Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Een jaar na de start van de nieuwe mandaatsperiode van het EESC is het tijd voor een eerste balans

28 oktober 2020, de eerste dag van de nieuwe mandaatsperiode, ligt nog vers in het geheugen; de pandemie woedde volop en de zitting moest online plaatsvinden. Alles leek onwerkelijk; niemand wist wat er te gebeuren stond en wanneer en hoe er een vaccin op de markt zou komen, maar toch lukte het ons van start te gaan met onze werkzaamheden.

Voor in uw agenda

Meteen ter zake!

Meteen ter zake!

Welkom bij onze nieuwe rubriek “Meteen ter zake”, waarin we EESC-leden vragen naar belangrijke EU-onderwerpen, meningen of gebeurtenissen die van invloed zijn op het dagelijks leven in de EU. Deze keer is het woord aan Andrej Zorko, rapporteur van het op verzoek van het Sloveense EU-voorzitterschap opgestelde verkennend advies “Belangrijkste onderdelen van duurzaam kwaliteitswerk tijdens en na het herstel”, dat tijdens de septemberzitting van het EESC is goedgekeurd.

 

Het beginsel van werkkwaliteit voor levenskwaliteit moet geëerbiedigd worden.

door Andrej Zorko (groep Werknemers), rapporteur van het verkennend advies over “Belangrijkste onderdelen van duurzaam kwaliteitswerk tijdens en na het herstel”

 

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

In onze rubriek “Een vraag voor …” verzoeken we EESC-leden om hun kijk te geven op een bijzonder actueel thema.
Zo hebben we voor het oktobernummer Ionuţ Sibian, vicevoorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen en voorzitter van het follow-upcomité EU-Westelijke Balkan, gevraagd hoe hij denkt over de toekomstige toetreding van de landen van de Westelijke Balkan.

 

Het is aan het maatschappelijk middenveld om de kloof tussen de politiek en de burger te overbruggen

EESC Info: Hoe kan het maatschappelijk middenveld bijdragen aan de toetredingsonderhandelingen met de landen van de Westelijke Balkan? Welke rol is hierbij weggelegd voor het forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan, dat door het EESC werd opgericht?

 

 

Raadt u wie onze gast is?

De verrassingsgast

Elke maand nodigen wij u uit kennis te maken met iemand van wie het werk en de inzet een inspiratiebron voor anderen vormen. Het is ons een genoegen om prominente personen uit de wereld van cultuur, politiek en wetenschap voor te stellen die anderen door hun activiteiten en creativiteit aanmoedigen om actief te zijn en actie te ondernemen. Het zijn mensen die de realiteit waarin we leven anders helpen vormgeven. Voor de oktobereditie van EESC Info hebben we professor Caroline Pauwels uitgenodigd, rector van de Vrije Universiteit Brussel. Zij vestigt de aandacht op de impact van de pandemie op jongeren en het universitaire milieu en geeft ons drie lessen mee die van invloed kunnen zijn op de toekomst van studenten.

Caroline Pauwels: de universiteit tijdens de pandemie, en één jaar later

Samen met de rectoren van de vijf andere stichtende universiteiten van ons Europees netwerk Eutopia mocht ik begin september 2021 in Brussel de rectoren verwelkomen van drie nieuwe universiteiten die zich bij ons netwerk aansluiten. Dit waren om vele redenen zeer bijzondere ontmoetingen.
 

Nieuws van het EESC

Cohesie moet centraal staan in Europa na de pandemie, aldus commissaris Elisa Ferreira en EESC-voorzitter Christa Schweng

Het cohesiebeleid is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een nieuwe visie voor de Europese Unie na COVID-19 die gericht is op welvaart, inclusie en milieuduurzaamheid en waarbij het maatschappelijk middenveld een volwaardige rol krijgt. Aldus luidde de boodschap van Christa Schweng, voorzitter van het EESC, die werd overgenomen door Elisa Ferreira, Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen, tijdens de septemberzitting van het EESC.

Mediavrijheid moet bovenaan onze agenda blijven staan

Het Europees Economisch en Sociaal Comité schaart zich achter de inspanningen van de EU om de zorgwekkende trend te keren van afnemende mediavrijheid en toenemende inperking van de journalistieke onafhankelijkheid als gevolg van de groeiende druk van diverse machts- en bedrijfsstructuren, slechte beloning, concentratie van media-eigendom en verspreiding van nepnieuws op sociale media en andere kanalen.

De EU moet de daad bij het woord voegen en kan daarbij niet zonder het maatschappelijk middenveld – EESC-voorzitster Christa Schweng is ingenomen met de prioriteiten en ambities die in de toespraak over de staat van de Unie werden geschetst

De sterke nadruk op het herstel van de EU, de gezondheidsunie en de digitalisering, het resolute pleidooi voor de rechtsstaat en de focus op de toekomst van Europa: het zijn stuk voor stuk punten uit de toespraak over de staat van de Unie waar het EESC zich in kan vinden en die aansluiten bij zijn prioriteiten.

Nieuwe Europese aanpak van de strijd tegen mensenhandel moet concrete resultaten opleveren

Het EESC kan zich in grote lijnen vinden in de nieuwe EU-strategie 2021-2025 tegen mensenhandel, maar wijst erop dat ook de sociale dimensie aandacht moet krijgen in het beleid.

EESC: Vrijwillige terugkeer kan een eufemisme voor uitzetting worden

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om de maatregelen voor de vrijwillige terugkeer van migranten en hun re-integratie in hun land van herkomst te harmoniseren, maar twijfelt aan de haalbaarheid van sommige van de voorstellen en is bezorgd dat vrijwillige terugkeer kan neerkomen op uitzetting uit de EU.

AI in Europa: niet alle besluiten zijn een kwestie van enen en nullen

In twee verslagen over ontwerpwetgeving van de EU betreffende artificiële intelligentie (AI) pleit het EESC voor een algeheel verbod op sociale scoring en voor een klachten- en verhaalmechanisme voor mensen die schade hebben geleden door een AI-systeem.

Op de eerste “biodag” van de EU onderstreept het EESC het belang van duurzamere, eerlijkere en meer inclusieve voedselsystemen

Organic Food

Nu Europa na de COVID-19-crisis langzaam weer op het goede spoor komt, is het hoog tijd om de daad bij het woord te voegen en de “van boer tot bord”-strategie ten uitvoer te leggen. Het EESC pleit er krachtig voor om de transformatie van de Europese voedselsystemen te ondersteunen, zodat deze vanuit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt duurzamer worden. Het wijst er ook op dat samenwerking (in plaats van concurrentie) tussen actoren in de voedselketen essentieel is om werk te maken van een veerkrachtiger en inclusiever voedselsysteem dat eenieder een billijk aandeel garandeert.

De taxonomie voor duurzame financiering: een essentieel instrument om groene investeringen te ondersteunen en klimaatverandering te voorkomen

De EU moet dringend efficiënte maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen en de klimaatverandering aan te pakken. Daartoe kan het door de Europese Commissie voorgestelde pakket inzake duurzame financiering een duidelijk, samenhangend en alomvattend kader scheppen waarbinnen een groenere economie zich kan ontwikkelen zonder lock-in-effecten.

Het 8e Forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan maakt duidelijk dat de Westelijke Balkan in de EU hoort

Het EESC-forum voor het maatschappelijk middenveld van de Westelijke Balkan, dat op 30 september en 1 oktober in Skopje plaatsvond, verhelderde de stand van zaken rondom de duidelijke vooruitzichten van de regio op toetreding tot de EU en de actieve betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij deze inspanningen.

 

EESC sluit zich aan bij Europese grondstoffenalliantie

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is op 1 oktober 2021 officieel toegetreden tot de Europese grondstoffenalliantie (ERMA). De ERMA is op 29 september 2020 door de Europese Commissie opgericht om veerkracht en strategische autonomie bij de aanvoer van kritieke grondstoffen voor het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te bevorderen. De alliantie telt momenteel meer dan 500 leden uit de EU en daarbuiten.

Samen hardlopen voor een beter Europa

Op 12 september dit jaar vond de 41e editie van de 20 km door Brussel plaats. Met de slogan “The Future is in your hands” wilden de organisatoren van de hardloopwedstrijd meer bekendheid geven aan de Conferentie over de toekomst van Europa; daarnaast was het de bedoeling 10 000 euro in te zamelen voor kankerbestrijding en steun aan kankeronderzoek. Zo ging per deelnemer 10 euro van het inschrijvingsgeld rechtstreeks naar TELEVIE, een liefdadigheidsactie die sinds 1989 in Franstalig België en Luxemburg op touw wordt gezet door RTL-TVI ten voordele van het wetenschappelijk onderzoek tegen kanker bij kinderen en volwassenen.

 

Nieuws van de groepen

Europese werkgevers zitten met vragen over de praktische aspecten van het “Fit for 55”-pakket

door Arnold Puech d’Alissac, EESC-groep Werkgevers

Enkele weken geleden zijn er wetgevingsvoorstellen ingediend voor het pakket “Fit for 55”, dat bestaat uit aan het herstelfonds gekoppelde maatregelen waarmee de Europese Commissie de doelstelling wil halen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 % te verminderen. De aangekondigde maatregelen worden momenteel geanalyseerd door de Europese werkgevers, die het volledig eens zijn met de keuze voor de ingeslagen weg, maar wel vraagtekens plaatsen bij tal van praktische aspecten.

Toespraak over de Staat van de Unie 2021 – Standpunt van de groep Werknemers

Door de groep Werknemers van het EESC

De toespraak over de Staat van de Unie 2021 is niet ambitieus en duidelijk genoeg, ook al worden vrijwel alle belangrijke uitdagingen voor Europa erin genoemd.

Klimaatverandering vereist dringend actie: we kunnen ons nergens meer verschuilen

Verklaring van de groep Diversiteit Europa

Het is overduidelijk dat de atmosfeer, de oceanen en het land onder menselijke invloed zijn opgewarmd. Nu al treft de klimaatverandering alle bewoonde gebieden over de hele wereld, waarbij de menselijke invloed bijdraagt tot vele waargenomen veranderingen in extreme weers- en klimatologische omstandigheden (aldus het IPCC in zijn zesde evaluatieverslag, augustus 2021).

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

De toekomst ligt in jouw handen – van wat voor Europa droom jij?

Op 18 en 19 november houdt het Europees Economisch en Sociaal Comité zijn seminar “Connecting EU”, het vroegere “Civil Society Media Seminar”. Dat is de jaarlijkse bijeenkomst van communicatieverantwoordelijken van maatschappelijke organisaties die in het EESC vertegenwoordigd zijn of er banden mee hebben. Het evenement vindt plaats bij de Gulbenkian-stichting in Lissabon.

Financiële middelen doorsluizen naar groene en sociale investeringen

Het bedrijfsleven zal voor enorme opgaven komen te staan als gevolg van EU-maatregelen om de klimaatcrisis af te wenden. Hoe kan duurzame financiering worden ontwikkeld om de doelstellingen van de Europese Green Deal te helpen verwezenlijken en er tegelijkertijd voor zorgen dat de Europese industrie concurrerend blijft? Tijdens een webinar van het EESC op 18 oktober zal deze netelige kwestie centraal staan.

Geopolitieke aspecten van de Europese Green Deal

De Europese Green Deal zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor onze externe betrekkingen. Deelnemers aan de hybride conferentie die op 6 december door het EESC en het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) van de VN wordt georganiseerd, zullen nagaan hoever deze impact reikt.