Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Rok po inauguracji nowej kadencji EKES-u: pierwsza okazja do podsumowań

Wszyscy pamiętamy początek kadencji: 28 października 2020 r., w szczytowym momencie pandemii; sesja plenarna musiała się odbyć online. Wszystko było surrealistyczne, przyszłość wydawała się niepewna, nikt nie wiedział, kiedy i w jaki sposób dostępne będą szczepionki, a jednak zdołaliśmy uruchomić nasze prace.

Do odnotowania

W punkt!

W punkt!

Witamy w nowej rubryce „W punkt”, w której pytamy członków EKES-u o ważne tematy, opinie lub wydarzenia, które mają wpływ na codzienne życie w UE. Dziś głos zabiera Andrej Zorko, autor opinii „Główne elementy zrównoważonej pracy wysokiej jakości w trakcie odbudowy i po niej” opracowanej na wniosek prezydencji słoweńskiej w Radzie UE i przyjętej na wrześniowej sesji plenarnej EKES-u.

 

Należy przestrzegać zasady jakości pracy z myślą o jakości życia

Andrej Zorko (Grupa Pracowników), sprawozdawca opinii rozpoznawczej „Główne elementy zrównoważonej pracy wysokiej jakości w trakcie odbudowy i po niej”

 

„Jedno pytanie do...”

Jedno pytanie do...

W naszej rubryce „Jedno pytanie do…” zadajemy członkiniom i członkom EKES-u pytanie dotyczące aktualnego i szczególnie istotnego tematu.
W edycji październikowej zwróciliśmy się do Ionuţa Sibiana, wiceprzewodniczącego Sekcji Stosunków Zewnętrznych i przewodniczącego Komitetu Monitorującego UE–Bałkany Zachodnie, o wypowiedź na temat przyszłego przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich do UE.

 

Rola społeczeństwa obywatelskiego w zmniejszaniu dystansu między polityką a ludźmi

EKES Info: „W jaki sposób społeczeństwo obywatelskie może przyczynić się do procesu negocjacji i przyszłej akcesji krajów Bałkanów Zachodnich? Jaką rolę odgrywa tu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Bałkanów Zachodnich utworzone przez EKES?”

 

 

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy

Niespodziewany gość

Co miesiąc przedstawiamy czytelniczkom i czytelnikom osobę, której praca oraz zaangażowanie stanowią źródło inspiracji dla innych. Z przyjemnością przedstawiamy wybitne osoby ze świata kultury, polityki i nauki, których działalność i kreatywność stanowią zachętę dla innych do aktywności i podjęcia działań. Są to ludzie, którzy przyczyniają się do zmiany kształtu rzeczywistości, w której żyjemy. Do październikowej edycji „EKES info” zaprosiliśmy profesor Caroline Pauwels, która jest rektorką Vrije Universiteit Brussel. Zwraca ona uwagę na wpływ pandemii na młodzież i środowisko akademickie oraz przedstawia trzy popandemiczne wnioski, które mogą mieć wpływ na przyszłość studentów.

Caroline Pauwels: Uniwersytet w czasie pandemii i rok później

Na początku września 2021 r., wraz z rektorami pięciu innych uniwersytetów założycielskich naszej europejskiej sieci Eutopia, powitałam w Brukseli rektorów trzech nowych uniwersytetów, które dołączają do naszej sieci. To były z wielu przyczyn bardzo wyjątkowe spotkania.
 

Wiadomości EKES-u

Fundamentem Europy po pandemii musi być spójność – stwierdziły komisarz Elisa Ferreira i przewodnicząca EKES-u Christa Schweng

Polityka spójności ma kluczowe znaczenie dla stworzenia nowej wizji Unii Europejskiej po zakończeniu pandemii COVID-19 – wizji, która będzie opierać się na dobrobycie, włączeniu społecznym, zrównoważeniu środowiskowym i pełnym udziale zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Takie przesłanie na wrześniowej sesji plenarnej EKES-u przekazała przewodnicząca EKES-u Christa Schweng, którą poparła Elisa Ferreira, europejska komisarz ds. spójności i reform.

Wolność mediów musi pozostać jednym z priorytetów naszych programów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyłącza się do wysiłków UE na rzecz odwrócenia niepokojącej tendencji spadkowej w zakresie wolności mediów i coraz większego ograniczania niezależności dziennikarskiej spowodowanego rosnącą presją ze strony różnych struktur władzy i przedsiębiorstw, niskimi płacami, koncentracją własności mediów i rozpowszechnianiem fałszywych informacji w mediach społecznościowych i innych kanałach.

Społeczeństwo obywatelskie odgrywa kluczową rolę w przekuwaniu słów w czyny – przewodnicząca EKES-u Christa Schweng z zadowoleniem przyjęła priorytety i ambicje zawarte w orędziu o stanie Unii

Nacisk położony na odbudowę UE, Unię Zdrowotną i cyfryzację, stanowcza obrona praworządności i troska o przyszłość Europy to aspekty orędzia, które znajdują uznanie EKES-u i są zgodne z jego priorytetami.

Odnowione zobowiązanie UE do walki z handlem ludźmi musi przynieść wymierne rezultaty

EKES zdecydowanie popiera nową unijną strategię walki z handlem ludźmi na lata 2021–2025, ale zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia w tym obszarze polityki wymiaru społecznego.

EKES: dobrowolne powroty mogą stać się eufemizmem dla wydalenia

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z zadowoleniem przyjął wysiłki Komisji na rzecz harmonizacji środków regulujących dobrowolny powrót migrantów oraz ich reintegrację w kraju pochodzenia, ale wyraził wątpliwości co do wykonalności niektórych przedstawionych propozycji i dał wyraz obawie, że dobrowolne powroty mogą przekształcić się w wydalanie migrantów z UE.

Sztuczna inteligencja w Europie: nie da się sprowadzić wszystkich decyzji do maszynowego języka złożonego z ciągu jedynek i zer

W dwóch sprawozdaniach w sprawie projektów przepisów UE dotyczących sztucznej inteligencji (AI) EKES apeluje o całkowity zakaz punktowej oceny zachowań społecznych i o wprowadzenie mechanizmu składania skarg i dochodzenia roszczeń dla osób, które poniosły szkodę w związku z systemem AI.

Podczas obchodów pierwszego Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE EKES podkreśla znaczenie bardziej zrównoważonych, sprawiedliwych i inkluzywnych systemów żywnościowych

Organic Food

Europa powoli wraca do normalności po kryzysie związanym z COVID-19, zatem najwyższy już czas przejść od słów do czynów i wdrożyć strategię „Od pola do stołu”. EKES zdecydowanie opowiada się za wspieraniem transformacji europejskich systemów żywnościowych, aby stały się bardziej zrównoważone pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Podkreśla także, że współpraca (a nie konkurencja) między podmiotami w łańcuchu żywnościowym ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia bardziej odpornego i inkluzywnego systemu żywnościowego zapewniającego wszystkim sprawiedliwy udział w nim.

Systematyka zrównoważonego finansowania: główna metoda wspierania zielonych inwestycji i przeciwdziałania zmianie klimatu

UE potrzebuje skutecznych i pilnych środków w celu ograniczenia emisji i zaradzenia zmianie klimatu. Z tego punktu widzenia przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet dotyczący zrównoważonego finansowania może stworzyć jasne, spójne i kompleksowe ramy umożliwiające rozwój bardziej ekologicznej gospodarki bez efektu „lock-in”.

8. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Bałkanów Zachodnich jasno pokazuje, że miejsce Bałkanów Zachodnich jest w UE

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Bałkanów Zachodnich EKES-u, które miało miejsce w dniach 30 września – 1 października w Skopje, rzuciło jasne światło na aktualną sytuację dotyczącą wyraźnej perspektywy przystąpienia krajów tego regionu do UE, oraz na aktywne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w te wysiłki.

 

EKES przystępuje do europejskiego sojuszu na rzecz surowców

W dniu 1 października 2021 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) oficjalnie ogłosił rozpoczęcie uczestnictwa w europejskim sojuszu na rzecz surowców. Sojusz ten został zainicjowany przez Komisję Europejską 29 września 2020 r., w celu promowania odporności i strategicznej autonomii w zakresie dostaw surowców krytycznych dla przemysłu i społeczeństwa UE. Obecnie liczy ponad 500 członków z UE i spoza niej.

Wspólny bieg dla lepszej Europy

Tegoroczna 41. edycja brukselskiego biegu na 20 km miała miejsce 12 września. Poświęcona była dwóm kampaniom: pierwsza, pod hasłem: „Przyszłość jest w Twoich rękach”, nagłaśnia Konferencję w sprawie przyszłości Europy; celem drugiej jest walka z rakiem i zebranie 10 000 EUR na zwalczanie nowotworów i wspieranie badań naukowych w tym obszarze. W ramach tej ostatniej kampanii kwota 10 EUR pobrana z każdej opłaty rejestracyjnej trafiła bezpośrednio do TELEVIE – imprezy charytatywnej organizowanej od 1989 r. w Belgii francuskojęzycznej i w Luksemburgu przez stację telewizyjną RTL-TVI, by wspierać badania naukowe nad rakiem wśród dzieci i dorosłych.

 

Aktualności z Grup

Europejscy pracodawcy zastanawiają się nad praktycznymi aspektami pakietu „Gotowi na 55”

Arnold Puech d’Alissac, Grupa Pracodawców EKES-u

Kilka tygodni po przedstawieniu wniosku legislacyjnego dotyczącego pakietu „Gotowi na 55” – zestawu środków związanych z Europejskim Funduszem Odbudowy, w ramach którego Komisja Europejska proponuje osiągnięcie celu ograniczenia emisji CO2 o 55% do 2030 r. – europejscy pracodawcy analizują obecnie zapowiedziane działania i choć w pełni popierają objęty kurs, zastanawiają się nad wieloma aspektami praktycznymi.

Poglądy pracowników na temat orędzia o stanie Unii w 2021 r.

Grupa Pracowników w EKES-ie

W orędziu o stanie Unii w 2021 r. brakowało w pewnym stopniu ambicji i jasności, choć wymienione zostały wszystkie najpoważniejsze wyzwania stojące przed Europą.

Pilnie reagować na zmianę klimatu: nie ma już skrawka globu, na którym można by się przed nią ukryć

Oświadczenie Grupy „Różnorodność Europy”

„Nie ulega wątpliwości, że wpływ człowieka spowodował ocieplenie atmosfery, oceanów i lądów. Zmiana klimatu oddziałuje już na każdy zamieszkany skrawek globu, a człowiek przyczynia się do wielu zaobserwowanych zmian w ekstremalnych zjawiskach pogodowych i klimatycznych” (6. sprawozdanie oceniające Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, sierpień 2021 r.).

Wydarzenia kulturalne

Przyszłość jest w Twoich rękach – o jakiej Europie marzysz?

W dniach 18–19 listopada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizuje seminarium „Łącząc UE”. To doroczne wydarzenie, znane wcześniej jako seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów, przyciąga specjalistów od komunikacji pracujących dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego reprezentowanych w EKES-ie lub z nim powiązanych. Odbędzie się ono w siedzibie Fundacji im. Calouste Gulbenkiana w Lizbonie.

Skierowanie środków finansowych na inwestycje ekologiczne i społeczne

W wyniku z działań UE mających na celu wyjście z kryzysu klimatycznego sektor przemysłowy stanie przed poważnymi wyzwaniami. W jaki sposób można rozwijać zrównoważone finansowanie, aby pomóc w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu, a jednocześnie zapewnić utrzymanie konkurencyjności europejskiego przemysłu? To drażliwe zagadnienie zostanie omówione podczas webinarium EKES-u w dniu 18 października.

Geopolityka Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład z pewnością będzie miał wpływ na nasze stosunki zewnętrzne. Kwestia ta będzie przedmiotem konferencji hybrydowej współorganizowanej przez EKES i oenzetowską Sieć Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN), która odbędzie się 6 grudnia br. w Brukseli.