. Samuti võivad need tähendada lokkavat ebavõrdsust ja vaesust, teatavate rühmade kasvavat tööpuudust ning lõpuks lõhet sotsiaalses ühtekuuluvuses, mis ohustab ELi ja demokraatiat ennast.

Vaesuses füüsilisest isikust ettevõtjad – sageli unustatud rühm

Ronny Lannoo, EMSK Euroopa mitmekesisuse rühma ja Belgia Füüsilisest Isikust Ettevõtjate Liidu UNIZO liige

Füüsilisest isikust ettevõtjaid seostatakse sageli ratsa rikkaks saamise ja hõlpsasti saavutatava eduga. See karikatuur varjutab paljusid ettevõtjate ees seisvaid probleeme. Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisega kaasnevad alati riskid nii ettevõtluses kui ka eraelus.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee näitusega tunnustatakse Portugali ELi eesistumise keskmes olevat sotsiaalset mõõdet

Just nüüd, mil Portugal võtab üle ELi eesistumise ja seab sotsiaalmeetmete kava oma prioriteetide keskmesse, toimub komitees virtuaalnäitus Portugali kuntstniku Maria Reis Rocha töödest, millega avaldatakse tunnustust inimestevahelisele ühtekuuluvusele ja solidaarsusele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toob kokku noored kogu Euroopast, et pidada ajurünnak kliimakriisi ületamise teemal

EMSK noorteüritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ 2021. aasta noorteürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ raames korraldatakse ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP) eeskujul arutelu, millel õpilased otsivad lahendusi kliimakriisile ja vaevad võimalusi 2050. aastaks seatud kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamiseks.